"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju – aktualizacja z dnia 21 kwietnia 2023 roku

Mając na uwadze wyniki konsultacji aktualizacji LSR Nadarzyn-Raszyn-Michałowice w zakresie zmiany wskaźników realizacji LSR, aktualizacji planu działania, budżetu oraz planu finansowego pragniemy poinformować, że Zarząd LGD dokonał aktualizacji LSR na swoim posiedzeniu w dniu 17 lutego 2023 r. Samorząd Województwa zatwierdził zaproponowane zmiany LSR w powyżej wskazanym zakresie.

Treść aktualnej wersji LSR do pobrania.

KONSULTACJE SPOŁECZNE ZMIANA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA 2014-2020

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Projektowane zmiany polegają na zmianie wskaźników realizacji LSR, aktualizacji planu działania, budżetu oraz planu finansowego w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zgodnie z procedurą aktualizacji LSR zapraszamy do składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR na formularzu udostępnionym do pobrania.

Prezentowana zmiana podyktowana jest zapisem zawartym w § 10 ust. 3 pkt 7 umowy LSR stanowiącym, że zmiana umowy oraz jej załączników nie może wpływać na zmniejszenie środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach PROW zaplanowanych do finansowania realizacji przedsięwzięć określonych w LSR, dotyczących wsparcia na podejmowanie działalności gospodarczej.

Ponadto planowana przez LGD zmiana dostępnych środków finansowych na poszczególne przedsięwzięcia w tym 1.1.1 Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wynika m. in.
z pisma Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2021 r. (Znak: WPR.wao.510.35.2021) stanowiącego m. in., że LGD ubiegając się o podwyższenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR zobligowana jest do przeznaczenia co najmniej 35% tych środków na przedsięwzięcie dotyczące wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej).

Prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo e-mailem na adres: jdorosz@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl oraz lgd@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl do 31.01.2023 r. do godz. 12.00.

Do pobrania:

  1. Lokalna Strategia Rozwoju.
  2. Formularz uwag do aktualizacji LSR

KONSULTACJE SPOŁECZNE ZMIANA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA 2014-2020

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Projektowane zmiany polegają na zmianie wskaźników realizacji LSR, aktualizacji planu działania, budżetu oraz planu finansowego w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020

Zgodnie z procedurą aktualizacji LSR zapraszamy do składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR na formularzu udostępnionym do pobrania.

Prezentowana zmiana podyktowana jest przekazaniem informacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w zakresie wysokości dostępnych środków w ramach poszczególnych przedsięwzięć ujętych w Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo e-mailem na adres: jdorosz@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl oraz lgd@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl do 19.12.2022 r. do godz. 12.00.

Do pobrania:

1. Lokalna Strategia Rozwoju.
2. Formularz uwag do aktualizacji LSR.

Lokalna Strategia Rozwoju – aktualizacja z dnia 7 czerwca 2021 roku

Mając na uwadze wyniki konsultacji aktualizacji LSR Nadarzyn-Raszyn-Michałowice w związku ze zmianami wynikającymi w zakresie zmiany wskaźników realizacji LSR, aktualizacji planu działania, budżetu oraz planu finansowego. Prezentowana zmiana podyktowana była przekazaniem informacji przez Samorząd Województwa zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazania zasad ubiegania się przez lokalne grupy działania o podwyższenie wysokości środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” oraz 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Główna zmiana dotyczy Planu działania wskazującego harmonogram osiągnięcia poszczególnych wskaźników produktu oraz podwyższenie środków przewidzianych na realizację projektów dla przedsiębiorców podejmujących działalność oraz projektów infrastrukturalnych. Zarząd LGD dokonał aktualizacji LSR na swoim posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2021 r. Samorząd Województwa zatwierdził zmianę LSR aneksem nr 9 do umowy ramowej z dnia 12 października 2021 r. Treść aktualnej wersji LSR do pobrania.

Załączniki:

KONSULTACJE SPOŁECZNE ZMIANA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA 2014-2020

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Projektowane zmiany polegają na zmianie wskaźników realizacji LSR, aktualizacji planu działania, budżetu oraz planu finansowego w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020.

Zgodnie z procedurą aktualizacji LSR zapraszamy do składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR na formularzu udostępnionym do pobrania.

Prezentowana zmiana podyktowana jest przekazaniem informacji przez Samorząd Województwa zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazania zasad ubiegania się przez lokalne grupy działania o podwyższenie wysokości środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” oraz 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Główna zmiana dotyczy Planu działania wskazującego harmonogram osiągnięcia poszczególnych wskaźników produktu oraz podwyższenie środków przewidzianych na realizację projektów dla przedsiębiorców podejmujących działalność oraz projektów infrastrukturalnych.

Prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo e-mailem na adres: lgd@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl do 07.06.2021 r. do godz. 9.00.

Do pobrania:
1. Lokalna Strategia Rozwoju.
2. Formularz uwag do aktualizacji LSR.

Lokalna Strategia Rozwoju – aktualizacja z dnia 15 stycznia 2021 roku

Mając na uwadze wyniki konsultacji aktualizacji LSR Nadarzyn-Raszyn-Michałowice w związku ze zmianami wynikającymi w zakresie zmiany planu działania po wprowadzeniu dodatkowych środków do LSR w zakresie różnic kursowych PLN/EUR oraz Wytycznych nr 7/1/2020 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Zarząd LGD dokonał aktualizacji LSR na swoim posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2021 r. Samorząd Województwa zatwierdził zmianę LSR aneksem nr 8 do umowy ramowej z dnia 2 marca 2021 r. Treść aktualnej wersji LSR do pobrania.

Załączniki:
Lokalna Strategia Rozwoju
uchwała zarządu LGD z dnia 15 stycznia 2021 r.

KONSULTACJE SPOŁECZNE ZMIANA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA 2014-2020

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Projektowane zmiany mają na celu ujednolicenie budżetu  i planu działania LSR. Zgodnie z procedurą aktualizacji LSR zapraszamy do składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR na formularzu udostępnionym do pobrania.

Prezentowana zmiana podyktowana jest przekazaniem informacji z Samorządu Województwa w sprawie zestawienia dotyczącego obliczenia dostępnych kwot w euro na poszczególne przedsięwzięcia w LSR oraz Wytycznych nr 7/1/2020 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Główna zmiana dotyczy Planu działania wskazującego harmonogram osiągnięcia poszczególnych wskaźników produktu oraz podwyższenie środków przewidzianych na realizację projektów dla przedsiębiorców podejmujących działalność oraz projektów infrastrukturalnych. Prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo e-mailem na adres: lgd@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl do 13.01.2021 r. do godz. 14.00.

Do pobrania:
1. Lokalna Strategia Rozwoju.
2. Formularz uwag do aktualizacji LSR.

Lokalna Strategia Rozwoju – aktualizacja 25 września 2020 r.

Mając na uwadze wyniki konsultacji aktualizacji LSR Nadarzyn-Raszyn-Michałowice oraz w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 zarząd LGD dokonał aktualizacji LSR na swoim posiedzeniu w dniu 25 września 2020 r. Samorząd Województwa zatwierdził zmianę LSR aneksem nr 7 do umowy ramowej z dnia 19 listopada 2020 r. Treść aktualnej wersji LSR do pobrania.

Załączniki:
Lokalna Strategia Rozwoju
uchwała zarządu LGD z dnia 25 września 2020 r.