"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

LGD Nadarzyn-Raszyn pozyskanie funduszy unijnych

7 i 8 października 2015 roku odbyły się spotkania z mieszkańcami zainteresowanymi pozyskiwaniem funduszy unijnych, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, z Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn oraz chcących uczestniczyć w pracach nad Lokalną Strategią Rozwoju (LSR).

Licznie przybyli mieszkańcy, przedstawiciele trzech sektorów: społecznego, gospodarczego oraz publicznego, zapoznali się z informacjami na temat Stowarzyszenia LGD Nadarzyn – Raszyn, ale przede wszystkim uzyskali informacje jakie przedsięwzięcia będą dofinansowywane ze środków unijnych.

W ramach budowania Lokalnej Strategii Rozwoju, osoby obecne na spotkaniu zostały poproszone o wypełnienie ankiet/ tabel (analiza SWOT Gminy, diagnoza grupy defaworyzowanej) oraz spisanie własnych zainteresowań i potrzeb, w planowanych lub realizowanych przedsięwzięciach pod kątem wsparcia finansowego ze środków w ramach inicjatywy LEADER.

Spotkania kończyły się dyskusją/ debatą na temat mocnych i słabych stron obszaru działania Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn oraz wynikających z tego zagrożeń i możliwości. Mieszkańcy wykazywali inicjatywę, pomysłowość oraz chęć realizacji projektów, umożliwiających otwarcie nowej lub wsparcie istniejącej już działalność gospodarczej, ale również projektów integrujących społeczność.

Aby umożliwić tym z Państwa, którzy nie mogli przybyć na spotkanie włączenie się w pracę nad strategią, zamieszczamy dokumenty, które każdy mieszkaniec gmin Nadarzyn i Raszyn może wypełnić i przekazać w formie papierowej w czasie pełnionych dyżurów do Biura LGD Nadarzyn – Raszyn lub w formie mailowej na adres: lgd@nadarzyn-raszyn.pl

Na wypełnione tabele czekamy do 20 października 2015.

Poniżej tabele.