"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

LGD NADARZYN-RASZYN nowa formuła współpracy między naszymi gminami

8 czerwca br. powstało nowe Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn. Wniosek o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym został złożony już następnego dnia. Stowarzyszenie ma na celu działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności:

1) wspieranie działań na rzecz realizacji PROW dla obszaru gmin Nadarzyn i Raszyn.

2) opracowanie, aktualizowanie i realizowanie Lokalnej Strategii Rozwoju, zwanej dalej LSR, w rozumieniu przepisów PROW dla obszaru gmin o których mowa w pkt 1;

3) ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, rozpowszechnianie i wspieranie rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii, rozwój turystyki i sportu oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych w gminach, o których mowa w pkt 1 oraz na terenie Polski i za granicą;

4) aktywizowanie ludności wiejskiej do udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1 oraz na terenie Polski i za granicą;

5) upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w gminach, zarówno na obszarze działania stowarzyszenia, na terenie innych gmin, powiatów i województw Rzeczypospolitej Polskiej, a także w innych wybranych powiatach i jednostkach administracyjnych Unii Europejskiej” oraz poza nią;

6) rozwój edukacji na terenach wiejskich;

7) poprawę konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa poprzez wspieranie restrukturyzacji; rozwoju i innowacji;

8) poprawę jakości życia na obszarach wiejskich oraz popierania różnicowania działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn” zostało założone przez 36 członków założycieli.