"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Aktualności

Zmiana siedziby biura

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zmianie uległa siedziba Biura Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.

Nowy adres biura:
ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice lokal IX, piętro II.

Serdecznie zapraszamy!

Jednocześnie informujemy, iż telefony kontaktowe oraz adres e-mailowy pozostał bez zmian

Posiedzenie Rady LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

W dniu 29 października 2020 r. w trybie on-line miało miejsce posiedzenie Rady LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice. Przedmiotem posiedzenia był wybór wniosku w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.2 Działania integrujące społeczności lokalne oraz animujące ich współpracę, w tym przedsięwzięcia innowacyjne. Rada podczas posiedzenia dokonała wyboru jednego wniosku, który został przygotowany przez pracowników biura LGD. Dokumentacja została obecnie skierowana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Protokół z posiedzenia Rady
Lista operacji wybranych do dofinansowania w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.2. Działania integrujące społeczności lokalne oraz animujące ich współpracę w tym przedsięwzięcia innowacyjne
Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru na operacje własne oraz operacji, które przeszły pozytywną ocenę zgodności z LSR w tym ocenę zgodności z Programem w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.2. Działania integrujące społeczności lokalne oraz animujące ich współpracę w tym przedsięwzięcia innowacyjne

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU

Reguły, dnia 25 września 2020 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Specjalista ds. administracyjnych

Zarząd Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice
informuje, iż w otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko pracy
Specjalista ds. administracyjnych w LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

wybrana została Pani Sandra Szymczak, zamieszkała w Warszawie

Uzasadnienie wyboru:

Komisja dokonała wyboru pracownika na stanowisko specjalisty ds. administracyjnych – wybrano Panią Sandrę Szymczak. O wyborze zadecydowała rozmowa kwalifikacyjna, która potwierdziła dobrą znajomość zagadnień związanych z wykonywaniem pracy biurowej oraz bardzo dobrą znajomość obsługi urządzeń biurowych i komputera. Pani Sandra Szymczak spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Cechy charakteru i doświadczenie zawodowe wskazują na sprawną i skuteczną realizację powierzonych zadań na danym stanowisku.

Zarząd Lokalna Grupa Działania
Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

NADARZYN-RASZYN-MICHAŁOWICE
z siedzibą w Michałowicach ul. Aleja Powstańców Warszawy 1,

lokal nr III, gmina Michałowice

ogłasza

z dniem 1 września 2020 r. 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:
Specjalista ds. administracyjnych

Ogłoszenie na stanowisko specjalisty

 

Zmiana siedziby biura

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zmianie uległa siedziba Biura Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice. Nowy adres biura:
ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, lokal nr III
05-816 Michałowice

Serdecznie zapraszamy!

Jednocześnie informujemy, iż telefony kontaktowe oraz adres e-mailowy pozostał bez zmian.

KONSULTACJE SPOŁECZNE ZMIANA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA 2014-2020

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Projektowane zmiany mają na celu ujednolicenie budżetu i planu działania LSR. Zgodnie z procedurą aktualizacji LSR zapraszamy do składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR na formularzu udostępnionym do pobrania.

Prezentowana zmiana podyktowana jest przede wszystkim wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, główna zmiana dotyczy Planu działania wskazującego harmonogram osiągnięcia poszczególnych wskaźników produktu oraz podwyższenie środków przewidzianych na realizację projektów współpracy do 10% środków przewidzianych w umowie ramowej na realizację projektów LSR.

Do pobrania:
1. Lokalna Strategia Rozwoju.
2. Formularz uwag do aktualizacji LSR.