"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Zmiana warunków zgłaszania ofert w zapytaniu ofertowym nr 2/2023 i nr 3/2023

W w/w zapytaniach ofertowych zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert przez stowarzyszenia i fundacje, które nie prowadzą działalności gospodarczej pod warunkiem, że cele statutowe organizacji odpowiadają przedmiotowi zamówienia.

Zmiana warunków udzielania zamówienia jest skutkiem zapytania skierowanego do zamawiającego.

W związku ze zmianą warunków udzielania zamówienia termin na składanie ofert zostaje wydłużony do dnia 5 września do godz. 16:00. Pozostałe warunki określone w zapytaniu ofertowym pozostają bez zmian.