"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

Szanowni Państwo,

Członkinie i Członkowie LGD,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dn. 12 czerwca br. o godz. 15:00 (I termin)/15:30 (II termin) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nadarzyn.

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
 4. Wybór protokolanta Walnego Zebrania Członków.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice z działalności statutowej za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem finansowym.
 7. Przyjęcie sprawozdania komisji rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice.
 9. Uzupełniający wybór członków Zarządu Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice.
 10. Uchwalenie projektu statutu Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice.
 11. Uchwalenie regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice.
 12. Informacja z bieżącej działalności stowarzyszenia.
 13. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

WZC zostało zwołane na podstawie uchwały Zarządu LGD z dn. 28 maja 2024 r.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że:

Zgodnie z § 13 ust. 1, 2 i 3 Statutu Stowarzyszenia, Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.

Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia, uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych.

Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie pół godziny po pierwszym terminie.

W przypadku braku wymaganego kworum, Walne Zebranie Członków odbędzie się w drugim terminie o godz. 15:30 (w tym samym dniu) w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Nadarzyn w Nadarzynie, ul. Mszczonowska 24.

Przypominamy, że regularne opłacanie składki członkowskiej jest jednym ze Statutowych obowiązków członka zwyczajnego (§ 9, ust. 1, pkt 4 Statutu Stowarzyszenia). Składka członkowska: 50,00 złotych/rok.

Sposób płatności: przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na bieżący rachunek bankowy Stowarzyszenia:

Numer rachunku: 64 1240 1079 1111 0010 6773 9074

Bank Pekao SA XIV Oddział w Warszawie

Prosimy o podanie w tytule przelewu kogo dotyczy wpłata oraz za jaki okres.

Liczymy na Państwa obecność i konstruktywne obrady.

Z wyrazami szacunku i poważania,

Zarząd LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice