"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Spotkanie LGD

Oto informacje zamieszczone na stronie Michałowic na temat spotkania 3 grudnia 2015 z Mieszkańcami Gminy Michałowice.

Po formalnym przystąpieniu gminy Michałowice do stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice (LGD), 3 grudnia br., w sali multimedialnej urzędu gminy odbyło się spotkanie informacyjne przybliżające działalność stowarzyszenia, jak również możliwości pozyskania funduszy unijnych w ramach inicjatywy LEADER. Uczestniczyli w nim mieszkańcy, radni, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu gminy.

Spotkanie otworzył wójt gminy, Krzysztof Grabka, witając przedstawicieli stowarzyszenia LGD, prezesa Witolda Czuksanowa i specjalistę ds. administracyjnych – Małgorzatę Sałagan-Zimny.

Witold Czuksanow przedstawił działania, które w ramach inicjatywy LEADER będą mogły być realizowane, a są to m.in.:
– rozwój i zakładanie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
– inwestycje odnowy obszarów wiejskich  związane  z infrastrukturą turystyczną, rekreacyjną lub kulturalną
– działania wspierające współpracę między przedsiębiorcami np. w zakresie świadczenia usług turystycznych czy rozwijania rynków zbytu lub usług lokalnych
– działania zachowujące dziedzictwo lokalne  i zwiększające integrację społeczeństwa.

Przyszli beneficjenci, osoby zainteresowane rozwojem gminy, mające pomysły i projekty na przedsięwzięcia zgodne z lokalnymi potrzebami będą mogli składać wnioski, które dadzą im możliwość pozyskania funduszy unijnych. Działania te powinny być innowacyjne, mają wykorzystywać potencjał mieszańców i powinny być wykonywane w kompleksowy sposób.  Pomoc finansowa na przedsięwzięcie będzie miała charakter refundacji,  a więc najpierw powinny powstać projekty, będą ponoszone koszty ich realizacji i dopiero wówczas zainteresowane grupy z trzech sektorów, publicznego, prywatnego i przedsiębiorcy będą mogły ubiegać się o ich zwrot. Wyjątkiem będą przedsięwzięcia związane z otwieraniem działalności gospodarczej  oraz projekty grantowe ogłaszane przez stowarzyszenie – wówczas będzie możliwość uzyskania dofinasowania przed ich realizacją.

W dalszej części zostały zaprezentowane fragmenty Lokalnej Strategii Rozwoju, które dotyczyły analizy SWOT. Zostały przedstawione mocne i słabe strony 3 gmin,  które są członkami stowarzyszenia (Nadarzyn, Raszyn i Michałowice), szanse i zagrożenia ich otoczenia zewnętrznego, jak również cele, które maja być osiągnięte dzięki realizacji tej strategii.

Strategia jest w trakcie opracowywania. Będzie dostępna na stronach internetowych Lokalnej Grupy Działania po 11 grudnia br.

Szkolenie dla Przedstawicieli LGD Nadarzyn – Raszyn

W ostatnich dniach odbyło się szkolenie dla Przedstawicieli LGD Nadarzyn – Raszyn. W zajęciach uczestniczyli również nasi nowi Partnerzy z gminy Michałowice. Odnośnie „Metodyki budowy Lokalnej strategii rozwoju w zgodzie z założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020” dokonaliśmy diagnozy naszego obszaru, analizy SWOT, identyfikacji problemów oraz ich przyczyn i następstw opierając się na sugestiach Mieszkańców naszych gmin, które zebraliśmy podczas spotkań roboczych.

Pełni wiedzy, energii oraz nowych doświadczeń zabieramy się do stworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju.

Witamy Michałowice!

17 listopada 2015 Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn przyjął Gminę Michałowice w poczet członków – Uchwała nr 8/2015.

Deklarację Członkowską w imieniu Gminy Michałowice złożył mgr inż. Krzysztof Grabka Wójt Gminy Michałowice.

Obszar działania Stowarzyszenia LGD Nadarzyn – Raszyn – Michałowice wynosi obecnie:

obszar

Szkolenie dla Mazowieckich Lokalnych Grup Działania

W miniony piątek 6 listopada 2015 odbyło się szkolenie dla Mazowieckich Lokalnych Grup Działania. Zostały poruszone m. in. Kwestie dotyczące harmonogramu wdrażania inicjatywy LEADER w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Objętego PROW 2014 – 2020 konkursu na wybór strategii rozwoju oraz zagadnienia dotyczące projektów grantowych, projektów własnych LGD jak i projektów konkursowych w kontekście tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju.

Stowarzyszenie LGD Nadarzyn – Raszyn reprezentowała delegacja w składzie Prezes Witold Czuksanow, Wiceprezes Marcin Rybicki, Specjalista ds. Administracji w biurze LGD Małgorzata Sałagan – Zimny.

Zebrania Sołeckie

W dniach od 4 września 2015 r. do 29 października 2015 r. odbyły się na terenie Gminy Nadarzyn oraz Gminy Raszyn – ZEBRANIA SOŁECKIE.

Zaproszenia na Zebrania Sołeckie, zostały rozwieszone na tablicach wiejskich i tablicach ogłoszeń w Gminach oraz na stronach www Gmin Nadarzyn, Raszyn i LGD Nadarzyn – Raszyn.

Mieszkańcy Sołectw: Krakowiany, Wola Krakowiańska, Nadarzyn I, Nadarzyn II, Stara Wieś, Urzut, Parole, Młochów, Rusiec, Wolica, Szamoty, Walendów oraz Kajetany jak i Sękocin Stary, Nowe Grocholice, Jaworowa I i Jaworowa II, Osiedle Raszyn II, Puchały, Osiedle Rybie III, Janki, Osiedle Rybie II, Laszczki oraz Falenty Nowe – zostali poinformowani o powstałym na ich terenie w dniu 8 czerwca 2015 r., nowym Stowarzyszeniu – Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn.

Z zainteresowaniem spotkały się cele jakie stawia sobie Stowarzyszenie – zrównoważony rozwój obszarów wiejskich poprzez aktywizację ludności wiejskiej. Oznacza to bowiem: poprawę jakości życia, rozwój edukacji, poprawę konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa, ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, a przede wszystkim rozwój przedsiębiorstw i przedsiębiorczości na terenie gmin Nadarzyn i Raszyn.

Realizację powyższych działań, Stowarzyszenie LGD Nadarzyn – Raszyn planuje przy współudziale pozyskiwanych środków z Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.”

Po spotkaniu w związku z licznymi pytaniami indywidualnych osób odbyły się konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji na rozwój przedsiębiorstw, na małe projekty oraz na różne lokalne inicjatywy, ze środków Unii Europejskiej.

LGD Nadarzyn-Raszyn pozyskanie funduszy unijnych

7 i 8 października 2015 roku odbyły się spotkania z mieszkańcami zainteresowanymi pozyskiwaniem funduszy unijnych, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, z Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn oraz chcących uczestniczyć w pracach nad Lokalną Strategią Rozwoju (LSR).

Licznie przybyli mieszkańcy, przedstawiciele trzech sektorów: społecznego, gospodarczego oraz publicznego, zapoznali się z informacjami na temat Stowarzyszenia LGD Nadarzyn – Raszyn, ale przede wszystkim uzyskali informacje jakie przedsięwzięcia będą dofinansowywane ze środków unijnych.

W ramach budowania Lokalnej Strategii Rozwoju, osoby obecne na spotkaniu zostały poproszone o wypełnienie ankiet/ tabel (analiza SWOT Gminy, diagnoza grupy defaworyzowanej) oraz spisanie własnych zainteresowań i potrzeb, w planowanych lub realizowanych przedsięwzięciach pod kątem wsparcia finansowego ze środków w ramach inicjatywy LEADER.

Spotkania kończyły się dyskusją/ debatą na temat mocnych i słabych stron obszaru działania Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn oraz wynikających z tego zagrożeń i możliwości. Mieszkańcy wykazywali inicjatywę, pomysłowość oraz chęć realizacji projektów, umożliwiających otwarcie nowej lub wsparcie istniejącej już działalność gospodarczej, ale również projektów integrujących społeczność.

Aby umożliwić tym z Państwa, którzy nie mogli przybyć na spotkanie włączenie się w pracę nad strategią, zamieszczamy dokumenty, które każdy mieszkaniec gmin Nadarzyn i Raszyn może wypełnić i przekazać w formie papierowej w czasie pełnionych dyżurów do Biura LGD Nadarzyn – Raszyn lub w formie mailowej na adres: lgd@nadarzyn-raszyn.pl

Na wypełnione tabele czekamy do 20 października 2015.

Poniżej tabele.