"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Posiedzenie Rady LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice w sprawie oceny wniosków

W dniu 23 sierpnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, w czasie którego dokonano oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr 04/2018 oraz 05/2018 trwających od 2 do 16 lipca 2018 roku.

Łączna wartość wybranych przez Radę w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1 Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej wyniosła 450.000 zł. Rada dokonała oceny i wyboru operacji na tzw. premię  na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 50 000 zł każda. Spośród 13 złożonych wniosków, 2 zostały negatywnie ocenione w ramach oceny zgodności z LSR w tym PROW 2014-2020 natomiast 1 nie otrzymał minimalnej liczby punktów wymaganej w naborze, 10 wniosków zostało wybranych do dofinansowania. Operacje wybrane dotyczą wnioskodawców, którzy planują założyć własną firmę.

Przedmiotem posiedzenia Rady były również operacje w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej. Spośród 5 wniosków jeden został negatywnie oceniony w ramach oceny zgodności z LSR w tym PROW 2014-2020. Po ocenie pozostałych wniosków i przyznaniu punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji wybrano 4 operacje na łączną kwotę 264.239 zł. Operacje wybrane dotyczą wnioskodawców, którzy planują rozwinąć istniejącą działalność gospodarczą poprzez zakupy maszyn i urządzeń oraz zatrudnienie nowych pracowników.

Wszystkim wnioskodawcom gratulujemy. Dokumentacja wnioskodawców została obecnie skierowana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, gdzie nastąpi kolejny etap kontroli administracyjnej wniosków, ewentualne uzupełnienia i zawarcie umowy z beneficjentami. Szczegółowe wyniki oceny zostały przekazane pisemnie każdemu z wnioskodawców. Zgodnie z przepisami prawa poniżej publikowany jest protokół z posiedzenia Rady oraz listy operacji niewybranych do dofinansowania, listy operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR w tym z Programem oraz listy operacji wybranych do dofinansowania.

Do pobrania: