"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Umowa o przyznaniu pomocy na wsparcie przygotowawcze

W dniu 5 sierpnia 2022 r. LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice zawarło z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowę o przyznaniu pomocy w ramach Poddziałania 19.1 Wsparcie Przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – II nabór wniosków. Środki finansowe zostały pozyskane przez LGD na działania związane z przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. W ramach umowy realizacja operacji obejmuje:

  1. osiągnięcie celu operacji poprzez zrealizowanie planu włączenia społeczności, zgodnie z opisem procesu przygotowania LSR,
  2. udokumentowanie zrealizowania planu włączenia społeczności oraz udokumentowanie realizacji procesu przygotowania LSR.

Plan włączenia społeczności lokalnej w proces przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju

Poniżej przedstawiamy Państwu Plan włączenia społeczności lokalnej w proces przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 oraz harmonogram spotkań konsultacyjnych realizowanych w ramach tego Planu

1. Opis procesu przygotowania LSR (załącznik nr 6 do wniosku)
2. Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań

Wsparcie przygotowawcze