"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Posiedzenie Rady LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

W dniu 29 października 2020 r. w trybie on-line miało miejsce posiedzenie Rady LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice. Przedmiotem posiedzenia był wybór wniosku w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.2 Działania integrujące społeczności lokalne oraz animujące ich współpracę, w tym przedsięwzięcia innowacyjne. Rada podczas posiedzenia dokonała wyboru jednego wniosku, który został przygotowany przez pracowników biura LGD. Dokumentacja została obecnie skierowana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Protokół z posiedzenia Rady
Lista operacji wybranych do dofinansowania w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.2. Działania integrujące społeczności lokalne oraz animujące ich współpracę w tym przedsięwzięcia innowacyjne
Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru na operacje własne oraz operacji, które przeszły pozytywną ocenę zgodności z LSR w tym ocenę zgodności z Programem w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.2. Działania integrujące społeczności lokalne oraz animujące ich współpracę w tym przedsięwzięcia innowacyjne