"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Zaproszenie

Serdecznie zapraszam w imieniu Zarządu, na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, które odbędzie się w dniu 23 marca 2018 roku
o godz. 15:00 w Szkole Podstawowej w Ruścu przy ul. Osiedlowa 72.

Proponowany porządek obrad:

 1. Powitanie.

 2. Stwierdzenie kworum na podstawie listy obecności członków Walnego Zgromadzenia Członków LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.

 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Wiceprzewodniczącego Zebrania, Komisji Skrutacyjnej oraz Protokolanta Walnego Zebrania Członków.

 4. Przyjęcie porządku obrad.

 5. Uzupełnienie składu Zarządu LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.

 6. Podjęcie uchwały ws. zmian w Statucie LGD „Nadarzyn-Raszyn-Michałowice” w związku z wejściem
  w życie dn. 20 maja 2016 r. znowelizowanej ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U.
  z 2017 r. poz. 210).

 7. Wolne głosy i wnioski.

 8. Zakończenie posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 13 ust. 1, 2 i 3 Statutu Stowarzyszenia,

 1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.

 2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia, uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych.

 3. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie pół godziny po pierwszym terminie.

W przypadku braku wymaganego kworum, Walne Zebranie Członków w drugim terminie odbędzie się
o godz. 15:30 (w tym samym dniu) w Sali na terenie Szkoły Podstawowej w Ruścu, ul. Osiedlowa 72.

Składki Członkowskie

Szanowni Państwo,

przypominamy, że regularne opłacanie składki członkowskiej jest jednym ze Statutowych obowiązków członka zwyczajnego (§ 9, ust. 1, pkt 4 Statutu Stowarzyszenia). Składka członkowska: 50,00 złotych/ rok.

Sposób płatności: przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na bieżący rachunek bankowy Stowarzyszenia nr: 64 1240 1079 1111 0010 6773 9074

Bank Pekao SA XIV Odział w Warszawie

Prosimy o podanie w tytule przelewu kogo dotyczy wpłata oraz za jaki okres.

Liczymy na Państwa obecność i konstruktywne obrady.

Z wyrazami szacunku i poważania

Michał Marciniak

Prezes Zarządu LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

Ogłoszenie o naborze

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 13/2017
z dnia 30 czerwca 2017 roku


Ogłoszenie o naborze
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
NADARZYN-RASZYN-MICHAŁOWICE
z siedzibą w Ruścu, ul. Osiedlowa 72
ogłasza
z dniem 8 marca 2018 r.
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:
Specjalista ds. administracyjnych

Wymagania niezbędne:
1. minimum roczne doświadczenie w zakresie pracy na rzecz projektów finansowanych
z krajowych programów publicznych lub ze środków Unii Europejskiej,
2. minimum roczne doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania pracy biurowej,
3. bardzo dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych i komputera,
4. wykształcenie wyższe,
5. obywatelstwo polskie,
6. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
9. prawo jazdy minimum kat. B.

Wymagania dodatkowe:
1. znajomość regulacji prawnych związanych z wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, a także funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz znajomość przepisów związanych z realizacją podejścia LEADER,
2. znajomość zagadnień związanych z realizacją projektów, z konstruowaniem wniosków
o pomoc finansową oraz wniosków o płatność i refundację środków finansowych na projekty/operacje współfinansowane z funduszy unijnych oraz znajomość zagadnień związanych z dokonywaniem rozliczeń projektów,
3. znajomość dokumentu LSR Stowarzyszenia LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice,
4. doświadczenie w aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich,
5. komunikatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista, kreatywność, odporność na stres.

Zakres zadań na stanowisku:
1) Wykonywanie bieżących spraw biurowych,
2) Realizację planu komunikacyjnego (prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia, Facebooka, konsultacje w terenie),
3) Prowadzenie rejestrów Stowarzyszenia,
4) Obsługę kancelaryjno-techniczną Walnego Zebrania Członków, Komisji Rewizyjnej oraz Rady
i Zarządu oraz przygotowywanie materiałów na posiedzenia tych organów,
5) Sporządzanie protokołów z posiedzeń organów Stowarzyszenia,
6) Prowadzenie dla potrzeb Rady naborów wniosków, w tym przyjmowanie wniosków od beneficjentów, skanowanie wniosków lub wprowadzanie do komputera danych z wniosków złożonych w ramach naborów oraz przygotowywanie i przekazywanie członkom Rady kompletnej dokumentacji do oceny wniosków,
7) Dokonywanie oceny formalnej i pod względem zgodności z PROW złożonych wniosków,
8) Systematyczną współpracę z Biurem księgowym lub komórką odpowiedzialną za ekonomiczną obsługę stowarzyszenia,
9) Monitorowanie stanu wdrażania LSR, przygotowywanie raportów, pilnowanie terminów wymaganych od Stowarzyszenia sprawozdań i ewaluacji,
10) Współpracę z instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi Stowarzyszenie,
11) Aktywne i skuteczne poszukiwanie możliwości realizacji i dofinansowania różnych projektów finansowanych ze środków zewnętrznych,
12) Regularne opracowywanie kalendarza obowiązującego na stanowisku oraz koordynowanie kalendarza pracy pozostałych pracowników Biura Stowarzyszenia,
13) Prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
14) Prowadzenie archiwum Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi Regulaminu Kancelaryjnego,
15) Sprawowanie pieczy nad sprzętem biurowym oraz zlecanie przeprowadzenia jego konserwacji lub naprawy,
16) Pomoc doradczą wnioskodawcom w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej oraz
w rozliczaniu projektów w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,
17) Pomoc organizacyjną i techniczną w realizacji poddziałania 19.3 Wdrażanie projektów współpracy,
18) Przeprowadzanie rozeznania rynku, wysyłanie i publikowanie zapytań ofertowych zgodnie
z Prawem zamówień publicznych oraz udzielenie zamówień – zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych, dla zakupów, do których nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych,
19) Realizowanie innych zadań zleconych przez Kierownika Biura.

Warunki pracy na stanowisku:
praca biurowa, zatrudnienie na cały etat, podjęcie pracy po rozstrzygnięciu konkursu. Miejscem pracy jest Biuro LGD w Rusiec ul. Osiedlowa 72, gmina Nadarzyn. Praca nie jest wykonywana w warunkach uciążliwych ani szkodliwych.

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV) i list motywacyjny,
2. Własnoręcznie potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów poświadczające wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów), kwalifikacje i staż pracy,
3. Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta
z pełni praw publicznych,
5. Własnoręcznie potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych z klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.) oraz opatrzone czytelnym podpisem kandydata,
7. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia /może być wydane przez lekarza pierwszego kontaktu/.

Uwaga: wszystkie oświadczenia mogą być sporządzone w jednym dokumencie.
Kandydaci mogą dołączyć nieobowiązkowo również rekomendacje z dotychczasowej pracy oraz realizacji zadań i projektów związanych z funduszami unijnymi.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalista ds. administracyjnych” w Biurze LGD, ul. Osiedlowa 72, Rusiec 05-830 Nadarzyn, w terminie do dnia 14.03.2018 r. do godz. 15.00 lub przesłać pocztą. Decyduje data wpływu do Biura LGD.

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Zarząd LGD w dwóch etapach:

etap I.: ocena formalna złożonych dokumentów aplikacyjnych. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną wpisani na listę kandydatów.
etap II.: ocena merytoryczna, która zostanie dokonana na podstawie analizy ofert oraz rozmów kwalifikacyjnych.
Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dokumenty ofertowe pozostałych osób będą przechowywane w archiwum Biura LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice. Informacje dotyczące naboru zostaną upowszechnione na stronie internetowej LGD www.nadarzyn-raszyn-michalowice.pl i na tablicy informacyjnej w siedzibie LGD.

PREZES ZARZĄDU
Lokalnej Grupy Działania
Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

Relacja z warsztatu refleksyjnego

W dniach 8 – 9 luty 2018 r. nad Zalewem Zegrzyńskim odbył się warsztat refleksyjny, którego celem była bieżąca analiza procesu wdrażania lokalnej strategii rozwoju LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice i jego efektów oraz zmian w otoczeniu, które miały miejsce w poprzednim 2017 roku. Obowiązek realizacji warsztatu wynikał z Wytycznej Ministra Rolnictwa w zakresie monitoringu i ewaluacji.

W warsztacie udział wzięli przedstawiciele Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej oraz pracownicy biura LGD. Ponadto gościnnie udział wzięli przedstawiciele LGD „Ziemia Chełmońskiego”. Kierownik biura p. Małgorzata Pokrzywa-Mikołajek, przedstawiła prezentację dotyczącą dotychczasowej realizacji LSR. Prezes stowarzyszenia p. Michał Marciniak przeprowadził zajęcia warsztatowe dotyczące oceny stanu realizacji lokalnej strategii, oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji i procedur stosowanych przy wyborze operacji.

W ocenie uczestników nie zidentyfikowano problemów w realizacji finansowej i rzeczowej LSR. LGD z sukcesem realizowała w okresie sprawozdawczym liczne działania aktywizujące mieszkańców i promujące obszar LSR i LGD zarówno ze środków LSR jak i funduszy zewnętrznych. Realizacja przedsięwzięć w sposób spójny i kompleksowy, z użyciem różnych metod i zaangażowaniem różnych sektorów i partnerów, pozwalała na osiąganie wskaźników w ramach  celów ogólnych i szczegółowych LSR dla kilku przedsięwzięć jednocześnie. Kryteria wyboru operacją są jednoznaczne, obiektywne oraz pozwalają wybrać najlepsze wnioski; ustalone zostały zgodnie z wymogami określonymi w PROW. Kryteria posiadają metodologię wyliczenia oraz są mierzalne. Zarekomendowano modyfikację opisu lokalnych kryteriów wyboru operacji poprzez wyraźne wskazanie, że kryteria preferują powstawanie dodatkowych miejsc pracy poza minimum określone przepisami prawa. Nie rekomendowano zmiany dotychczas stosowanych narzędzi komunikacji i doradztwa – uczestnicy ocenili na poziomie bardzo dobrym skuteczność działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych oraz doradczych biura LGD.

Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu fotograficznego LGD

W dniu 15 lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy Michałowice odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu fotograficznego pt. „Odkrywamy piękno LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice”. Laureatom wręczyliśmy pamiątkowe dyplomy i cenne nagrody rzeczowe.

Celem konkursu było m. in. ukazanie piękna i różnorodności przyrody, krajobrazu, folkloru, architektury, tradycji  i kultury, ciekawych miejsc, ważnych wydarzeń społecznych na terenie gmin członkowskich: Nadarzyn, Raszyn, Michałowice oraz aktywizacja mieszkańców obszaru, w tym  upowszechnienie i popularyzację fotografii, promowanie nowych talentów w sztuce fotografii, rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności, zachęcanie uczestników do dostrzegania piękna w najbliższej okolicy. Na uroczystość przybyli nie tylko laureaci wraz z opiekunami, ale także mieszkańcy z trzech gmin członkowskich LGD i zaproszeni goście.

Zwycięzcom jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

Do pobrania prezentacja nagrodzonych zdjęć w konkursie

LGD zaprasza na szkolenia dla organizacji pozarządowych

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych zainteresowanych wsparciem środków Leader organizowane w każdej z gmin członkowskich LGD. Podczas spotkań będzie można uzyskać informacje na temat Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Nadarzyn-Raszyn-Michałowice a także na temat dotacji, które będą dostępne w ramach jej wdrażania.

Miejsce

Data

Urząd Gminy Nadarzyn

Sala sesji, I piętro
ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

22 lutego 2018 r. (czwartek)

godz. 10.00 – 14.00

Centrum Kultury Raszyn w Raszynie

Sala widowiskowa, I piętro
Aleja Krakowska 29A
05-090 Raszyn

22 lutego 2018 r. (czwartek)

godz. 15.00 – 18.00

Urząd Gminy Michałowice

Sala konferencyjna, parter
ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice

21 lutego 2018 r. (środa)

godz. 10.00 – 14.00

Do 1 marca trwa nabór na operacje miękkie w zakresie budowania kapitału społecznego mieszkańców obszaru LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice; więcej informacji na stronie LGD http://nadarzyn-raszyn-michalowice.pl/ogloszenie-nr-12018/

Ogłoszenie nr 1/2018

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.2 Działania integrujące społeczności lokalne, oraz animujące ich współpracę, w tym przedsięwzięcia innowacyjne; wskazanego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2023 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Więcej informacji tutaj

WARSZTAT REFLEKSYJNY NA TEMAT WDROŻENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

W dniach 8-9 lutego 2018 r. w hotelu Narvil w Serocku odbędzie się Warsztat na temat wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Nadarzyn-Raszyn-Michałowice w 2017 roku.
Celem warsztatu jest analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR, aby
z wyprzedzeniem oszacować, w jakim stopniu realizowane są wskaźniki i jak zbliżają się do osiągnięcia celów. Wnioski wypracowane podczas warsztatu powinny posłużyć do podejmowania decyzji o ewentualnych zmianach w  kierunku  działań stowarzyszenia. Obowiązek przeprowadzenia warsztatu refleksyjnego wynika
z Wytycznych MRiRW nr 5/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski z warsztatu refleksyjnego zostaną uwzględnione w sprawozdaniu rocznym z realizacji LSR za 2017 rok, które LGD będzie składać do Urzędu Marszałkowskiego do końca lutego.
Warsztat zostanie połączony ze szkoleniem dotyczącym planowania strategicznego i ewaluacji w celu podniesienia poziomu wiedzy z zakresu monitoringu, ewaluacji oraz planowania i komunikacji. Zostaną szczegółowo omówione również ostatnie zmiany w regulaminie Rady.
Na spotkaniu odbędzie się dyskusja w celu zebrania informacji na poniższe tematy:

 • Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
 • W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
 • W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoja rolę?
 • W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
 • Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
 • Czy procedury naboru/wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
 • Jaka jest skuteczność działania Biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
 • Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach by LGD skuteczniej realizowała cele LSR?
 • Inne zagadnienia z procesem realizacji LSR.

Uczestnikami spotkania będą członkowie Zarządu i Rady LGD, pracownicy LGD, przedstawiciele innych LGD oraz wybrani beneficjenci realizujący projekty. Do udziału w warsztacie został zaproszony zgodnie
z Wytycznymi przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

 

ZAPROSZENIE

 Serdecznie zapraszam w imieniu Zarządu, na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, które odbędzie się w dniu 1 lutego 2018 roku o godz. 15:00 w Szkole Podstawowej w Ruścu przy ul. Osiedlowa 72.

Proponowany porządek obrad:

 1. Powitanie
 2. Stwierdzenie kworum na podstawie listy obecności członków Walnego Zgromadzenia Członków LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Wiceprzewodniczącego Zebrania, Komisji Skrutacyjnej oraz Protokolanta Walnego Zebrania Członków.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Uzupełnienie składu Zarządu LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 13 ust. 1, 2 i 3 Statutu Stowarzyszenia,

 • Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.
 • Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia, uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych.
 • Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie pół godziny po pierwszym terminie.

W przypadku braku wymaganego kworum, Walne Zebranie Członków w drugim terminie odbędzie się

o godz. 15:30 (w tym samym dniu) w Sali na terenie Szkoły Podstawowej  w Ruścu, ul. Osiedlowa 72.

Składki Członkowskie

Szanowni Państwo,

przypominamy, że regularne opłacanie składki członkowskiej jest jednym ze Statutowych obowiązków członka zwyczajnego (§ 9, ust. 1, pkt 4 Statutu Stowarzyszenia). Składka członkowska: 50,00 złotych/ rok.           

Sposób płatności: przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na bieżący rachunek bankowy Stowarzyszenia nr: 64 1240 1079 1111 0010 6773 9074

Bank Pekao SA XIV Odział w Warszawie

Prosimy o podanie w tytule przelewu kogo dotyczy wpłata oraz za jaki okres.

 

Liczymy na Państwa obecność i konstruktywne obrady.

                                                                                             Z wyrazami szacunku i poważania

                                                                                           Michał Marciniak

                                                                                                 Prezes Zarządu LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice