"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Posiedzenie Rady LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

W dniu 7 maja 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.

Wobec rezygnacji z dniem 10 marca 2018 roku z pełnienia funkcji przewodniczącego Rady i członka Rady przez Panią Katarzynę Dombską oraz w związku z uzupełnieniem w dniu 23 kwietnia 2018 r. składu Rady na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków o osobę Pani Małgorzaty Kołodziej powołano na Przewodniczącego Rady Pana Wiesława Walczaka.

Podczas posiedzenia Rady dokonano również oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 2/2018 o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.3 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę generującą powstanie nowych miejsc pracy.

Wybrany został wniosek Gminy Raszyn złożony w ramach naboru trwającego w dniach 16 kwietnia 2018 – 30 kwietnia 2018 r. Dofinansowanie środków PROW 2014-2020 w ramach LSR Nadarzyn-Raszyn-Michałowice wyniesie ponad 656 tys. zł. Całkowita wartość operacji to 1 mln zł. Przedmiotem inwestycji będzie budowa sali wielofunkcyjnej przy Szkole Podstawowej w Ładach stanowiąca filie Centrum Kultury Raszyn. Projekt ten stanowić będzie część kompleksowej inwestycji gminnej realizowanej przez Gminę Raszyn. Wniosek został skierowany do oceny Urzędu Marszałkowskiego gdzie nastąpi kolejny etap kontroli administracyjnej wniosków, ewentualne uzupełnienia i zawarcie umowy z beneficjentem.

Do pobrania: