"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Komunikaty

INFORMACJA W SPRAWIE BRAKU ZGŁOSZENIA INNEGO PODMIOTU NIŻ LGD ZAMIARU REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

Zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice informuje:

Pełna treść komunikatu do pobrania w PDF tutaj.

INFORMACJA W SPRAWIE BRAKU ZGŁOSZENIA INNEGO PODMIOTU NIŻ LGD ZAMIARU REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

Zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice informuje:

W dniu 1 marca 2019 roku na stronie internetowej www.nadarzyn-raszyn-michalowice.pl LGD zamieściło sześć komunikatów o zamiarze realizacji operacji własnej, trzy dotyczące przedsięwzięcia 2.1.3 Wydarzenia i wydawnictwa promujące obszar bądź wzbogacające wiedzę o lokalnych zasobach i dziedzictwie oraz w ramach przedsięwzięcia oraz trzy dotyczące przedsięwzięcia 2.1.2 Działania integrujące społeczności lokalne oraz animujące ich współpracę, w tym przedsięwzięcia innowacyjne.

We wskazanym w komunikacie okresie tj. 1 marca 2019 r. – 2 kwietnia 2019 r. w terminie określonym w komunikacie o zamiarze realizacji operacji własnej do LGD nie zgłosił się żaden podmiot z zamiarem realizacji żadnej z sześciu operacji własnej

Zgodnie z przepisami ustawy o RLKS LGD opracuje obecnie wnioski dla sześciu operacji we wskazanym zakresie i po wyborze operacji przez Radę LGD i pozytywnym rozpatrzeniu wniosków przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przystąpi do realizacji do ich realizacji.

Pełna treść komunikatu do pobrania w PDF tutaj.

Posiedzenie Rady LGD w dniu 22 lutego 2019 roku

W dniu 22 lutego 2019 r. w Ruścu miało miejsce kolejne posiedzenie Rady LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice. Przedmiotem posiedzenia był wybór projektów samorządowych złożonych do LGD w ramach naboru nr 1/2019 wniosków o przyznanie pomocy oraz operacji, które przeszły ocenę zgodności z LSR w tym ocenę zgodności z Programem w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.3 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę generującą powstanie nowych miejsc pracy oraz przedsięwzięcia nr 2.1.1 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź rekreacyjną. Nabór trwał od 3 do  17 stycznia 2019 roku. Wybrano wnioski dwóch gmin które złożyły wnioski w tym naborze. Dokumentacja wnioskodawców została obecnie skierowana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Podczas swojego posiedzenia Rada przyjęła również uchwałę wykonującą wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie jednego z wcześniej ocenianych wniosków na premię na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Do pobrania:
Nabór 1/2019 Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR
Nabór 1/2019 Lista operacji wybranych do dofinansowania
Protokół z posiedzenia Rady w dniu 22 lutego 2019 r.

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice realizując Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności tj. 2.1.2 Działania integrujące społeczności lokalne oraz animujące ich współpracę, w tym przedsięwzięcia innowacyjne w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Pełna treść komunikatu do pobrania tutaj.

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice realizując Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności tj. 2.1.2 Działania integrujące społeczności lokalne oraz animujące ich współpracę, w tym przedsięwzięcia innowacyjne w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pełna treść komunikatu do pobrania tutaj.

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice realizując Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności tj. 2.1.2 Działania integrujące społeczności lokalne oraz animujące ich współpracę, w tym przedsięwzięcia innowacyjne w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pełna treść komunikatu do pobrania tutaj.