"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Spotkanie studyjno-szkoleniowe mazowieckich LGD w Sierpcu

W dniach 5-7 września 2017 roku w Sierpcu odbyło się spotkanie studyjno-szkoleniowe zorganizowane przez LGD Forum Powiatu Garwolińskiego i LGD Ziemi Mińskiej poświęcone bieżącym uwarunkowaniom wdrożenia Lokalnych Strategii Rozwoju. W spotkaniu udział wziął przedstawiciel LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.

Tematem przewodnim spotkania była dyskusja dotycząca stanu wdrożenia poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014–2020. Podczas spotkania Prezes LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice Pan Michał Marciniak zaprezentował analizę nt. wdrożenia możliwych zmian w procedurach LGD wynikających z nowelizacji z dnia 10 sierpnia 2017 r. rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ostatniej zmiany ustawy o RLKS. W rozporządzeniu MRiRW zmienia się szczególnie sztywne dotychczas zasady wsparcia JSPF, które będą mogły otrzymać wsparcie do wysokości 63,63%; z kolei – w ustawie o RLKS wprowadza się możliwość uzyskania przez oceniające operację LGD od Wnioskodawców wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia.

Obecny na spotkaniu Kierownik Wydziału Leader Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UM, Pan Piotr Łukasik przedstawił stanowisko UM dotyczące aktualnego stanu rozpatrywania wniosków i zawierania umów na działania 19.2 Leader. W swoim wystąpieniu przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego wskazał na powody spiętrzenia zadań i podejmowane działania w celu skrócenia czasu weryfikacji wniosków przez UM celem szybszego wydatkowania środków PROW. Kierownik Wydziału Leader przypomniał również o obowiązku wypełnienia sprawozdania z realizacji LSR przez każdą z LGD z terenu Mazowsza do końca października 2017 r. za poprzedni rok kalendarzowy. W wystąpieniu zaproszonego na spotkanie Wiceprezesa KRUS, Pana Andrzeja Knecia wskazano na gotowość współpracy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z lokalnymi grupami działania w przedmiocie prowadzenia działań w zakresie prewencji i prewencji wypadkowej w gospodarstwach rolnych. Wskazano, że KRUS ma wieloletnie doświadczenia w zakresie prowadzenia działań bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym i otwarty jest na wszelkie metody współpracy w tym zakresie z lokalnymi grupami działania.