"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Ferie 2018 w Muzeum DULAG 121

„Budujemy nasze muzeum!”

Muzeum Dulag 121 zaprasza dzieci w wieku od 7 do 12 lat na pełen niespodzianek cykl sześciu warsztatów tematycznych „Budujemy nasze muzeum!”. Podczas nich  tajemnicze życie muzeum poznamy „od podszewki”. Prosimy o zapisywanie dzieci do 10 stycznia 2018 – telefonicznie bądź mailowo: 758-86-63 lub 696-591-295, dulag@dulag121.pl. Szczegółowy plan dostępny na: www.dulag121.pl.

Ferie zimowe w Muzeum Dulag 121 „Budujemy nasze muzeum!” to nie tylko okazja do zdobycia wiedzy i nabycia nowych, praktycznych umiejętności, lecz także poznania nowych przyjaciół. Serdecznie zapraszamy na sześć spotkań, które odbędą się między 16 a 26 stycznia 2018 r.

Czytaj więcej…

 

Walne Zgromadzenie Członków LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

W dniu 6 grudnia 2017 r. w Ruścu odbyło się Walne Zgromadzenie Członków LGD. Podczas spotkania podsumowano mijający pracowity 2017 rok, zaktualizowano procedury wyboru i oceny operacji oraz zmieniono statut Stowarzyszenia.

Zmiana obowiązujących w LGD procedur wyboru i oceny operacji finansowanych w ramach poddziałania 19.2 Wdrożenie lokalnych strategii wprowadziła m.in. obowiązkowe wzywanie przez LGD wnioskodawców do złożenia dokumentów lub informacji w przypadku wątpliwości na etapie oceny zgodności operacji z LSR i wyboru na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji. Nowe procedury uwzględnią aktualne przepisy ustawy dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, rozporządzenia wdrożeniowego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wytyczne nr 6/4/2017 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez LGD zadań związanych z realizacją LSR w ramach działania LEADER objętego PROW 2014-2020, zastępujące wytyczne nr 2/1/2016 z 30 sierpnia 2016 r. Wprowadzone zmiany w statucie stowarzyszenia dotyczyły nadania uprawnienia zarządowi LGD do dokonywania kolejnych zmian w procedurach wdrożeniowych co wcześniej było domeną Walnego Zgromadzenia Członków. Nowe zapisy mają usprawnić działanie Lokalnej Grupy   Działania i możliwość szybszego reagowania na zmianę uwarunkowań formalno-prawnych wdrożenia LSR.

Komunikat

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice uprzejmie informuje, że z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców zamieszkujących obszar LGD konkursem fotograficznym, Zarząd LGD podjął decyzję o wydłużeniu terminu do składania prac na konkurs fotograficzny pt.: „Odkrywamy piękno LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice”. W związku z powyższym termin zostaje wydłużony do dnia 9 stycznia 2018 r.

Regulamin konkursu oraz zgłoszenie konkursowe dostępny jest na stronie Organizatora: www.nadarzyn-raszyn-michalowice.pl w zakładce Aktualności/Komunikat pt.: „Odkrywamy piękno LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice” z dnia 9 listopada 2017 r. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody!

Zaproszenie na sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

Rusiec, 29 listopada 2017 r.

LGD 90.03.2017

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszam w imieniu Zarządu, na sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, które odbędzie się w dniu 6 grudnia 2017 roku o godz. 15:00 w Szkole Podstawowej w Ruścu przy ul. Osiedlowa 72.

Proponowany porządek obrad:

 1. Powitanie.

 2. Stwierdzenie kworum na podstawie listy obecności członków Walnego Zgromadzenia Członków LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.

 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Wiceprzewodniczącego Zebrania, Komisji Skrutacyjnej oraz Protokolanta Walnego Zebrania Członków.

 4. Przyjęcie porządku obrad.

 5. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice za 2017 rok.

 6. Uchwalenie regulaminu Rady w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 1475) i rozporządzenia Ministra Rolnictwa
  i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1588) oraz opracowaniem Wytycznych
  nr 6/4/2017
  w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które zastępują Wytyczne nr 2/1/2016 z dnia 30 sierpnia
  2016 r. Wytyczne nr 6/4/2017 obowiązują LGD od dnia 1 grudnia 2017 r. i mają zastosowanie do postępowań w zakresie wyboru operacji oraz postępowań w sprawach dotyczących przyznania pomocy wszczętych w terminach składania wniosków, które rozpoczęły bieg po tym dniu oraz postępowań w sprawach dotyczących przyznania pomocy na realizację projektów wszczętych po
  tym dniu.

 7. Wolne głosy i wnioski.

 8. Zakończenie posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.

Jednocześnie, serdecznie zapraszam Państwa na Spotkanie Wigilijne, które odbędzie się w dniu 6 grudnia 2017 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej w Ruścu.

W przypadku braku wymaganego kworum, Walne Zebranie Członków w drugim terminie odbędzie się
o godz. 15:30 (w tym samym dniu) w Sali na terenie Szkoły Podstawowej w Ruścu, ul. Osiedlowa 72.

Liczymy na Państwa obecność i konstruktywne obrady.

Z wyrazami szacunku i poważania

Michał Marciniak

Prezes Zarządu LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice