"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/2022 REALIZACJA USŁUGI PT. ORGANIZACJA WIZYTY STUDYJNO-SZKOLENIOWEJ DO WŁOCH

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice Reguły, Al. Powstańców Warszawy 1 lok. IX 05-816 Michałowice oraz Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem ul. Szkolna 1 26-434 Gielniów zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia polegającego na realizacji usługi pt. organizacja studyjno-szkoleniowej do Włoch.

– Pełna treść ogłoszenia do pobrania TUTAJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/2022 NA WYKONANIE USŁUGI EWALUACJI EX-POST LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „NADARZYN-RASZYN-MICHAŁOWICE”

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice Reguły, Al. Powstańców Warszawy 1 lok. IX, 05-816 Michałowice NIP: 5342507756; REGON: 362302746 KRS: 0000571844 zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie usługi ewaluacji ex-post Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania „Nadarzyn-Raszyn-Michałowice” obejmującej opracowanie raportu końcowego z badania zgodnie z Wytycznymi Nr 10/1/2022 Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW 2014-2020 oraz Rozdziałem XI Monitoring i ewaluacja i Załącznikiem nr 2 do LSR.

Pełna treść zapytania do pobrania TUTAJ.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania NadarzynRaszynMichałowice działając na podstawie § 16 ust. 5 pkt. 4 statutu oraz art. 10 ust. 1a1e ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 28 września 2022 r. (środa) I termin godz. 16.00 II termin godz. 16.30 w Sali Multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

Proponowany porządek obrad:

1) Otwarcie zebrania i powitanie członków.

2) Stwierdzenie kworum na podstawie listy obecności członków Walnego Zebrania Członków.

3) Wybór Przewodniczącego Zebrania, Komisji Skrutacyjnej oraz Protokolanta Walnego Zebrania Członków.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania zarządu LGD z działalności statutowej i sprawozdania finansowego wraz z bilansem za rok 2021.

6) Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2021 rok.

7) Udzielenie absolutorium Zarządowi LGD za 2021 rok.

8) W związku z wygaśnięciem kadencji władzom stowarzyszenia wybór władz.

Zgodnie ze statutem stowarzyszenia § 12 pkt. 3 Kadencja Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata. Członkowie Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą zasiadać w tych organach bez ograniczenia liczby kadencji.

9) Wolne głosy i wnioski.

10) Zakończenie posiedzenia Walnego Zebrania Członków.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 13 ust. 1, 2 i 3 Statutu Stowarzyszenia,
1) Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów 
w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.
2) Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia, uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych.

3) Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie pół godziny po pierwszym terminie.


W przypadku braku wymaganego kworum, Walne Zebranie Członków odbędzie się w drugim 
terminie o godz. 16:30 (w tym samym dniu) w Sali Multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1.

Liczymy na Państwa obecność i konstruktywne obrady.


Z wyrazami szacunku i poważania

Michał Marciniak

Prezes Zarządu LGD Nadarzyn
RaszynMichałowice

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/2022/MLBIS/LGDNRM USŁUGA NA TRANSPORT NA POTRZEBĘ UDZIAŁU W JARMARKU MARKI LOKALNEJ NA TERENIE KOMPLEKSU PAŁACOWO-PARKOWEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK” W KOSZĘCINIE PROJEKT WSPÓŁPRACY „MARKA LOKALNA NA BIS”

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice Reguły, Al. Powstańców Warszawy 1 lok. IX, 05-816 Michałowice NIP: 5342507756; REGON: 362302746 KRS: 0000571844 zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia polegającego na realizacji usługi transportu do miejsca realizacji Jarmarku marki lokalnej na terenie kompleksu pałacowo-parkowego zespołu pieśni i tańca „Śląsk” w Koszęcinie projekt współpracy „Marka Lokalna na BIS” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt współpracy realizowany jest wspólnie przez trzy lokalne grupy działania: dwie z województwa śląskiego, Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z siedzibą w Koszęcinie oraz Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” z siedzibą w Pyrzowicach oraz jedną z województwa mazowieckiego Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.

  • Pełna treść zapytania do pobrania TUTAJ.

Ogłoszenie o naborze – Specjalista ds. administracyjnych

Ogłoszenie o naborze

Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

NADARZYN-RASZYN-MICHAŁOWICE
z siedzibą w Regułach ul. Aleja Powstańców Warszawy 1,
lokal nr IX, gmina Michałowice

ogłasza

z dniem 25 maja 2022 r.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:
Specjalista ds. administracyjnych

Pełna treść ogłoszenia do pobrania TUTAJ.