"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Ogłoszenie nr 1/2016

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Poddziałanie 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach LSR

Termin trwania naboru 24 października 2016 – 7 listopada 2016
Miejsce i sposób składania wniosków Biuro Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice ul. Osiedlowa 72, Rusiec, 05-830 NadarzynWnioski należy składać osobiście lub przez osobę upoważnioną w Biurze LGD w formie papierowej (2 egz.) oraz elektronicznej.
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.Pracownik Biura LGD potwierdza przyjęcie wniosku umieszczając na każdym egzemplarzu pieczęć LGD, datę i godzinę złożenia wniosku, podpis przyjmującego wniosek oraz indywidualny numer sprawy nadany przez LGD.
Forma wsparcia Refundacja poniesionych wydatków w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji
Zakres tematyczny operacji Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.Zakres ten realizuje LSR dla LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice na lata 2014-2010 przez:

 

Cel ogólny

  1. Obszar rozwinięty gospodarczo, którego przedsiębiorcy identyfikują się z terenem LGD.
  2. Obszar, którego mieszkańcy identyfikują się z terenem Lokalnej Grupy Działania.

Cele szczegółowe:

Cel szczegółowy 1.1 Świadomi i kompetentni przedsiębiorcy działający na obszarze LGD

Cel szczegółowy 2.1 Współpracująca społeczność lokalna świadomie i aktywnie korzystająca z zasobów lokalnego dziedzictwa.

Przedsięwzięcia:

1.1.3 – inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź rekreacyjną generujące powstanie nowych miejsc pracy

Wskaźnik produktu: Liczba inwestycji w niekomercyjną infrastrukturę generującą powstanie nowych miejsc pracy

2.1.1 – inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź rekreacyjną

Wskaźnik produktu: Liczba inwestycji w niekomercyjną infrastrukturę

Warunki udzielenia wsparciaKto może składać wnioski? Konkurs dla przedstawicieli sektora publicznego w tym j.s.t.Wymagane:

– złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w Ogłoszeniu,

– zgodność operacji z LSR Stowarzyszenia „LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice”,

– zgodność z operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020,

– zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie: weryfikację wstępną formalną, weryfikację pod względem zgodności z PROW 2014-2010, zgodności z LSR Nadarzyn-Raszyn-Michałowice oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów:Karty oceny wniosków – formalnej, zgodności operacji z LSR i oceny punktowej wniosków stanowią załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 73. Trzeba uzyskać minimum 67% punktów tzn. 49 punktów.

Operacje realizowane w miejscowościach zamieszkanych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców mają kryteria preferencyjne.

Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji 1. Wypełniony formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem wymaganych załączników w wersji papierowej i elektronicznej.W tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia:

– Dokumenty potwierdzające, że inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością Wnioskodawcy lub Wnioskodawca posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy, co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji;

2. Oświadczenia i referencje potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów naboru.

Limit środków w ramach ogłaszanego naboru Przedsięwzięcie 1.1.3: 2.566.800 złPrzedsięwzięcie 2.1.1: 405.000 zł

Razem 2.971.800 zł w tym:

– wkład EFRROW – 1.890.956,34 zł,

– wkład publicznych środków krajowych stanowiący wkład własny wnioskodawcy – 1.080.843,66 zł

Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia. Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełnienia, umowa o udzielenie wsparcia dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice http://nadarzyn-raszyn-michalowice.pl w zakładce: nabory wniosków.

Do pobrania treść ogłoszenia i załączniki: ogloszenie-nr-1_2016

FORMULARZE WNIOSKÓW „KLIKNIJ”