"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Spotkanie w sprawie Lokalnej Strategii Rozwoju dla Nadarzyna i Raszyna

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn organizuje spotkanie z mieszkańcami:

  • Gminy Nadarzyn – dnia 7 października 2015 r., o godz. 18:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nadarzyn,
  • Gminy Raszyn – dnia 8 października 2015 r., o godz. 18:00, w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raszyn

Zapraszamy wszystkich:

  • Zainteresowanych pozyskiwaniem funduszy unijnych – na otwarcie lub rozwój działalności gospodarczej lub na cele niekomercyjne,
  • Zainteresowanych rozwojem swojej gminy,
  • Mających pomysły na inwestycje zgodnie z lokalnymi potrzebami.

Spotkanie ma na celu:

  1. Przybliżenie mieszkańcom gminy tematu Lokalnej Grupy Działania czyli LGD Nadarzyn – Raszyn i inicjatywy LEADER.
  1. Zebranie jak największej liczby uwag i wniosków, jakie cele, na które będzie można pozyskiwać fundusze, mają zostać wpisane do Lokalnej Strategii Rozwoju LSR.

LGD Nadarzyn – Raszyn

Podpisanie umowy

16 września 2015 zostały podpisane umowy z Lokalnymi Grupami Działania na terenie Województwa Mazowieckiego w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze”, objętego PROW na lata 2014-2020.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego reprezentowany przez panią Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Janinę Ewę Orzełowską podpisał umowę nr 00019-6934-UM0700030/15 ze Stowarzyszeniem LGD Nadarzyn – Raszyn.

W imieniu Stowarzyszenia LGD Nadarzyn – Raszyn umowę podpisali Witold Czuksanow – Prezes Zarządu oraz Mirosław Chmielewski – Wiceprezes.

Spotkania sołeckie – gmina Raszyn

We wrześniu w poszczególnych sołectwach odbędą się zebrania sołeckie, na których zostaną przedstawione sprawozdania z dotychczasowego wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego za rok 2015, a także omówiony będzie podział funduszu sołeckiego na rok przyszły.

Na zebrania zapraszamy także wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dotacji na rozwój przedsiębiorstw, na małe projekty, na różne lokalne inicjatywy w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów WiejskichLEADER.

W spotkaniach będą uczestniczyć przedstawiciele nowej Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn.

Opowiedzą oni o planach działalności LGD. Odpowiedzą również na pytania jak ubiegać się o dotacje.

16.09.2015 r. – Sołectwo Sękocin Stary – godz.19:00 – salka katechetyczna;

20.09.2015 r.- Sołectwo Nowe Grocholice – godz.17:00 – ul. Partyzantów, plac zabaw;

22.09.2015 r. – Sołectwo Jaworowa I i Jaworowa II – godz.19:00 w „Domu Rolnika w Jaworowej;

22.09.2015 r. – Osiedle Raszyn II – godz.18:00 – sala GOK-u w budynku Urzędu Gminy Raszyn;

23.09.2015 r. – Sołectwo Puchały – godz.18:00 – ul. Centralna 26, Puchały;

24.09.2015 r. – Osiedle Rybie III – godz.18:00 – ul. Spokojna 23, świetlica środowiskowa;

24.09.2015 r. – Sołectwo Janki – godz.18:00 – Hotel Ajax, al. Krakowska 63;

25.09.2015 r. – Osiedle Rybie II – godz.18:00 – ul. Spokojna 23, Świetlica Środowiskowa;

25.09.2015 r. – Sołectwo Laszczki – godz.19:00 – spotkanie u Sołtysa, Laszczki;

25.09.2015 r. – Osiedle Falenty Nowe – godz.18:30 – w GOK Falenty.

List do mieszkańców

Rusiec, dnia 10.09.2015

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn

Rusiec, ul. Osiedlowa 72,

05-830 Nadarzyn

Szanowni Państwo,

Miło mi poinformować, że dnia 8 czerwca 2015 roku mieszkańcy, przedstawiciele samorządów, lokalnego biznesu oraz organizacji społecznych powołali Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania Nadarzyn-Raszyn, której celem jest wspieranie szeroko pojętego rozwoju lokalnego na terenie gmin partnerskich. Nasze działania zaczynamy od inicjatywy „Leader”, która jest zaplanowana w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W Unii Europejskiej „Leader” jest wdrażany od lat dziewięćdziesiątych, i zakłada on działania oddolne, to znaczy planowane i wdrażane przez aktywnych, ale zorganizowanych /np. w formie stowarzyszeń/ członków lokalnych społeczności. Każda taka organizacja może liczyć na wsparcie środkami publicznymi, pod warunkiem że opracuje i będzie skutecznie wdrażała dokument zwany Lokalną Strategią Rozwoju (LSR). Do końca listopada 2015 roku Stowarzyszenie które reprezentujemy również zamierza taką LSR opracować. Czas który mamy do dyspozycji chcemy potraktować nie tylko jako okazję do roboczych spotkań i dyskusji, lecz również jako czas integracji członków naszej nowej organizacji, która na koncie ma już kilka sukcesów. Najważniejszymi są uzyskanie wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego, oraz podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa mazowieckiego dotyczącego pozyskania Wsparcia Przygotowawczego. Mamy nadzieje, że te środki pomogą nam przygotować dobry dokument (LSR) , dzięki któremu będzie można sięgnąć po znacznie większą pomoc na znaczące inwestycje w lokalne potrzeby.

Serdecznie Państwa zapraszamy i liczymy na aktywny udział w pracach zespołu przygotowującego naszą Lokalną Strategię Rozwoju.

Zapraszamy zatem na spotkania:

Gmina Nadarzyn – 7 października 2015r. o godz.18:00 w Urzędzie Gminy Nadarzyn (sala konferencyjna),

Gmina Raszyn – 8 października 2015 r. o godz.18:00 w Urzędzie Gminy Raszyn (sala konferencyjna)

Witold Czuksanow

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn

Zebrania sołeckie

We wrześniu w poszczególnych sołectwach odbędą się zebrania sołeckie, na których zostaną przedstawione sprawozdania z dotychczasowego wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2015 rok, a także omówiony będzie podział funduszu sołeckiego na rok przyszły. Na zebrania zapraszamy także wszystkich zainteresowanych pozyskiwaniem dotacji na rozwój przedsiębiorstw, na małe projekty, na różne lokalne inicjatywy w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – LEADER.

W spotkaniach będą uczestniczyć przedstawiciele nowej Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn.

Opowiedzą oni o planach działalności LGD. Odpowiedzą również na pytania jak ubiegać się o dotacje.

04.09.2015 r. godz. 17:00 KRAKOWIANY – SP Wola Krakowiańska; godz. 18:00 WOLA KRAKOWIAŃSKA – SP Wola Krakowiańska

08.09.2015 r. godz. 16:00 NADARZYN II – OSP Nadarzyn; godz. 18:00 STARA WIEŚ – NOK Nadarzyn

09.09.2015 r. godz. 18:00 URZUT – budynek świetlicy NOK

10.09.2015 r. godz. 18:00 PAROLE – budynek świetlicy NOK

11.09.2015 r. godz. 17:00 MŁOCHÓW – OSP Młochów

23.09.2015 r. godz. 18.00 RUSIEC – SP Rusiec (przeniesione z 29 września)

25.09.2015 r. godz. 18.00 WOLICA – świetlica przy PP Wolica (ul. Przedszkolna 2)

28.09.2015 r. godz. 16:00 SZAMOTY – dom Pani Sołtys (ul. Kozaków 10); godz. 18:00 WALENDÓW – NOK Nadarzyn

29.09.2015 r. godz. 18.00 KAJETANY – OSP Nadarzyn.

LGD Nadarzyn-Raszyn nowa formuła współpracy między gminami

8 czerwca br. powstało nowe Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn. Wniosek o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym został złożony już następnego dnia. Stowarzyszenie ma na celu działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności:

1) wspieranie działań na rzecz realizacji PROW dla obszaru gmin Nadarzyn i Raszyn.

2) opracowanie, aktualizowanie i realizowanie Lokalnej Strategii Rozwoju, zwanej dalej LSR, w rozumieniu przepisów PROW dla obszaru gmin o których mowa w pkt 1;

3) ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, rozpowszechnianie i wspieranie rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii, rozwój turystyki i sportu oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych w gminach, o których mowa w pkt 1 oraz na terenie Polski i za granicą:

4) aktywizowanie ludności wiejskiej do udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1 oraz na terenie Polski i za granicą;

5) upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w gminach, zarówno na obszarze działania stowarzyszenia, na terenie innych gmin, powiatów i województw Rzeczypospolitej Polskiej, a także w innych wybranych powiatach i jednostkach administracyjnych Unii Europejskiej” oraz poza nią;

6) rozwój edukacji na terenach wiejskich;

7) poprawę konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa poprzez wspieranie restrukturyzacji; rozwoju i innowacji;

8) poprawę jakości życia na obszarach wiejskich oraz popierania różnicowania działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn” zostało założone przez 36 członków założycieli.

Po zarejestrowaniu Stowarzyszenie będzie się ubiegać o środki na działania przygotowawcze do nowej perspektywy unijnej, z których m.in. będzie opracowywana strategia naszej nowej LGD.