"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Witamy Michałowice!

17 listopada 2015 Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn przyjął Gminę Michałowice w poczet członków – Uchwała nr 8/2015.

Deklarację Członkowską w imieniu Gminy Michałowice złożył mgr inż. Krzysztof Grabka Wójt Gminy Michałowice.

Obszar działania Stowarzyszenia LGD Nadarzyn – Raszyn – Michałowice wynosi obecnie:

obszar

Szkolenie dla Mazowieckich Lokalnych Grup Działania

W miniony piątek 6 listopada 2015 odbyło się szkolenie dla Mazowieckich Lokalnych Grup Działania. Zostały poruszone m. in. Kwestie dotyczące harmonogramu wdrażania inicjatywy LEADER w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Objętego PROW 2014 – 2020 konkursu na wybór strategii rozwoju oraz zagadnienia dotyczące projektów grantowych, projektów własnych LGD jak i projektów konkursowych w kontekście tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju.

Stowarzyszenie LGD Nadarzyn – Raszyn reprezentowała delegacja w składzie Prezes Witold Czuksanow, Wiceprezes Marcin Rybicki, Specjalista ds. Administracji w biurze LGD Małgorzata Sałagan – Zimny.

Zebrania Sołeckie

W dniach od 4 września 2015 r. do 29 października 2015 r. odbyły się na terenie Gminy Nadarzyn oraz Gminy Raszyn – ZEBRANIA SOŁECKIE.

Zaproszenia na Zebrania Sołeckie, zostały rozwieszone na tablicach wiejskich i tablicach ogłoszeń w Gminach oraz na stronach www Gmin Nadarzyn, Raszyn i LGD Nadarzyn – Raszyn.

Mieszkańcy Sołectw: Krakowiany, Wola Krakowiańska, Nadarzyn I, Nadarzyn II, Stara Wieś, Urzut, Parole, Młochów, Rusiec, Wolica, Szamoty, Walendów oraz Kajetany jak i Sękocin Stary, Nowe Grocholice, Jaworowa I i Jaworowa II, Osiedle Raszyn II, Puchały, Osiedle Rybie III, Janki, Osiedle Rybie II, Laszczki oraz Falenty Nowe – zostali poinformowani o powstałym na ich terenie w dniu 8 czerwca 2015 r., nowym Stowarzyszeniu – Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn.

Z zainteresowaniem spotkały się cele jakie stawia sobie Stowarzyszenie – zrównoważony rozwój obszarów wiejskich poprzez aktywizację ludności wiejskiej. Oznacza to bowiem: poprawę jakości życia, rozwój edukacji, poprawę konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa, ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, a przede wszystkim rozwój przedsiębiorstw i przedsiębiorczości na terenie gmin Nadarzyn i Raszyn.

Realizację powyższych działań, Stowarzyszenie LGD Nadarzyn – Raszyn planuje przy współudziale pozyskiwanych środków z Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.”

Po spotkaniu w związku z licznymi pytaniami indywidualnych osób odbyły się konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji na rozwój przedsiębiorstw, na małe projekty oraz na różne lokalne inicjatywy, ze środków Unii Europejskiej.

LGD Nadarzyn-Raszyn pozyskanie funduszy unijnych

7 i 8 października 2015 roku odbyły się spotkania z mieszkańcami zainteresowanymi pozyskiwaniem funduszy unijnych, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, z Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn oraz chcących uczestniczyć w pracach nad Lokalną Strategią Rozwoju (LSR).

Licznie przybyli mieszkańcy, przedstawiciele trzech sektorów: społecznego, gospodarczego oraz publicznego, zapoznali się z informacjami na temat Stowarzyszenia LGD Nadarzyn – Raszyn, ale przede wszystkim uzyskali informacje jakie przedsięwzięcia będą dofinansowywane ze środków unijnych.

W ramach budowania Lokalnej Strategii Rozwoju, osoby obecne na spotkaniu zostały poproszone o wypełnienie ankiet/ tabel (analiza SWOT Gminy, diagnoza grupy defaworyzowanej) oraz spisanie własnych zainteresowań i potrzeb, w planowanych lub realizowanych przedsięwzięciach pod kątem wsparcia finansowego ze środków w ramach inicjatywy LEADER.

Spotkania kończyły się dyskusją/ debatą na temat mocnych i słabych stron obszaru działania Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn oraz wynikających z tego zagrożeń i możliwości. Mieszkańcy wykazywali inicjatywę, pomysłowość oraz chęć realizacji projektów, umożliwiających otwarcie nowej lub wsparcie istniejącej już działalność gospodarczej, ale również projektów integrujących społeczność.

Aby umożliwić tym z Państwa, którzy nie mogli przybyć na spotkanie włączenie się w pracę nad strategią, zamieszczamy dokumenty, które każdy mieszkaniec gmin Nadarzyn i Raszyn może wypełnić i przekazać w formie papierowej w czasie pełnionych dyżurów do Biura LGD Nadarzyn – Raszyn lub w formie mailowej na adres: lgd@nadarzyn-raszyn.pl

Na wypełnione tabele czekamy do 20 października 2015.

Poniżej tabele.

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn zaprasza:

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn

logo2

Urząd Gminy Nadarzyn Urząd Gminy Raszyn

ZAPRASZAJĄ WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW:

 • zainteresowanych pozyskiwaniem funduszy unijnych na otwarcie lub rozwój działalności gospodarczej, 
 • zainteresowanych pozyskaniem funduszy na cele niekomercyjne,
 • zainteresowanych rozwojem naszej gminy,
 • mających dobre pomysły i chcących działać dla dobra społeczności lokalnej.

na spotkania:

– dnia 7 października 2015r. o godz. 18:00

(w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nadarzyn)

– dnia 8 października 2015r. o godz. 18:00

(w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raszyn)

 

Spotkanie ma na celu:

 1. Przybliżenie mieszkańcom gminy tematu Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn i inicjatywy LEADER.
 1. Przekazanie informacji jak będzie można pozyskać środki unijne w ramach PROW, Oś LEADER.
 1. Zebranie jak największej liczby uwag i wniosków, jakie cele,
  na które będzie można pozyskiwać fundusze,
  mają zostać wpisane do LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LSR.
 • Wszystkie spotkania z udziałem lokalnej społeczności są współfinansowane w szczególności
  ze środków EFRROW w ramach PROW 2014 – 2020.

 

Spotkanie w sprawie Lokalnej Strategii Rozwoju dla Nadarzyna i Raszyna

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn organizuje spotkanie z mieszkańcami:

 • Gminy Nadarzyn – dnia 7 października 2015 r., o godz. 18:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nadarzyn,
 • Gminy Raszyn – dnia 8 października 2015 r., o godz. 18:00, w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raszyn

Zapraszamy wszystkich:

 • Zainteresowanych pozyskiwaniem funduszy unijnych – na otwarcie lub rozwój działalności gospodarczej lub na cele niekomercyjne,
 • Zainteresowanych rozwojem swojej gminy,
 • Mających pomysły na inwestycje zgodnie z lokalnymi potrzebami.

Spotkanie ma na celu:

 1. Przybliżenie mieszkańcom gminy tematu Lokalnej Grupy Działania czyli LGD Nadarzyn – Raszyn i inicjatywy LEADER.
 1. Zebranie jak największej liczby uwag i wniosków, jakie cele, na które będzie można pozyskiwać fundusze, mają zostać wpisane do Lokalnej Strategii Rozwoju LSR.

LGD Nadarzyn – Raszyn

Podpisanie umowy

16 września 2015 zostały podpisane umowy z Lokalnymi Grupami Działania na terenie Województwa Mazowieckiego w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze”, objętego PROW na lata 2014-2020.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego reprezentowany przez panią Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Janinę Ewę Orzełowską podpisał umowę nr 00019-6934-UM0700030/15 ze Stowarzyszeniem LGD Nadarzyn – Raszyn.

W imieniu Stowarzyszenia LGD Nadarzyn – Raszyn umowę podpisali Witold Czuksanow – Prezes Zarządu oraz Mirosław Chmielewski – Wiceprezes.

Spotkania sołeckie – gmina Raszyn

We wrześniu w poszczególnych sołectwach odbędą się zebrania sołeckie, na których zostaną przedstawione sprawozdania z dotychczasowego wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego za rok 2015, a także omówiony będzie podział funduszu sołeckiego na rok przyszły.

Na zebrania zapraszamy także wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dotacji na rozwój przedsiębiorstw, na małe projekty, na różne lokalne inicjatywy w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów WiejskichLEADER.

W spotkaniach będą uczestniczyć przedstawiciele nowej Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn.

Opowiedzą oni o planach działalności LGD. Odpowiedzą również na pytania jak ubiegać się o dotacje.

16.09.2015 r. – Sołectwo Sękocin Stary – godz.19:00 – salka katechetyczna;

20.09.2015 r.- Sołectwo Nowe Grocholice – godz.17:00 – ul. Partyzantów, plac zabaw;

22.09.2015 r. – Sołectwo Jaworowa I i Jaworowa II – godz.19:00 w „Domu Rolnika w Jaworowej;

22.09.2015 r. – Osiedle Raszyn II – godz.18:00 – sala GOK-u w budynku Urzędu Gminy Raszyn;

23.09.2015 r. – Sołectwo Puchały – godz.18:00 – ul. Centralna 26, Puchały;

24.09.2015 r. – Osiedle Rybie III – godz.18:00 – ul. Spokojna 23, świetlica środowiskowa;

24.09.2015 r. – Sołectwo Janki – godz.18:00 – Hotel Ajax, al. Krakowska 63;

25.09.2015 r. – Osiedle Rybie II – godz.18:00 – ul. Spokojna 23, Świetlica Środowiskowa;

25.09.2015 r. – Sołectwo Laszczki – godz.19:00 – spotkanie u Sołtysa, Laszczki;

25.09.2015 r. – Osiedle Falenty Nowe – godz.18:30 – w GOK Falenty.