"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Tacy byliśmy Tacy jesteśmy publikacja wydawnictwa promocyjnego dotyczącego historii i teraźniejszości Gminy Michałowice. Realizacja konkursu fotograficznego dla mieszkańców obszaru LSR z nagrodami wraz z wydaniem albumu podsumowującego konkurs

Nazwa beneficjenta: Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

Kwota przyznanego wsparcia: 50 000,00 zł

Przeznaczenie wsparcia oraz usługi świadczone przez firmę beneficjenta:
Operacja polegała na opracowaniu i wydaniu wydawnictwa promocyjnego dotyczącego historii i teraźniejszości Gminy Michałowice oraz realizacja konkursu fotograficznego dla mieszkańców obszaru LSR.

Gmina i miejscowość gdzie prowadzona jest firma:

Beneficjent:

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice
Al. Powstańców Warszawy 1
05-816 Warszawa
tel.: 575-905-308
email: lgd@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl
www: nadarzyn-raszyn-michalowice.pl


https://www.facebook.com/lgdnadarzynraszyn/photos/2693026327587797