"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Zaproszenie

Serdecznie zapraszam w imieniu Zarządu, na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021 roku o godz. 13:30. Z uwagi na obowiązujący stanu epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 powodującym COVID-19 posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej aplikacji ZOOM Meeting w formie transmisji on-line

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie zebrania.

 2. Stwierdzenie kworum na podstawie listy obecności członków Walnego Zebrania Członków

 3. Wybór Przewodniczącego oraz Protokolanta Walnego Zebrania Członków

 4. Przyjęcie porządku obrad

 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności statutowej Zarządu i sprawozdania finansowego za rok 2020

 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2020 rok wraz wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2020 rok

 7. Przedstawienie propozycji uzupełnienia składu zarządu

 8. Przedstawienie propozycji zmiany Regulaminu zarządu

 9. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za 2020 rok

  2. przyjęcia sprawozdania z działalności statutowej Zarządu i sprawozdania finansowego za rok 2020

  3. udzielania absolutorium Zarządowi za 2020 rok

  4. uzupełnienia składu zarządu

  5. zmiany Regulaminu zarządu

 10. Wolne głosy i wnioski

 11. Zakończenie zabrania.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 13 ust. 1, 2 i 3 Statutu Stowarzyszenia,

 • Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.

 • Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia, uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych.

 • Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie pół godziny po pierwszym terminie.

W przypadku braku wymaganego kworum, Walne Zebranie Członków w drugim terminie odbędzie się o godz. 14.00 (w tym samym dniu).

Z wyrazami szacunku i poważania

Michał Marciniak

Prezes Zarządu LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice