"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice działając na podstawie § 16 ust. 5 pkt. 4 statutu oraz art. 10 ust. 1a-1e ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 27 października 2022 r. (czwartek) I termin godz. 16.30 II termin godz. 17.00 w Sali Multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie zebrania i powitanie członków.
 2. Stwierdzenie kworum na podstawie listy obecności członków Walnego Zebrania Członków.
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Komisji Skrutacyjnej oraz Protokolanta Walnego Zebrania Członków.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. W związku z wygaśnięciem kadencji władzom stowarzyszenia wybór władz. Zgodnie ze statutem stowarzyszenia § 12 pkt. 3 Kadencja Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata. Członkowie Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą zasiadać w tych organach bez ograniczenia liczby kadencji.
 6. Wybór pełnomocnika stowarzyszenia uprawnionego do reprezentowania stowarzyszenia w umowach zawieranych z członkami zarządu oraz w sporach z nimi, na okres 3 lat, stosownie do § 16 ust. 13 statutu LGD.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zakończenie posiedzenia Walnego Zebrania Członków.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 13 ust. 1, 2 i 3 Statutu Stowarzyszenia,

 • Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów

w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.

 • Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia, uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych.
 • Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie pół godziny po pierwszym terminie.

W przypadku braku wymaganego kworum, Walne Zebranie Członków odbędzie się w drugim terminie o godz. 17:00 (w tym samym dniu) w Sali Multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1.

Składki Członkowskie

Szanowni Państwo,

przypominamy, że regularne opłacanie składki członkowskiej jest jednym ze Statutowych obowiązków członka zwyczajnego (§ 9, ust. 1, pkt 4 Statutu Stowarzyszenia). Składka członkowska: 50,00 złotych/rok.

Sposób płatności: przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na bieżący rachunek bankowy Stowarzyszenia nr: 64 1240 1079 1111 0010 6773 9074

Bank Pekao SA XIV Oddział w Warszawie

Prosimy o podanie w tytule przelewu kogo dotyczy wpłata oraz za jaki okres.

Liczymy na Państwa obecność i konstruktywne obrady.

Z wyrazami szacunku i poważania,
Zarząd LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

Konsultacyjne społeczne dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Serdecznie zapraszamy na spotkania konsultacyjne dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Na podstawie zebranych podczas spotkań informacji i wniosków m.in. w zakresie analizy mocnych i słabych stron, potencjału, potrzeb, kierunków rozwoju obszaru LGD gmin z powiatu pruszkowskiego: Nadarzyn, Raszyn i Michałowice oraz wydatkowania środków w kolejnych latach, przygotowany zostanie projekt Lokalnej Strategii Rozwoju.

Lokalna Strategia Rozwoju jest dokumentem umożliwiającym ubieganie się przez LGD o środki finansowe w nowej perspektywie finansowej przeznaczone na rozwój gmin objętych działaniem LGD, z których będą mogli korzystać m.in. osoby planujące podjęcie działalności gospodarczej, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, gminy.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w proces budowy Lokalnej Strategii Rozwoju i udział w spotkaniach konsultacyjnych.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/2022 REALIZACJA USŁUGI PT. ORGANIZACJA WIZYTY STUDYJNO-SZKOLENIOWEJ DO WŁOCH

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice Reguły, Al. Powstańców Warszawy 1 lok. IX 05-816 Michałowice oraz Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem ul. Szkolna 1 26-434 Gielniów zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia polegającego na realizacji usługi pt. organizacja studyjno-szkoleniowej do Włoch.

– Pełna treść ogłoszenia do pobrania TUTAJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/2022 NA WYKONANIE USŁUGI EWALUACJI EX-POST LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „NADARZYN-RASZYN-MICHAŁOWICE”

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice Reguły, Al. Powstańców Warszawy 1 lok. IX, 05-816 Michałowice NIP: 5342507756; REGON: 362302746 KRS: 0000571844 zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie usługi ewaluacji ex-post Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania „Nadarzyn-Raszyn-Michałowice” obejmującej opracowanie raportu końcowego z badania zgodnie z Wytycznymi Nr 10/1/2022 Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW 2014-2020 oraz Rozdziałem XI Monitoring i ewaluacja i Załącznikiem nr 2 do LSR.

Pełna treść zapytania do pobrania TUTAJ.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania NadarzynRaszynMichałowice działając na podstawie § 16 ust. 5 pkt. 4 statutu oraz art. 10 ust. 1a1e ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 28 września 2022 r. (środa) I termin godz. 16.00 II termin godz. 16.30 w Sali Multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

Proponowany porządek obrad:

1) Otwarcie zebrania i powitanie członków.

2) Stwierdzenie kworum na podstawie listy obecności członków Walnego Zebrania Członków.

3) Wybór Przewodniczącego Zebrania, Komisji Skrutacyjnej oraz Protokolanta Walnego Zebrania Członków.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania zarządu LGD z działalności statutowej i sprawozdania finansowego wraz z bilansem za rok 2021.

6) Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2021 rok.

7) Udzielenie absolutorium Zarządowi LGD za 2021 rok.

8) W związku z wygaśnięciem kadencji władzom stowarzyszenia wybór władz.

Zgodnie ze statutem stowarzyszenia § 12 pkt. 3 Kadencja Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata. Członkowie Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą zasiadać w tych organach bez ograniczenia liczby kadencji.

9) Wolne głosy i wnioski.

10) Zakończenie posiedzenia Walnego Zebrania Członków.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 13 ust. 1, 2 i 3 Statutu Stowarzyszenia,
1) Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów 
w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.
2) Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia, uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych.

3) Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie pół godziny po pierwszym terminie.


W przypadku braku wymaganego kworum, Walne Zebranie Członków odbędzie się w drugim 
terminie o godz. 16:30 (w tym samym dniu) w Sali Multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1.

Liczymy na Państwa obecność i konstruktywne obrady.


Z wyrazami szacunku i poważania

Michał Marciniak

Prezes Zarządu LGD Nadarzyn
RaszynMichałowice

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/2022/MLBIS/LGDNRM USŁUGA NA TRANSPORT NA POTRZEBĘ UDZIAŁU W JARMARKU MARKI LOKALNEJ NA TERENIE KOMPLEKSU PAŁACOWO-PARKOWEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK” W KOSZĘCINIE PROJEKT WSPÓŁPRACY „MARKA LOKALNA NA BIS”

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice Reguły, Al. Powstańców Warszawy 1 lok. IX, 05-816 Michałowice NIP: 5342507756; REGON: 362302746 KRS: 0000571844 zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia polegającego na realizacji usługi transportu do miejsca realizacji Jarmarku marki lokalnej na terenie kompleksu pałacowo-parkowego zespołu pieśni i tańca „Śląsk” w Koszęcinie projekt współpracy „Marka Lokalna na BIS” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt współpracy realizowany jest wspólnie przez trzy lokalne grupy działania: dwie z województwa śląskiego, Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z siedzibą w Koszęcinie oraz Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” z siedzibą w Pyrzowicach oraz jedną z województwa mazowieckiego Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.

 • Pełna treść zapytania do pobrania TUTAJ.