"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

Szanowni Państwo,

Członkinie i Członkowie LGD,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dn. 12 czerwca br. o godz. 15:00 (I termin)/15:30 (II termin) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nadarzyn.

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
 4. Wybór protokolanta Walnego Zebrania Członków.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice z działalności statutowej za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem finansowym.
 7. Przyjęcie sprawozdania komisji rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice.
 9. Uzupełniający wybór członków Zarządu Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice.
 10. Uchwalenie projektu statutu Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice.
 11. Uchwalenie regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice.
 12. Informacja z bieżącej działalności stowarzyszenia.
 13. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

WZC zostało zwołane na podstawie uchwały Zarządu LGD z dn. 28 maja 2024 r.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że:

Zgodnie z § 13 ust. 1, 2 i 3 Statutu Stowarzyszenia, Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.

Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia, uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych.

Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie pół godziny po pierwszym terminie.

W przypadku braku wymaganego kworum, Walne Zebranie Członków odbędzie się w drugim terminie o godz. 15:30 (w tym samym dniu) w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Nadarzyn w Nadarzynie, ul. Mszczonowska 24.

Przypominamy, że regularne opłacanie składki członkowskiej jest jednym ze Statutowych obowiązków członka zwyczajnego (§ 9, ust. 1, pkt 4 Statutu Stowarzyszenia). Składka członkowska: 50,00 złotych/rok.

Sposób płatności: przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na bieżący rachunek bankowy Stowarzyszenia:

Numer rachunku: 64 1240 1079 1111 0010 6773 9074

Bank Pekao SA XIV Oddział w Warszawie

Prosimy o podanie w tytule przelewu kogo dotyczy wpłata oraz za jaki okres.

Liczymy na Państwa obecność i konstruktywne obrady.

Z wyrazami szacunku i poważania,

Zarząd LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

Przewodnik rowerowy i spacerowy

Przewodnik powstał w ramach operacji „Lokalna Akademia Rozwoju” realizującej cel: „Wzrost umiejętności przedsiębiorczych i kompetencji zawodowych mających wpływ na sytuację mieszkańców obszarów wiejskich na obszarze objętym działaniem partnerskich LGD oraz promowanie lokalnej przedsiębiorczości, dziedzictwa historycznego i kulturowego”.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią:

 • Jak najszybciej dojechać z Nowej Wsi do pałacu w Młochowie?
 • Jakie wyjątkowe historie wiążą się z willową zabudową w Komorowie?
 • Jakie wyjątkowe historie wiążą się z Falentami?

Jeśli jesteście ciekawi odpowiedzi na powyższe pytania oraz chcecie dowiedzieć się więcej ciekawych informacji, to czeka na Was wyjątkowa publikacja!
Jeżeli szukacie pomysłów na spędzenie wolnego czasu na terenie gmin Nadarzy, Raszyn i Michałowice, to zajrzyjcie do nowego przewodnika turystycznego!

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice przygotowała dla Was przewodnik po pieszych i rowerowych szlakach naszych gmin.

Publikację możecie pobrać za darmo pod linkiem:
PRZEWODNIK ROWEROWY I SPACEROWY

Korzystając z pięknej pogody możemy zapoznać się z bogatym dziedzictwem kulturalnym, historycznym i przyrodniczym Naszych Gmin. Przewodnik pokazuje także wyjątkowe połączenia funkcjonalne, które istnieją w naszym najbliższym sąsiedztwie.

Konsultacje społeczne dotyczące Kryteriów wyboru grantobiorców w ramach projektów GRANTOWYCH w zakresie przedsięwzięć wskazanych w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorząd do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Kryteriów wyboru grantobiorców w ramach projektów GRANTOWYCH. Projektowane zmiany polegają na przygotowaniu przez grupę roboczą projektu kryteriów w zakresie przedsięwzięć Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Zaproponowane kryteria wynikają zarówno z założeń Lokalnej Strategii Rozwoju jak i są odpowiedzią na zakres działań realizowanych w ramach przedsięwzięć grantowych w LSR.

Prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo do dnia 28 maja 2024 r., do godz. 12.00. na formularzu zgłoszeniowym w formie elektronicznej na adres email: jdorosz@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl oraz lgd@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl lub dostarczyli osobiście do biura LGD ul. Graniczna 2, 05-830 Nadarzyn w godzinach od 9:00 -16.00.

Warunkiem rozpatrzenia przekazanej uwagi w sprawie zmiany w zapisach kryteriów grantowych Nadarzyn-Raszyn-Michałowice jest wskazanie w formularzu numeru telefonu adresu zamieszkania oraz gminy członkowskiej Wnoszącego.

Do pobrania:

 • Formularz zgłaszania uwag do aktualizacji Kryteriów wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych LSR Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice (Pobierz)
 • PROCEDURY OCENY WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW ORAZ WYBORU GRANTOBIORCÓW (Pobierz)

Rekrutacja na certyfikowane szkolenie z zakresu energetyki – październik-grudzień 2023

LGD ogłasza nabór uczestników szkolenia realizowany w związku z projektem współpracy pn. „Lokalna Akademia Rozwoju”. Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

Zakres szkolenia obejmuje:

 • Wprowadzenie do prawa energetycznego
 • Transformacja energetyczna na obszarach wiejskich – założenia według Nowego Zielonego Ładu – korzyści dla członków społeczności lokalnych wynikające z transformacji energetycznej
 • Instrumenty transformacji energetycznej – środki dedykowane dla j.s.t., przedsiębiorców i użytkowników indywidualnych, które wspieraniu działań z zakresu transformacji energetycznej, źródła finansowania tych działań
 • Spółdzielnie energetyczne – prawne podstawy funkcjonowania, korzyści dla członków, proces zakładania i funkcjonowanie spółdzielni

Dedykowana grupa: przedsiębiorcy i inni członkowie społeczności lokalnych zainteresowani problematyką transformacji energetycznej.

Udział w szkoleniu zakończy się uzyskaniem certyfikatu wydanego przez podmiot prowadzący szkolenie.

W szkoleniu weźmie udział grupa 15-21 członków społeczności lokalnych z terenu LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.

Szkolenie będzie trwało łącznie ok. 22 godzin.
W ramach szkolenia odbędą się 4 zjazdy – 2 stacjonarnie na terenie LGD i 2 w formule online.
Szczegóły dotyczące terminów przeprowadzenia szkolenia zostaną podane do dn. 10 października.

Więcej informacji na temat wyjazdu można uzyskać pod numerem telefonu: 694 239 560.

Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem formularza:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBi0vH7Z-mCp4bWF4VibmDcyGy0tNgAbYiW0ZBrTNGekYgug/viewform?usp=sf_link

Zgłoszeń należy dokonywać do dnia 8 października 2023 r., do godz. 23:59.