"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Lokalna Strategia Rozwoju 2023-2027

Zatwierdzenie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Po przeprowadzeniu wszystkich prac związanych z opracowaniem strategii, spotkaniach, konsultacjach, rozmowach z interesariuszami LSR zakończyliśmy proces przygotowania jednolitej treści dokumentu.

W dniu 31 maja 2023 r., odbyło się Walne Zebranie Członków LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, w trakcie którego została przyjęta Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027.

Dziękujemy Członkom LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice za udział w Zebraniu oraz wszystkim mieszkańcom, organizacjom, instytucjom, ekspertom z obszaru działania naszej LGD za zaangażowanie w przygotowanie nowej strategii.

Zarząd i Biuro
LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szanowni Państwo, Członkowie Społeczności Lokalnych,

Informujemy, że możecie Państwo zapoznać się z projektem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 w biurze LGD, w godzinach pracy biura pon.-pt. 8:00-16:00. Dokument w formie papierowej zostanie Państwu udostępniony do wglądu przez pracowników biura, którzy przyjmą od Państwa uwagi do strategii.

Z uwagi na konieczność ochrony praw autorskich wykonawcy strategii oraz fakt, że jest to dokument podlegający ocenie w procedurze konkursowej, do momentu złożenia wniosku o wybór LSR, nie wyrażamy zgody na kopiowanie, fotografowanie, ani utrwalanie treści dokumentu w innej postaci. Uprzejmie prosimy o wyrozumiałość.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dokumentem oraz do przedstawiania swoich uwag.

Łączymy wyrazy szacunku
Zespół LGD Nadarzyn – Raszyn – Michałowice

Umowa o przyznaniu pomocy na wsparcie przygotowawcze

W dniu 5 sierpnia 2022 r. LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice zawarło z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowę o przyznaniu pomocy w ramach Poddziałania 19.1 Wsparcie Przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – II nabór wniosków. Środki finansowe zostały pozyskane przez LGD na działania związane z przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. W ramach umowy realizacja operacji obejmuje:

  1. osiągnięcie celu operacji poprzez zrealizowanie planu włączenia społeczności, zgodnie z opisem procesu przygotowania LSR,
  2. udokumentowanie zrealizowania planu włączenia społeczności oraz udokumentowanie realizacji procesu przygotowania LSR.

Plan włączenia społeczności lokalnej w proces przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju

Poniżej przedstawiamy Państwu Plan włączenia społeczności lokalnej w proces przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 oraz harmonogram spotkań konsultacyjnych realizowanych w ramach tego Planu

1. Opis procesu przygotowania LSR (załącznik nr 6 do wniosku)
2. Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań

Wsparcie przygotowawcze