"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

WARSZTAT REFLEKSYJNY NA TEMAT WDROŻENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

W dniach 8-9 lutego 2018 r. w hotelu Narvil w Serocku odbędzie się Warsztat na temat wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Nadarzyn-Raszyn-Michałowice w 2017 roku.
Celem warsztatu jest analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR, aby
z wyprzedzeniem oszacować, w jakim stopniu realizowane są wskaźniki i jak zbliżają się do osiągnięcia celów. Wnioski wypracowane podczas warsztatu powinny posłużyć do podejmowania decyzji o ewentualnych zmianach w  kierunku  działań stowarzyszenia. Obowiązek przeprowadzenia warsztatu refleksyjnego wynika
z Wytycznych MRiRW nr 5/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski z warsztatu refleksyjnego zostaną uwzględnione w sprawozdaniu rocznym z realizacji LSR za 2017 rok, które LGD będzie składać do Urzędu Marszałkowskiego do końca lutego.
Warsztat zostanie połączony ze szkoleniem dotyczącym planowania strategicznego i ewaluacji w celu podniesienia poziomu wiedzy z zakresu monitoringu, ewaluacji oraz planowania i komunikacji. Zostaną szczegółowo omówione również ostatnie zmiany w regulaminie Rady.
Na spotkaniu odbędzie się dyskusja w celu zebrania informacji na poniższe tematy:

  • Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
  • W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
  • W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoja rolę?
  • W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
  • Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
  • Czy procedury naboru/wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
  • Jaka jest skuteczność działania Biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
  • Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach by LGD skuteczniej realizowała cele LSR?
  • Inne zagadnienia z procesem realizacji LSR.

Uczestnikami spotkania będą członkowie Zarządu i Rady LGD, pracownicy LGD, przedstawiciele innych LGD oraz wybrani beneficjenci realizujący projekty. Do udziału w warsztacie został zaproszony zgodnie
z Wytycznymi przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego.