"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju – aktualizacja z dnia 15 stycznia 2021 roku

Mając na uwadze wyniki konsultacji aktualizacji LSR Nadarzyn-Raszyn-Michałowice w związku ze zmianami wynikającymi w zakresie zmiany planu działania po wprowadzeniu dodatkowych środków do LSR w zakresie różnic kursowych PLN/EUR oraz Wytycznych nr 7/1/2020 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Zarząd LGD dokonał aktualizacji LSR na swoim posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2021 r. Samorząd Województwa zatwierdził zmianę LSR aneksem nr 8 do umowy ramowej z dnia 2 marca 2021 r. Treść aktualnej wersji LSR do pobrania.

Załączniki:
Lokalna Strategia Rozwoju
uchwała zarządu LGD z dnia 15 stycznia 2021 r.

KONSULTACJE SPOŁECZNE ZMIANA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA 2014-2020

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Projektowane zmiany mają na celu ujednolicenie budżetu  i planu działania LSR. Zgodnie z procedurą aktualizacji LSR zapraszamy do składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR na formularzu udostępnionym do pobrania.

Prezentowana zmiana podyktowana jest przekazaniem informacji z Samorządu Województwa w sprawie zestawienia dotyczącego obliczenia dostępnych kwot w euro na poszczególne przedsięwzięcia w LSR oraz Wytycznych nr 7/1/2020 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Główna zmiana dotyczy Planu działania wskazującego harmonogram osiągnięcia poszczególnych wskaźników produktu oraz podwyższenie środków przewidzianych na realizację projektów dla przedsiębiorców podejmujących działalność oraz projektów infrastrukturalnych. Prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo e-mailem na adres: lgd@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl do 13.01.2021 r. do godz. 14.00.

Do pobrania:
1. Lokalna Strategia Rozwoju.
2. Formularz uwag do aktualizacji LSR.

Lokalna Strategia Rozwoju – aktualizacja 25 września 2020 r.

Mając na uwadze wyniki konsultacji aktualizacji LSR Nadarzyn-Raszyn-Michałowice oraz w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 zarząd LGD dokonał aktualizacji LSR na swoim posiedzeniu w dniu 25 września 2020 r. Samorząd Województwa zatwierdził zmianę LSR aneksem nr 7 do umowy ramowej z dnia 19 listopada 2020 r. Treść aktualnej wersji LSR do pobrania.

Załączniki:
Lokalna Strategia Rozwoju
uchwała zarządu LGD z dnia 25 września 2020 r.

KONSULTACJE SPOŁECZNE ZMIANA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA 2014-2020

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Projektowane zmiany mają na celu ujednolicenie budżetu i planu działania LSR. Zgodnie z procedurą aktualizacji LSR zapraszamy do składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR na formularzu udostępnionym do pobrania.

Prezentowana zmiana podyktowana jest przede wszystkim wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, główna zmiana dotyczy Planu działania wskazującego harmonogram osiągnięcia poszczególnych wskaźników produktu oraz podwyższenie środków przewidzianych na realizację projektów współpracy do 10% środków przewidzianych w umowie ramowej na realizację projektów LSR.

Do pobrania:
1. Lokalna Strategia Rozwoju.
2. Formularz uwag do aktualizacji LSR.

Konsultacje społeczne dot. zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania NADARZYN – RASZYN – MICHAŁOWICE

Przystępujemy do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD NADARZYN – RASZYN – MICHAŁOWICE. W projekcie wprowadzono kilka zmian wynikających z potrzeby dostosowania zapisów strategii do okresu wdrożenia i usprawnienia wydatkowania środków na rzecz beneficjentów. Poddajemy ww. dokument konsultacjom społecznym.

Prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo e-mailem na adres: lgd@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl do 8.03.2017 r. do godz. 14.00.

Do pobrania:
projekt aktualizacji LSR NADARZYN – RASZYN – MICHAŁOWICE

Lokalna Strategia Rozwoju

LSR 31.12.2015 r. – po wprowadzeniu Aneksu nr 1 (04.08.2016) do Umowy Ramowej – OTWÓRZ

31 grudnia 2015

W dniu 31 grudnia 2015 roku Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice złożyła w Urzędzie Marszałkowskim – Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w ramach konkursu o „Wybór Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność”.

Dziękujemy Mieszkańcom gmin: Nadarzyn, Raszyn i Michałowice za uwagi, sugestie oraz pytania, które pojawiały się na organizowanych przez nas spotkaniach, podczas konsultacji oraz dyżurów LGD. Wypełnione przez Państwa ankiety jak i maile z uwagami pozwoliły nam zdefiniować mocne i słabe strony naszych gmin oraz określić szanse i zagrożenia na przyszłość przy uwzględnieniu pomocy osobom „najsłabszym” (z tzw. grup defaworyzowanych).

Dziękujemy Państwu za aktywność i zaufanie – wiemy jakie plany pragniecie Państwo zrealizować przy pomocy środków unijnych prywatnie jak i w Waszym otoczeniu – społecznie. Dołożyliśmy starania aby zostały one uwzględnione w Strategii, a przede wszystkim w Budżecie LSR.

Dziękujemy Pracownikom Gmin, Członkom Stowarzyszenia, Członkom Zarządu za pomoc i aktywne włączenie się w prace nad Lokalną Strategią Rozwoju LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.

LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

Materiały do pobrania:

» LSR 31.12
» Regulamin Rady

zaproszenie