"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Walne Zgromadzenie Członków LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

W dniu 6 grudnia 2017 r. w Ruścu odbyło się Walne Zgromadzenie Członków LGD. Podczas spotkania podsumowano mijający pracowity 2017 rok, zaktualizowano procedury wyboru i oceny operacji oraz zmieniono statut Stowarzyszenia.

Zmiana obowiązujących w LGD procedur wyboru i oceny operacji finansowanych w ramach poddziałania 19.2 Wdrożenie lokalnych strategii wprowadziła m.in. obowiązkowe wzywanie przez LGD wnioskodawców do złożenia dokumentów lub informacji w przypadku wątpliwości na etapie oceny zgodności operacji z LSR i wyboru na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji. Nowe procedury uwzględnią aktualne przepisy ustawy dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, rozporządzenia wdrożeniowego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wytyczne nr 6/4/2017 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez LGD zadań związanych z realizacją LSR w ramach działania LEADER objętego PROW 2014-2020, zastępujące wytyczne nr 2/1/2016 z 30 sierpnia 2016 r. Wprowadzone zmiany w statucie stowarzyszenia dotyczyły nadania uprawnienia zarządowi LGD do dokonywania kolejnych zmian w procedurach wdrożeniowych co wcześniej było domeną Walnego Zgromadzenia Członków. Nowe zapisy mają usprawnić działanie Lokalnej Grupy   Działania i możliwość szybszego reagowania na zmianę uwarunkowań formalno-prawnych wdrożenia LSR.