"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Zaproszenie na sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

Rusiec, 29 listopada 2017 r.

LGD 90.03.2017

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszam w imieniu Zarządu, na sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, które odbędzie się w dniu 6 grudnia 2017 roku o godz. 15:00 w Szkole Podstawowej w Ruścu przy ul. Osiedlowa 72.

Proponowany porządek obrad:

 1. Powitanie.

 2. Stwierdzenie kworum na podstawie listy obecności członków Walnego Zgromadzenia Członków LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.

 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Wiceprzewodniczącego Zebrania, Komisji Skrutacyjnej oraz Protokolanta Walnego Zebrania Członków.

 4. Przyjęcie porządku obrad.

 5. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice za 2017 rok.

 6. Uchwalenie regulaminu Rady w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 1475) i rozporządzenia Ministra Rolnictwa
  i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1588) oraz opracowaniem Wytycznych
  nr 6/4/2017
  w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które zastępują Wytyczne nr 2/1/2016 z dnia 30 sierpnia
  2016 r. Wytyczne nr 6/4/2017 obowiązują LGD od dnia 1 grudnia 2017 r. i mają zastosowanie do postępowań w zakresie wyboru operacji oraz postępowań w sprawach dotyczących przyznania pomocy wszczętych w terminach składania wniosków, które rozpoczęły bieg po tym dniu oraz postępowań w sprawach dotyczących przyznania pomocy na realizację projektów wszczętych po
  tym dniu.

 7. Wolne głosy i wnioski.

 8. Zakończenie posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.

Jednocześnie, serdecznie zapraszam Państwa na Spotkanie Wigilijne, które odbędzie się w dniu 6 grudnia 2017 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej w Ruścu.

W przypadku braku wymaganego kworum, Walne Zebranie Członków w drugim terminie odbędzie się
o godz. 15:30 (w tym samym dniu) w Sali na terenie Szkoły Podstawowej w Ruścu, ul. Osiedlowa 72.

Liczymy na Państwa obecność i konstruktywne obrady.

Z wyrazami szacunku i poważania

Michał Marciniak

Prezes Zarządu LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice