"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania

W 22 września 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania. Do wyłącznej właściwości Rady należy wybór operacji w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia (WE) 1303/2013, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez LGD Lokalnej Strategii Rozwoju oraz ustalanie kwot wsparcia. Przedmiotem wyboru i oceny Rady były wnioski składane do LGD w ramach naborów trwających w okresie od 7 sierpnia 2017 do 22 sierpnia 2017 roku.

LGD ogłosiła dwa nabory wniosków na operacje realizujące działania określone w Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie: rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LSR poprzez podejmowanie działalności gospodarczej i rozwijanie działalności gospodarczej. Wnioski, które przeszły pozytywną ocenę wstępna, ocenę zgodności z LSR, ocenę zgodności z Programem oraz zostały wybrane do dofinansowania na podstawie oceny lokalnych kryteriów wyboru zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Na tym etapie nastąpi dalsza część kontroli administracyjnej operacji i zawarcie umów z wnioskodawcami.

Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice