"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Lokalna Strategia Rozwoju

Konsultacje społeczne dot. zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania NADARZYN – RASZYN – MICHAŁOWICE

Przystępujemy do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD NADARZYN – RASZYN – MICHAŁOWICE. W projekcie wprowadzono kilka zmian wynikających z potrzeby dostosowania zapisów strategii do okresu wdrożenia i usprawnienia wydatkowania środków na rzecz beneficjentów. Poddajemy ww. dokument konsultacjom społecznym.

Prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo e-mailem na adres: lgd@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl do 8.03.2017 r. do godz. 14.00.

Do pobrania:
projekt aktualizacji LSR NADARZYN – RASZYN – MICHAŁOWICE

Lokalna Strategia Rozwoju

LSR 31.12.2015 r. – po wprowadzeniu Aneksu nr 1 (04.08.2016) do Umowy Ramowej – OTWÓRZ

31 grudnia 2015

W dniu 31 grudnia 2015 roku Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice złożyła w Urzędzie Marszałkowskim – Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w ramach konkursu o „Wybór Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność”.

Dziękujemy Mieszkańcom gmin: Nadarzyn, Raszyn i Michałowice za uwagi, sugestie oraz pytania, które pojawiały się na organizowanych przez nas spotkaniach, podczas konsultacji oraz dyżurów LGD. Wypełnione przez Państwa ankiety jak i maile z uwagami pozwoliły nam zdefiniować mocne i słabe strony naszych gmin oraz określić szanse i zagrożenia na przyszłość przy uwzględnieniu pomocy osobom „najsłabszym” (z tzw. grup defaworyzowanych).

Dziękujemy Państwu za aktywność i zaufanie – wiemy jakie plany pragniecie Państwo zrealizować przy pomocy środków unijnych prywatnie jak i w Waszym otoczeniu – społecznie. Dołożyliśmy starania aby zostały one uwzględnione w Strategii, a przede wszystkim w Budżecie LSR.

Dziękujemy Pracownikom Gmin, Członkom Stowarzyszenia, Członkom Zarządu za pomoc i aktywne włączenie się w prace nad Lokalną Strategią Rozwoju LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.

LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

Materiały do pobrania:

» LSR 31.12
» Regulamin Rady

zaproszenie