"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/2022 NA WYKONANIE USŁUGI EWALUACJI EX-POST LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „NADARZYN-RASZYN-MICHAŁOWICE”

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice Reguły, Al. Powstańców Warszawy 1 lok. IX, 05-816 Michałowice NIP: 5342507756; REGON: 362302746 KRS: 0000571844 zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie usługi ewaluacji ex-post Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania „Nadarzyn-Raszyn-Michałowice” obejmującej opracowanie raportu końcowego z badania zgodnie z Wytycznymi Nr 10/1/2022 Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW 2014-2020 oraz Rozdziałem XI Monitoring i ewaluacja i Załącznikiem nr 2 do LSR.

Pełna treść zapytania do pobrania TUTAJ.