"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Pilne: rekrutacja uzupełniająca na wyjazd do Włoch

Nabór uzupełniający uczestnika na wyjazd do Włoch w dniach 8-12 maja 2023 r.

LGD ogłasza nabór uzupełniający na wyjazd zagraniczny realizowany w związku z projektem współpracy pn. „Tradycja i nowoczesność razem”. Udział w wyjeździe jest nieodpłatny. Organizatorzy pokrywają koszty podróży TAM-POWRÓT na trasie Warszawa Modlin-Rzym Fiugi, koszty posiłków oraz koszty zakwaterowania. Wizyta ma charakter studyjny – odbywa się na terenie partnerskiego włoskiego LGD – GAL Ernici Simbruini (https://www.galernicisimbruini.com/). Uczestnicy wyjazdu zwiedzą historyczne miejscowości znajdujące się na tym terenie, zapoznają się z funkcjonowaniem obszarów wiejskich we Włoszech oraz zaprezentowane im zostaną przykłady rewitalizacji miejscowych zabytków.

Więcej informacji na temat wyjazdu można uzyskać pod numerem telefonu: 694 239 560.

Wyjazd dedykowany jest przedstawicielom sektora gospodarczego (przedsiębiorcom, rękodzielnikom) oraz sektora społecznego (członkom stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, aktywistom z terenu gmin Nadarzyn, Raszyn i Michałowice). Z uwagi na konieczność zachowania równej reprezentacji przedstawicieli gmin z obszaru LGD, preferowane jest zgłoszenie osoby będącej przedstawicielem gminy Michałowice.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: jdorosz@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl.

Zgłoszeń należy dokonywać do dnia 3 maja 2023 r., do godz. 23:59. Wybrany uczestnik wyjazdu zostanie poinformowany o zakwalifikowaniu do udziału w czwartek (4 maja) do godz. 12:00.

W zgłoszeniu prosimy o zawarcie następujących informacji:

 • imienia,
 • nazwiska,
 • adresu zamieszkania,
 • związku z gminą Nadarzyn, Raszyn lub Michałowice ze wskazaniem charakteru tego związku,
 • kontaktu telefonicznego,
 • informację o przynależności sektorowej (sektor społeczny, sektor gospodarczy, sektor publiczny) ze wskazaniem działalności,
 • informację o bycie członkiem LGD, beneficjentem środków EFROW w przedmiocie przyznania których rozstrzygnięcie podejmowało LGD lub informację o dotychczasowej współpracy ze stowarzyszeniem.
 • krótkiego opisu (max. 1000), w którym zawrzecie Państwo informacje o tym, jak udział w wyjeździe może zostać wykorzystany w Państwa przyszłej działalności.

Zgłoszenia będą oceniane przez komisje złożoną z członków zarządu oraz pracowników biura stowarzyszenia.

Będziemy punktowali następujące kryteria:

 • związanie uczestnika z gminą Michałowice – 5 pkt;
 • związanie uczestnika z gminą Nadarzyn lub Raszyn – 2pkt;
 • przynależność do sektora społecznego albo gospodarczego – 3 pkt;
 • przynależność do dwóch sektorów – społecznego i gospodarczego – 5 pkt;
 • przynależność tylko do sektora publicznego – 0 pkt;
 • bycie beneficjentem środków z EFROW rozdzielanych przez LGD – 3 pkt
 • bycie członkiem LGD – 1 pkt
 • wcześniejsza współpraca z LGD, jeżeli nie jest się członkiem stowarzyszenia – 2 pkt;
 • ocena opisu dot. możliwości wykorzystania doświadczeń z wyjazdu studyjnego w przyszłej działalności – 0-5 pkt.

Po ocenie zgłoszenia zostanie sporządzona lista rankingowa. W przypadku równej liczby punktów rozstrzygnie wcześniejszy termin wpłynięcia zgłoszenia.