"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Spotkania informacyjne

 

Od stycznia 2016 r. trwa ocena naszej Lokalnej Strategii Rozwoju w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego i od jej wyników zależy, czy strategia którą przygotowaliśmy zostanie wybrana do realizacji. O wynikach konkursu na wybór LSR poinformujemy na stronie internetowej. Niezależnie od niej w najbliższym czasie planujemy spotkania informacyjne z lokalnymi organizacjami i mieszkańcami na temat możliwości i zasad uczestnictwa w realizacji projektów które, mamy nadzieję, zostaną wdrożone w wypadku pozytywnego zakończenia procedury konkursowej.

Wszystkich zainteresowanych uczestniczeniem w takich spotkaniach bardzo prosimy o zgłoszenie, kontakt mailowy na adres LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice: lgd@nadarzy-raszyn.pl celem umówienia terminu i miejsca takiego spotkania.

 

Konsultacja indywidualna z p. Michałem Siejkiem ze Stadniny w Dawidach

zdjęcie dorzadztwo w biurze (1)

 

 

Podziękowania

W dniu 31 grudnia 2015 roku Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice złożyła w Urzędzie Marszałkowskim – Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w ramach konkursu o „Wybór Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność”.

Dziękujemy Mieszkańcom gmin: Nadarzyn, Raszyn i Michałowice za uwagi, sugestie oraz pytania, które pojawiały się na organizowanych przez nas spotkaniach, podczas konsultacji oraz dyżurów LGD. Wypełnione przez Państwa ankiety jak i maile z uwagami pozwoliły nam zdefiniować mocne i słabe strony naszych gmin oraz określić szanse i zagrożenia na przyszłość przy uwzględnieniu pomocy osobom „najsłabszym” (z tzw. grup defaworyzowanych).

Dziękujemy Państwu za aktywność i zaufanie – wiemy jakie plany pragniecie Państwo zrealizować przy pomocy środków unijnych prywatnie jak i w Waszym otoczeniu – społecznie. Dołożyliśmy starania aby zostały one uwzględnione w Strategii, a przede wszystkim w Budżecie LSR.

Dziękujemy Pracownikom Gmin, Członkom Stowarzyszenia, Członkom Zarządu za pomoc i aktywne włączenie się w prace nad Lokalną Strategią Rozwoju LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.

LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania

18 grudnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nadarzyn odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania.

Podczas spotkania zapadły bardzo ważne decyzje:

1. Lokalna Grupa Działania „Nadarzyn – Raszyn” przyjęła do swojego grona nowego członka – gminę Michałowice. W związku z tym nasze Stowarzyszenie nosi obecnie nazwę Lokalna Grupa Działania  „Nadarzyn-Raszyn-Michałowice”.

2. Została powołana Rada LGD, która będzie odpowiedzialna za wybór i  ocenę operacji do dofinansowania. Rada liczy 9 członków, po trzech z  każdej z gmin – członków.

3. Został przyjęty nowy Statut, Regulaminy funkcjonowania poszczególnych organów: Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej.

4. Zostały zatwierdzone: Plan Działania, Budżet i zaakceptowana Lokalna Strategia Rozwoju (LSR).

Do 30.12.2015 roku Lokalna Strategia Rozwoju musi trafić do Urzędu Marszałkowskiego do oceny. Na wyniki oceny będziemy czekać do 24 maja 2016 roku.

Katarzyna Dombska, kierownik Referatu ds. funduszy zewnętrznych

Spotkanie LGD

Oto informacje zamieszczone na stronie Michałowic na temat spotkania 3 grudnia 2015 z Mieszkańcami Gminy Michałowice.

Po formalnym przystąpieniu gminy Michałowice do stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice (LGD), 3 grudnia br., w sali multimedialnej urzędu gminy odbyło się spotkanie informacyjne przybliżające działalność stowarzyszenia, jak również możliwości pozyskania funduszy unijnych w ramach inicjatywy LEADER. Uczestniczyli w nim mieszkańcy, radni, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu gminy.

Spotkanie otworzył wójt gminy, Krzysztof Grabka, witając przedstawicieli stowarzyszenia LGD, prezesa Witolda Czuksanowa i specjalistę ds. administracyjnych – Małgorzatę Sałagan-Zimny.

Witold Czuksanow przedstawił działania, które w ramach inicjatywy LEADER będą mogły być realizowane, a są to m.in.:
– rozwój i zakładanie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
– inwestycje odnowy obszarów wiejskich  związane  z infrastrukturą turystyczną, rekreacyjną lub kulturalną
– działania wspierające współpracę między przedsiębiorcami np. w zakresie świadczenia usług turystycznych czy rozwijania rynków zbytu lub usług lokalnych
– działania zachowujące dziedzictwo lokalne  i zwiększające integrację społeczeństwa.

Przyszli beneficjenci, osoby zainteresowane rozwojem gminy, mające pomysły i projekty na przedsięwzięcia zgodne z lokalnymi potrzebami będą mogli składać wnioski, które dadzą im możliwość pozyskania funduszy unijnych. Działania te powinny być innowacyjne, mają wykorzystywać potencjał mieszańców i powinny być wykonywane w kompleksowy sposób.  Pomoc finansowa na przedsięwzięcie będzie miała charakter refundacji,  a więc najpierw powinny powstać projekty, będą ponoszone koszty ich realizacji i dopiero wówczas zainteresowane grupy z trzech sektorów, publicznego, prywatnego i przedsiębiorcy będą mogły ubiegać się o ich zwrot. Wyjątkiem będą przedsięwzięcia związane z otwieraniem działalności gospodarczej  oraz projekty grantowe ogłaszane przez stowarzyszenie – wówczas będzie możliwość uzyskania dofinasowania przed ich realizacją.

W dalszej części zostały zaprezentowane fragmenty Lokalnej Strategii Rozwoju, które dotyczyły analizy SWOT. Zostały przedstawione mocne i słabe strony 3 gmin,  które są członkami stowarzyszenia (Nadarzyn, Raszyn i Michałowice), szanse i zagrożenia ich otoczenia zewnętrznego, jak również cele, które maja być osiągnięte dzięki realizacji tej strategii.

Strategia jest w trakcie opracowywania. Będzie dostępna na stronach internetowych Lokalnej Grupy Działania po 11 grudnia br.

Szkolenie dla Przedstawicieli LGD Nadarzyn – Raszyn

W ostatnich dniach odbyło się szkolenie dla Przedstawicieli LGD Nadarzyn – Raszyn. W zajęciach uczestniczyli również nasi nowi Partnerzy z gminy Michałowice. Odnośnie „Metodyki budowy Lokalnej strategii rozwoju w zgodzie z założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020” dokonaliśmy diagnozy naszego obszaru, analizy SWOT, identyfikacji problemów oraz ich przyczyn i następstw opierając się na sugestiach Mieszkańców naszych gmin, które zebraliśmy podczas spotkań roboczych.

Pełni wiedzy, energii oraz nowych doświadczeń zabieramy się do stworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju.