"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Posiedzenie Rady LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

W dniu 8 lipca 2020 r. w Ruścu miało miejsce posiedzenie Rady LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice. Przedmiotem posiedzenia był wybór projektów w zakresie wsparcia na rozwój działalności gospodarczej złożonych do LGD w ramach naboru nr 1/2020 wniosków o przyznanie pomocy oraz operacji, które przeszły ocenę zgodności z LSR w tym ocenę zgodności z Programem. Nabór trwał od 5 maja – 19 maja 2020.

Rada podczas posiedzenia dokonała wyboru dwóch wniosków w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.2 Działania integrujące społeczności lokalne, oraz animujące ich współpracę, w tym przedsięwzięcia innowacyjne. Wybrano wnioski, które zostały przygotowane przez pracowników biura LGD. Dokumentacja wnioskodawców oraz LGD została obecnie skierowana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

– Protokół z posiedzenia Rady
– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem i z LSR w tym z Programem w ramach naboru wniosków nr 1/2020 w zakresie przedsięwzięcia 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej
– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru na operacje własne oraz operacji, które przeszły pozytywną ocenę zgodności z LSR w tym ocenę zgodności z Programem w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.2. Działania integrujące społeczności lokalne oraz animujące ich współpracę w tym przedsięwzięcia innowacyjne
– Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 1/2020 w zakresie przedsięwzięcia 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej
– Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru na operacje własne
– Lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2020 zakresie nr 5/2018 w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej