"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Rekrutacja na szkolenia – program Ja w Internecie

Rozpoczynamy rekrutację uczestników do projektu pn. Ja w Internecie. Jest to program bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców Gmin: Nadarzyn, Raszyn i Michałowice mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu korzystały one z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym.

W każdej z gmin zamierzamy przeszkolić 268 uczestników będących mieszkańcami gminy, Uczestnicy szkolenia: osoby powyżej 25 roku, zarówno kobiety jak i mężczyźni, pracujący i bezrobotni, a także osoby z niepełnosprawnościami.

W ramach bezpłatnego szkolenia zorganizowane zostaną następujące moduły tematyczne:

  1. Rodzic w Internecie
  2. Mój biznes w sieci
  3. Moje finanse i transakcje w sieci
  4. Działam w sieciach społecznościowych
  5. Tworzę własną stronę internetową (blog)
  6. Rolnik w sieci
  7. Kultura w sieci

W ramach każdego modułu szkoleniowego pomoc przy wypełnianiu wniosku „CZYSTE POWIETRZE”. Program koncentruje się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Dotacje i pożyczki będą udzielane za poś­rednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Szkolenia z programu Ja w Interncie będą się odbywać w cyklach 2 x 6 h w grupach do 12 osób. Planowany termin szkoleń: styczeń – kwiecień 2019 r.

Zapewniamy wszystkim uczestnikom materiały edukacyjne oraz catering. Zajęcie odbywać się będą w świetlicach, sali sesji urzędu Gminy lub w salach komputerowych placówek oświatowych na terenie gminy. Z osobami zakwalifikowanymi do szkoleń ustalimy datę konkretnego modułu szkoleniowego. Jedna osoba może wziąć udział jedynie w jednym module szkoleniowym.

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy przesłać formularz zgłoszeniowy do biura LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice z siedzibą w Ruścu ul. Osiedlowa 72, Rusiec 05-830 Nadarzyn (siedziba mieści się w Szkole Podstawowej w Ruścu) pocztą, osobiście lub wysłać wypełniony na adres mmarciniak@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl

Informacje w sprawie szkoleń i naboru uczestników udzielają pracownicy biura LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice tel. 575 905 308.

Na zgłoszenia czekamy do 17 stycznia 2019 r. Decyduje kolejność zgłoszeń! Osoby zakwalifikowane do szkoleń poinformujemy drogą mailową i zaproponujemy konkretną datę szkolenia.

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Operatorem Programu jest Fundacja Legalna Kultura, która ogłasza konkursy grantowe i wspomaga realizację projektów pod kątem merytorycznym i rozliczeniowym.

Do pobrania:
1. Opis szkoleń
2. Formularz zgłoszeniowy PDF
3. Formularz zgłoszeniowy WORD (do wypełnienia)

Ogłoszenie nr 1/2019

Ogłoszenie nr 1/2019

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice
ogłasza  nabór  wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.3 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę generującą powstanie nowych miejsc pracy oraz 2.1.1 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź rekreacyjną

wskazanego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2023 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

pełna treść ogłoszenia do pobrania tutaj.

Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej ARiMR:

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html