"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Ankieta monitorująca

ANKIETA MONITORUJĄCA STOPIEŃ REALIZACJI LSR LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „NADARZYN – RASZYN – MICHAŁOWICE”

Szanowni Państwo,

prosimy o wypełnienie ankiety monitorującej stopień realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 wdrażanej przez LGD Nadarzyn-Raszyn- Michałowice. Ankieta jest anonimowa.

https://www.survio.com/survey/d/X2E1C6G2M1A7K4E9X

Zmiana siedziby biura

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zmianie uległa siedziba Biura Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.

Nowy adres biura:
ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice lokal IX, piętro II.

Serdecznie zapraszamy!

Jednocześnie informujemy, iż telefony kontaktowe oraz adres e-mailowy pozostał bez zmian

Posiedzenie Rady LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

W dniu 29 października 2020 r. w trybie on-line miało miejsce posiedzenie Rady LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice. Przedmiotem posiedzenia był wybór wniosku w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.2 Działania integrujące społeczności lokalne oraz animujące ich współpracę, w tym przedsięwzięcia innowacyjne. Rada podczas posiedzenia dokonała wyboru jednego wniosku, który został przygotowany przez pracowników biura LGD. Dokumentacja została obecnie skierowana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Protokół z posiedzenia Rady
Lista operacji wybranych do dofinansowania w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.2. Działania integrujące społeczności lokalne oraz animujące ich współpracę w tym przedsięwzięcia innowacyjne
Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru na operacje własne oraz operacji, które przeszły pozytywną ocenę zgodności z LSR w tym ocenę zgodności z Programem w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.2. Działania integrujące społeczności lokalne oraz animujące ich współpracę w tym przedsięwzięcia innowacyjne

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU

Reguły, dnia 25 września 2020 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Specjalista ds. administracyjnych

Zarząd Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice
informuje, iż w otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko pracy
Specjalista ds. administracyjnych w LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

wybrana została Pani Sandra Szymczak, zamieszkała w Warszawie

Uzasadnienie wyboru:

Komisja dokonała wyboru pracownika na stanowisko specjalisty ds. administracyjnych – wybrano Panią Sandrę Szymczak. O wyborze zadecydowała rozmowa kwalifikacyjna, która potwierdziła dobrą znajomość zagadnień związanych z wykonywaniem pracy biurowej oraz bardzo dobrą znajomość obsługi urządzeń biurowych i komputera. Pani Sandra Szymczak spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Cechy charakteru i doświadczenie zawodowe wskazują na sprawną i skuteczną realizację powierzonych zadań na danym stanowisku.

Zarząd Lokalna Grupa Działania
Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

NADARZYN-RASZYN-MICHAŁOWICE
z siedzibą w Michałowicach ul. Aleja Powstańców Warszawy 1,

lokal nr III, gmina Michałowice

ogłasza

z dniem 1 września 2020 r. 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:
Specjalista ds. administracyjnych

Ogłoszenie na stanowisko specjalisty