"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

ZAWIADOMIENIE DOT. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/2021

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 12/2021 Kompleksowa organizacja wizyty studyjnej do Włoch wrazz kosztami przelotu oraz usługą przewodnika i opiekuna podczas wyjazdu studyjnego dla Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. Projekt współpracy realizowany jest wspólnie przez dwie lokalne grupy działania z województwa mazowieckiego, Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice z siedzibą w Michałowicach oraz Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” z siedzibą w Klwowie.

  • Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania TUTAJ.
  • Zawiadomienie o odrzuceniu oferty do pobrania TUTAJ.