"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Walne Zebranie Członków LGD Nadarzyn – Raszyn – Michałowice

Szanowni Państwo, Członkowie Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice,

Zapraszamy Państwa do udziału w Walnym Zebraniu Członków LGD Nadarzyn – Raszyn – Michałowice, które odbędzie się w dniu 31 maja 2023 r. o godz. 16:30 (I termin) i godz. 17:00 (II termin) w oficynie w kompleksie pałacowo-parkowym w Młochowie (gmina Nadarzyn). Ze względów techniczno-organizacyjnych zastrzegamy prawo do zmiany miejsca WZC.

Walne Zebranie Członków odbędzie się według następującego porządku obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków
  2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie kworum
  3. Wybór przewodniczącego, komisji skrutacyjnej i protokolanta WZC
  4. Przyjęcie porządku obrad (uchwała 2/2023)
  5. Przyjęcie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 (uchwała 3/2023)
  6. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania zarządu LGD z działalności statutowej i sprawozdania finansowego za rok 2022 (uchwała 4/2023)
  7. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania komisji rewizyjnej za rok 2022 (uchwała 5/2023)
  8. Udzielenie absolutorium zarządowi LGD za rok 2022 (uchwała 6/2023)
  9. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  10. Zamknięcie WZC.

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem LGD.

Do zobaczenia!