"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Komunikat o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 4/2023

KOMUNIKAT O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4/2023
Kompleksowe przygotowanie zawartości merytorycznej do mobilnego przewodnika turystycznego

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/2023 do LGD Nadarzyn Raszyn Michałowice wpłynęły dwie
oferty. Cena podana w kdej z ofert wykraczała poza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie usługi. Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę
12 000 . brutto.

W związku z powyższym unieważnia się zapytanie ofertowe nr 4/2023.

Zmiana warunków zgłaszania ofert w zapytaniu ofertowym nr 2/2023 i nr 3/2023

W w/w zapytaniach ofertowych zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert przez stowarzyszenia i fundacje, które nie prowadzą działalności gospodarczej pod warunkiem, że cele statutowe organizacji odpowiadają przedmiotowi zamówienia.

Zmiana warunków udzielania zamówienia jest skutkiem zapytania skierowanego do zamawiającego.

W związku ze zmianą warunków udzielania zamówienia termin na składanie ofert zostaje wydłużony do dnia 5 września do godz. 16:00. Pozostałe warunki określone w zapytaniu ofertowym pozostają bez zmian.

Komunikat po posiedzeniu Rady LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

W dniu 6 lipca 2023 r., odbyło się posiedzenie Rady LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, w czasie którego dokonano oceny i wyboru wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2023 oraz nr 2/2023.

Przedmiotem posiedzenia Rady były operacje w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1 Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej o łącznej wartości, która wynosi 75 000 EURO w przeliczeniu na PLN po indykatywnym kursie 4,0 PLN/EUR limit wynosi 300 000,00 PLN oraz operacje w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.1 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź rekreacyjną nie generującą miejsc pracy o łącznej wartości, która wynosi 195 861,61 EUR w przeliczeniu na PLN po indykatywnym kursie 4,0 PLN/EUR limit wynosi 783 446,44 PLN. Operacje wybrane dotyczą jednostek sektora finansów publicznych.

Obecnie dokumentacja w zakresie powyżej wskazanych naborów została skierowana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, gdzie nastąpi kolejny etap kontroli administracyjnej wniosków, niewykluczone uzupełnienia i zawarcie umowy z beneficjentami.

Do pobrania:

1. Protokół z posiedzenia rady
2. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze 1/2023
3. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze 2/2023
4. Lista operacji wybranych do dofinansowania w naborze 1/2023
5. Lista operacji wybranych do dofinansowania w naborze 2/2023

Zatwierdzenie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Po przeprowadzeniu wszystkich prac związanych z opracowaniem strategii, spotkaniach, konsultacjach, rozmowach z interesariuszami LSR zakończyliśmy proces przygotowania jednolitej treści dokumentu.

W dniu 31 maja 2023 r., odbyło się Walne Zebranie Członków LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, w trakcie którego została przyjęta Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027.

Dziękujemy Członkom LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice za udział w Zebraniu oraz wszystkim mieszkańcom, organizacjom, instytucjom, ekspertom z obszaru działania naszej LGD za zaangażowanie w przygotowanie nowej strategii.

Zarząd i Biuro
LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice