"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Aktualizacja zawiadomienia z dnia 5 sierpnia dotyczącego: Rozwój kapitału społecznego mieszkańców Gminy Nadarzyn poprzez zakup i instalację zabawek na placu zabaw dla dzieci w miejscowości Wolica w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Dotyczy: Zapytania na realizację zamówienia polegającego na: Rozwój kapitału społecznego mieszkańców Gminy Nadarzyn poprzez zakup i instalację zabawek na placu zabaw dla dzieci w miejscowości Wolica w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, numer zapytania ofertowego 13/2021.

 • Pełna treść zawiadomienia do pobrania TUTAJ.

ZAWIADOMIENIE DOT. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/2021

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 12/2021 Kompleksowa organizacja wizyty studyjnej do Włoch wrazz kosztami przelotu oraz usługą przewodnika i opiekuna podczas wyjazdu studyjnego dla Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. Projekt współpracy realizowany jest wspólnie przez dwie lokalne grupy działania z województwa mazowieckiego, Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice z siedzibą w Michałowicach oraz Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” z siedzibą w Klwowie.

 • Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania TUTAJ.
 • Zawiadomienie o odrzuceniu oferty do pobrania TUTAJ.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Zapytania na realizację zamówienia polegającego na: Rozwój kapitału społecznego mieszkańców Gminy Nadarzyn poprzez zakup i instalację zabawek na placu zabaw dla dzieci w miejscowości Wolica w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, numer zapytania ofertowego 13/2021.

 • Pełna treść zawiadomienia do pobrania TUTAJ.

AKTUALIZACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 12/2021

REALIZACJA USŁUGI PT. KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA WIZYTY STUDYJNEJ DO WŁOCH WRAZ Z KOSZTAMI PRZELOTU ORAZ USŁUGĄ PRZEWODNIKA I OPIEKUNA PODCZAS WYJAZDU STUDYJNEGO DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NADARZYN – RASZYN – MICHAŁOWICE

 • pełna treść informacji do pobrania TUTAJ.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/2021

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice Reguły, Al. Powstańców Warszawy 1 lok. IX 05-816 Michałowice NIP: 5342507756; REGON: 362302746 KRS: 0000571844 zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia polegającego na: Rozwój kapitału społecznego mieszkańców Gminy Nadarzyn poprzez zakup i instalację zabawek na placu zabaw dla dzieci w miejscowości Wolica w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

 • Pełna treść zapytania do pobrania TUTAJ.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/2021

REALIZACJA USŁUGI PT. KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA WIZYTY STUDYJNEJ DO WŁOCH WRAZ Z KOSZTAMI PRZELOTU ORAZ USŁUGĄ PRZEWODNIKA I OPIEKUNA PODCZAS WYJAZDU STUDYJNEGO DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NADARZYN – RASZYN – MICHAŁOWICE

 • Pełna treść zapytania do pobrania TUTAJ.

Zaproszenie

Serdecznie zapraszam w imieniu Zarządu, na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021 roku o godz. 13:30. Z uwagi na obowiązujący stanu epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 powodującym COVID-19 posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej aplikacji ZOOM Meeting w formie transmisji on-line

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie zebrania.

 2. Stwierdzenie kworum na podstawie listy obecności członków Walnego Zebrania Członków

 3. Wybór Przewodniczącego oraz Protokolanta Walnego Zebrania Członków

 4. Przyjęcie porządku obrad

 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności statutowej Zarządu i sprawozdania finansowego za rok 2020

 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2020 rok wraz wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2020 rok

 7. Przedstawienie propozycji uzupełnienia składu zarządu

 8. Przedstawienie propozycji zmiany Regulaminu zarządu

 9. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za 2020 rok

  2. przyjęcia sprawozdania z działalności statutowej Zarządu i sprawozdania finansowego za rok 2020

  3. udzielania absolutorium Zarządowi za 2020 rok

  4. uzupełnienia składu zarządu

  5. zmiany Regulaminu zarządu

 10. Wolne głosy i wnioski

 11. Zakończenie zabrania.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 13 ust. 1, 2 i 3 Statutu Stowarzyszenia,

 • Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.

 • Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia, uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych.

 • Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie pół godziny po pierwszym terminie.

W przypadku braku wymaganego kworum, Walne Zebranie Członków w drugim terminie odbędzie się o godz. 14.00 (w tym samym dniu).

Z wyrazami szacunku i poważania

Michał Marciniak

Prezes Zarządu LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice