"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Posiedzenie Rady LGD w dniu 22 lutego 2019 roku

W dniu 22 lutego 2019 r. w Ruścu miało miejsce kolejne posiedzenie Rady LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice. Przedmiotem posiedzenia był wybór projektów samorządowych złożonych do LGD w ramach naboru nr 1/2019 wniosków o przyznanie pomocy oraz operacji, które przeszły ocenę zgodności z LSR w tym ocenę zgodności z Programem w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.3 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę generującą powstanie nowych miejsc pracy oraz przedsięwzięcia nr 2.1.1 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź rekreacyjną. Nabór trwał od 3 do  17 stycznia 2019 roku. Wybrano wnioski dwóch gmin które złożyły wnioski w tym naborze. Dokumentacja wnioskodawców została obecnie skierowana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Podczas swojego posiedzenia Rada przyjęła również uchwałę wykonującą wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie jednego z wcześniej ocenianych wniosków na premię na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Do pobrania:
Nabór 1/2019 Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR
Nabór 1/2019 Lista operacji wybranych do dofinansowania
Protokół z posiedzenia Rady w dniu 22 lutego 2019 r.