"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Komunikat po posiedzeniu Rady LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

W dniu 6 lipca 2023 r., odbyło się posiedzenie Rady LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, w czasie którego dokonano oceny i wyboru wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2023 oraz nr 2/2023.

Przedmiotem posiedzenia Rady były operacje w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1 Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej o łącznej wartości, która wynosi 75 000 EURO w przeliczeniu na PLN po indykatywnym kursie 4,0 PLN/EUR limit wynosi 300 000,00 PLN oraz operacje w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.1 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź rekreacyjną nie generującą miejsc pracy o łącznej wartości, która wynosi 195 861,61 EUR w przeliczeniu na PLN po indykatywnym kursie 4,0 PLN/EUR limit wynosi 783 446,44 PLN. Operacje wybrane dotyczą jednostek sektora finansów publicznych.

Obecnie dokumentacja w zakresie powyżej wskazanych naborów została skierowana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, gdzie nastąpi kolejny etap kontroli administracyjnej wniosków, niewykluczone uzupełnienia i zawarcie umowy z beneficjentami.

Do pobrania:

1. Protokół z posiedzenia rady
2. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze 1/2023
3. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze 2/2023
4. Lista operacji wybranych do dofinansowania w naborze 1/2023
5. Lista operacji wybranych do dofinansowania w naborze 2/2023

Walne Zebranie Członków LGD Nadarzyn – Raszyn – Michałowice

Szanowni Państwo, Członkowie Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice,

Zapraszamy Państwa do udziału w Walnym Zebraniu Członków LGD Nadarzyn – Raszyn – Michałowice, które odbędzie się w dniu 31 maja 2023 r. o godz. 16:30 (I termin) i godz. 17:00 (II termin) w oficynie w kompleksie pałacowo-parkowym w Młochowie (gmina Nadarzyn). Ze względów techniczno-organizacyjnych zastrzegamy prawo do zmiany miejsca WZC.

Walne Zebranie Członków odbędzie się według następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków
 2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie kworum
 3. Wybór przewodniczącego, komisji skrutacyjnej i protokolanta WZC
 4. Przyjęcie porządku obrad (uchwała 2/2023)
 5. Przyjęcie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 (uchwała 3/2023)
 6. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania zarządu LGD z działalności statutowej i sprawozdania finansowego za rok 2022 (uchwała 4/2023)
 7. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania komisji rewizyjnej za rok 2022 (uchwała 5/2023)
 8. Udzielenie absolutorium zarządowi LGD za rok 2022 (uchwała 6/2023)
 9. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 10. Zamknięcie WZC.

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem LGD.

Do zobaczenia!

Pilne: rekrutacja uzupełniająca na wyjazd do Włoch

Nabór uzupełniający uczestnika na wyjazd do Włoch w dniach 8-12 maja 2023 r.

LGD ogłasza nabór uzupełniający na wyjazd zagraniczny realizowany w związku z projektem współpracy pn. „Tradycja i nowoczesność razem”. Udział w wyjeździe jest nieodpłatny. Organizatorzy pokrywają koszty podróży TAM-POWRÓT na trasie Warszawa Modlin-Rzym Fiugi, koszty posiłków oraz koszty zakwaterowania. Wizyta ma charakter studyjny – odbywa się na terenie partnerskiego włoskiego LGD – GAL Ernici Simbruini (https://www.galernicisimbruini.com/). Uczestnicy wyjazdu zwiedzą historyczne miejscowości znajdujące się na tym terenie, zapoznają się z funkcjonowaniem obszarów wiejskich we Włoszech oraz zaprezentowane im zostaną przykłady rewitalizacji miejscowych zabytków.

Więcej informacji na temat wyjazdu można uzyskać pod numerem telefonu: 694 239 560.

Wyjazd dedykowany jest przedstawicielom sektora gospodarczego (przedsiębiorcom, rękodzielnikom) oraz sektora społecznego (członkom stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, aktywistom z terenu gmin Nadarzyn, Raszyn i Michałowice). Z uwagi na konieczność zachowania równej reprezentacji przedstawicieli gmin z obszaru LGD, preferowane jest zgłoszenie osoby będącej przedstawicielem gminy Michałowice.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: jdorosz@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl.

Zgłoszeń należy dokonywać do dnia 3 maja 2023 r., do godz. 23:59. Wybrany uczestnik wyjazdu zostanie poinformowany o zakwalifikowaniu do udziału w czwartek (4 maja) do godz. 12:00.

W zgłoszeniu prosimy o zawarcie następujących informacji:

 • imienia,
 • nazwiska,
 • adresu zamieszkania,
 • związku z gminą Nadarzyn, Raszyn lub Michałowice ze wskazaniem charakteru tego związku,
 • kontaktu telefonicznego,
 • informację o przynależności sektorowej (sektor społeczny, sektor gospodarczy, sektor publiczny) ze wskazaniem działalności,
 • informację o bycie członkiem LGD, beneficjentem środków EFROW w przedmiocie przyznania których rozstrzygnięcie podejmowało LGD lub informację o dotychczasowej współpracy ze stowarzyszeniem.
 • krótkiego opisu (max. 1000), w którym zawrzecie Państwo informacje o tym, jak udział w wyjeździe może zostać wykorzystany w Państwa przyszłej działalności.

Zgłoszenia będą oceniane przez komisje złożoną z członków zarządu oraz pracowników biura stowarzyszenia.

Będziemy punktowali następujące kryteria:

 • związanie uczestnika z gminą Michałowice – 5 pkt;
 • związanie uczestnika z gminą Nadarzyn lub Raszyn – 2pkt;
 • przynależność do sektora społecznego albo gospodarczego – 3 pkt;
 • przynależność do dwóch sektorów – społecznego i gospodarczego – 5 pkt;
 • przynależność tylko do sektora publicznego – 0 pkt;
 • bycie beneficjentem środków z EFROW rozdzielanych przez LGD – 3 pkt
 • bycie członkiem LGD – 1 pkt
 • wcześniejsza współpraca z LGD, jeżeli nie jest się członkiem stowarzyszenia – 2 pkt;
 • ocena opisu dot. możliwości wykorzystania doświadczeń z wyjazdu studyjnego w przyszłej działalności – 0-5 pkt.

Po ocenie zgłoszenia zostanie sporządzona lista rankingowa. W przypadku równej liczby punktów rozstrzygnie wcześniejszy termin wpłynięcia zgłoszenia.

Zaproszenie na szkolenie dla wnioskodawców!

Szanowni Państwo,

Zespół LGD Nadarzyn – Raszyn – Michałowice zaprasza osoby zainteresowane udziałem w naborach nr 1/2023 i nr 2/2023 na szkolenie dla wnioskodawców.

Szkolenie odbędzie się w formule zdalnej w dn. 9 maja b.r. o godz. 15:00. Szkolenie będzie dostępne pod linkiem: https://meet.google.com/yut-kmji-jxh

Zakres szkolenia obejmuje sprawy dotyczące:

W trakcie szkolenia pracownicy biura LGD opowiedzą o zasadach składania wniosków, trybie ich rozpatrywania oraz kryteriach oceny wniosków.

Przewidujemy także możliwość zadawania pytań.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Zespół LGD Nadarzyn – Raszyn – Michałowice

Ogłoszenie o naborze 1/2023

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice
ogłasza nabór na stanowisko:

specjalisty ds. administracyjnych

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie średnie i 2 lata stażu pracy lub wyższe (staż pracy nie jest wymagany)
 2. obywatelstwo polskie,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. prawo jazdy minimum kat. B,
 6. znajomość języka angielskiego w stopnie komunikatywnym.

Zakres zadań na stanowisku:

 1. Wykonywanie bieżących spraw biurowych,
 2. Realizację planu komunikacyjnego (prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia, Facebooka, konsultacje w terenie),
 3. Prowadzenie rejestrów Stowarzyszenia,
 4. Obsługę kancelaryjno-techniczną Walnego Zebrania Członków, Komisji Rewizyjnej oraz Rady  i Zarządu oraz przygotowywanie materiałów na posiedzenia tych organów,
 5. Sporządzanie protokołów z posiedzeń organów Stowarzyszenia,
 6. Prowadzenie dla potrzeb Rady naborów wniosków, w tym przyjmowanie wniosków od beneficjentów, skanowanie wniosków lub wprowadzanie do komputera danych z wniosków złożonych w ramach naborów oraz przygotowywanie i przekazywanie członkom Rady kompletnej dokumentacji do oceny wniosków,
 7. Dokonywanie oceny formalnej i pod względem zgodności z PROW złożonych wniosków,
 8. Systematyczną współpracę z Biurem księgowym lub komórką odpowiedzialną za ekonomiczną obsługę stowarzyszenia,
 9. Monitorowanie stanu wdrażania LSR, przygotowywanie raportów, pilnowanie terminów wymaganych od Stowarzyszenia sprawozdań i ewaluacji,
 10. Współpracę z instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi Stowarzyszenie,
 11. Aktywne i skuteczne poszukiwanie możliwości realizacji i dofinansowania różnych projektów finansowanych ze środków zewnętrznych,
 12. Regularne opracowywanie kalendarza obowiązującego na stanowisku oraz koordynowanie kalendarza pracy pozostałych pracowników Biura Stowarzyszenia,
 13. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 14. Prowadzenie archiwum Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi Regulaminu Kancelaryjnego,
 15. Sprawowanie pieczy nad sprzętem biurowym oraz zlecanie przeprowadzenia jego konserwacji lub naprawy,
 16. Pomoc doradczą wnioskodawcom w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej oraz  w rozliczaniu projektów w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,
 17. Pomoc organizacyjną i techniczną w realizacji poddziałania 19.3 Wdrażanie projektów współpracy,
 18. Przeprowadzanie rozeznania rynku, wysyłanie i publikowanie zapytań ofertowych zgodnie  z Prawem zamówień publicznych oraz udzielenie zamówień – zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych, dla zakupów, do których nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych,
 19. Realizowanie innych zadań zleconych przez Kierownika Biura.

Pełna treść ogłoszenia dostępna tutaj.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalista ds. administracyjnych” w Biurze LGD w Regułach ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, lokal nr IX, 05-816 Michałowice, w terminie do dnia 17.05.2023 r. do godz. 15.00 lub przesłać pocztą. Decyduje data wpływu do Biura LGD.

Ogłoszenie nr 2/2023

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

ogłasza nabór  wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.1 Inwestycje
w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź rekreacyjną nie generującą miejsc pracy.

wskazanego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Pełna treść ogłoszenia do pobrania TUTAJ.

Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

Ogłoszenie nr 1/2023

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

ogłasza  nabór  wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1 Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

wskazanego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2023 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Pełna treść ogłoszenia do pobrania TUTAJ.

Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3