"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

WARSZTAT REFLEKSYJNY NA TEMAT WDROŻENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

W dniach 8-9 lutego 2018 r. w hotelu Narvil w Serocku odbędzie się Warsztat na temat wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Nadarzyn-Raszyn-Michałowice w 2017 roku.
Celem warsztatu jest analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR, aby
z wyprzedzeniem oszacować, w jakim stopniu realizowane są wskaźniki i jak zbliżają się do osiągnięcia celów. Wnioski wypracowane podczas warsztatu powinny posłużyć do podejmowania decyzji o ewentualnych zmianach w  kierunku  działań stowarzyszenia. Obowiązek przeprowadzenia warsztatu refleksyjnego wynika
z Wytycznych MRiRW nr 5/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski z warsztatu refleksyjnego zostaną uwzględnione w sprawozdaniu rocznym z realizacji LSR za 2017 rok, które LGD będzie składać do Urzędu Marszałkowskiego do końca lutego.
Warsztat zostanie połączony ze szkoleniem dotyczącym planowania strategicznego i ewaluacji w celu podniesienia poziomu wiedzy z zakresu monitoringu, ewaluacji oraz planowania i komunikacji. Zostaną szczegółowo omówione również ostatnie zmiany w regulaminie Rady.
Na spotkaniu odbędzie się dyskusja w celu zebrania informacji na poniższe tematy:

 • Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
 • W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
 • W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoja rolę?
 • W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
 • Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
 • Czy procedury naboru/wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
 • Jaka jest skuteczność działania Biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
 • Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach by LGD skuteczniej realizowała cele LSR?
 • Inne zagadnienia z procesem realizacji LSR.

Uczestnikami spotkania będą członkowie Zarządu i Rady LGD, pracownicy LGD, przedstawiciele innych LGD oraz wybrani beneficjenci realizujący projekty. Do udziału w warsztacie został zaproszony zgodnie
z Wytycznymi przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

 

ZAPROSZENIE

 Serdecznie zapraszam w imieniu Zarządu, na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, które odbędzie się w dniu 1 lutego 2018 roku o godz. 15:00 w Szkole Podstawowej w Ruścu przy ul. Osiedlowa 72.

Proponowany porządek obrad:

 1. Powitanie
 2. Stwierdzenie kworum na podstawie listy obecności członków Walnego Zgromadzenia Członków LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Wiceprzewodniczącego Zebrania, Komisji Skrutacyjnej oraz Protokolanta Walnego Zebrania Członków.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Uzupełnienie składu Zarządu LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 13 ust. 1, 2 i 3 Statutu Stowarzyszenia,

 • Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.
 • Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia, uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych.
 • Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie pół godziny po pierwszym terminie.

W przypadku braku wymaganego kworum, Walne Zebranie Członków w drugim terminie odbędzie się

o godz. 15:30 (w tym samym dniu) w Sali na terenie Szkoły Podstawowej  w Ruścu, ul. Osiedlowa 72.

Składki Członkowskie

Szanowni Państwo,

przypominamy, że regularne opłacanie składki członkowskiej jest jednym ze Statutowych obowiązków członka zwyczajnego (§ 9, ust. 1, pkt 4 Statutu Stowarzyszenia). Składka członkowska: 50,00 złotych/ rok.           

Sposób płatności: przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na bieżący rachunek bankowy Stowarzyszenia nr: 64 1240 1079 1111 0010 6773 9074

Bank Pekao SA XIV Odział w Warszawie

Prosimy o podanie w tytule przelewu kogo dotyczy wpłata oraz za jaki okres.

 

Liczymy na Państwa obecność i konstruktywne obrady.

                                                                                             Z wyrazami szacunku i poważania

                                                                                           Michał Marciniak

                                                                                                 Prezes Zarządu LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

Wyniki konkursu fotograficznego pt.: ,,Odkrywamy piękno LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice”

Z przyjemnością uprzejmie informujemy, że konkurs fotograficzny pt.: ,,Odkrywamy piękno LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice” został rozstrzygnięty.

Głównym celem konkursu było m. in. ukazanie piękna i różnorodności przyrody, krajobrazu, folkloru, architektury, tradycji  i kultury, ciekawych miejsc, ważnych wydarzeń społecznych na terenie gmin członkowskich: Nadarzyn, Raszyn, Michałowice oraz aktywizacja mieszkańców obszaru, w tym  upowszechnienie i popularyzację fotografii, promowanie nowych talentów w sztuce fotografii, rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności, zachęcanie uczestników do dostrzegania piękna w najbliższej okolicy oraz propagowanie i animacja realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice  na lata 2014-2020.

Konkurs przeprowadzony był w dniach od 10 listopada 2017 roku do 9 stycznia 2018 roku.
Do Konkursu zgłosiło się 10 uczestników, a każdy uczestnik, który zgłosił się do Konkursu, dostarczył do biura LGD jedno zdjęcie. W sumie do biura LGD wpłynęło 11 fotografii, w tym 4 prace – kategoria dziecięca, 3 prace – kategoria młodzieżowa, 3 prace – kategoria dorośli.

Wybór zwycięskich prac należał do Komisji Konkursowej powołanej przez Zarząd Stowarzyszenia LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.  Dnia 9 stycznia 2018 roku Komisja oceniła prace, biorąc pod uwagę następujące elementy: zgodność z przedmiotem konkursu oraz Regulaminem, oryginalność ujęcia tematu oraz estetykę wykonania. Komisja konkursowa miała nie lada wyzwanie, aby wybrać zwycięskie prace, ponieważ wszystkie fotografie zasługiwały na uwagę oraz zachwycały pomysłowością.

Wyłoniono następujących laureatów

Kategoria dziecięca (do 13 lat)

I miejsce – Mateusz Płoński z miejscowości Reguły za zdjęcie „Taka Gmina”

II miejsce – Marcel Budziszewski z miejscowości Michałowice za zdjęcie „Tory WKD”

III miejsce – Maciej Szczepański z miejscowości Michałowice za zdjęcie „Pomnik Lotników”

Kategoria młodzieżowa (14-17 lat)

I miejsce – Rafał Bryl z miejscowości Michałowice za zdjęcie „Świetlana przyszłość”

II miejsce – Emilia Anczarska z miejscowości Reguły za zdjęcie „Kolor jesieni”

III miejsce – Alicja Zembrzuska z miejscowości Michałowice za zdjęcie „Zachód nad łanem zboża”

Kategoria dorośli (18 lat i powyżej)

I miejsce – Waldemar Szwedor z miejscowości Komorów za zdjęcie „Mrówka i ślimak”

II miejsce – Irena Szwedor z miejscowości Komorów za zdjęcie „Koniec lata – Reguły”

III miejsce – Olga Budziszewska z miejscowości Michałowice za zdjęcie „Jesień Reguły”

O uroczystym wręczeniu nagród oraz dyplomów laureatów konkursu poinformujemy bezpośrednio. Dla niewybranego uczestnika konkursu został przewidziany pamiątkowy dyplom oraz niespodzianka LGD, którą można będzie odebrać w biurze LGD.

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SERDECZNIE GRATULUJEMY CHĘCI, ZAPAŁU I TALENTU ORAZ DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W KONKURSIE.

 

Konkurs fotograficzny zorganizowany w ramach realizacji Planu Komunikacji. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.4 “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wykorzystanie budżetu LGD z działania 19.2

Dnia 18 grudnia 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie odbyło się spotkanie  z przedstawicielami LGD. Tematem spotkania była inicjatywa LEADER 2014-2020 – stan wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w województwie mazowieckim.

Tematem przewodnim spotkania było wykorzystanie budżetów przez LGD z działania 19.2  Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Na podstawie listy rankingowej otrzymanych budżetów na 29 Lokalnych Grup Działania w województwie mazowieckim Stowarzyszenie LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice zajmuje 26 miejsce z przyznanym budżetem 6 300 000,00 zł.

 

 

Na dzień 18 grudnia 2017 roku LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice ogłosiła 6 naborów wniosków na łączną kwotę 3 834 981,66 zł, co stanowi 60,87 % budżetu.

Procentowe wykorzystanie budżetu, czyli podpisanie umów przez beneficjentów z Urzędem Marszałkowskim daje Stowarzyszeniu LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice 21 pozycję na 29 LGD. Podpisanie umów przez beneficjentów z ogłoszonych naborów stanowi 14,13 %.

 

Pracownicy biura udzielali bezpłatnych szkoleń, doradztwa i konsultacji, w których udział wzięło ok. 400 mieszkańców z obszaru LGD.

„Wszystko zwyczajnie” – Stawisko Iwaszkiewiczów w czasie wojny i pokoju

Muzeum Dulag 121 serdecznie zaprasza na spotkanie poświęcone postaci Jarosława Iwasziewicza i jego działalności w czasie II wojny światowej. Naszym gościem będzie dr Radosław Romaniuk, autor biografii pisarza zatytułowanej Inne życie, której drugi tom ukazał się właśnie nakładem wydawnictwa Iskry. Zapraszamy do siedziby Muzeum przy ul. 3 Maja 8a w niedzielę, 14 stycznia na godz. 15.00.

Czytaj więcej…

Ferie 2018 w Muzeum DULAG 121

„Budujemy nasze muzeum!”

Muzeum Dulag 121 zaprasza dzieci w wieku od 7 do 12 lat na pełen niespodzianek cykl sześciu warsztatów tematycznych „Budujemy nasze muzeum!”. Podczas nich  tajemnicze życie muzeum poznamy „od podszewki”. Prosimy o zapisywanie dzieci do 10 stycznia 2018 – telefonicznie bądź mailowo: 758-86-63 lub 696-591-295, dulag@dulag121.pl. Szczegółowy plan dostępny na: www.dulag121.pl.

Ferie zimowe w Muzeum Dulag 121 „Budujemy nasze muzeum!” to nie tylko okazja do zdobycia wiedzy i nabycia nowych, praktycznych umiejętności, lecz także poznania nowych przyjaciół. Serdecznie zapraszamy na sześć spotkań, które odbędą się między 16 a 26 stycznia 2018 r.

Czytaj więcej…

 

Walne Zgromadzenie Członków LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

W dniu 6 grudnia 2017 r. w Ruścu odbyło się Walne Zgromadzenie Członków LGD. Podczas spotkania podsumowano mijający pracowity 2017 rok, zaktualizowano procedury wyboru i oceny operacji oraz zmieniono statut Stowarzyszenia.

Zmiana obowiązujących w LGD procedur wyboru i oceny operacji finansowanych w ramach poddziałania 19.2 Wdrożenie lokalnych strategii wprowadziła m.in. obowiązkowe wzywanie przez LGD wnioskodawców do złożenia dokumentów lub informacji w przypadku wątpliwości na etapie oceny zgodności operacji z LSR i wyboru na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji. Nowe procedury uwzględnią aktualne przepisy ustawy dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, rozporządzenia wdrożeniowego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wytyczne nr 6/4/2017 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez LGD zadań związanych z realizacją LSR w ramach działania LEADER objętego PROW 2014-2020, zastępujące wytyczne nr 2/1/2016 z 30 sierpnia 2016 r. Wprowadzone zmiany w statucie stowarzyszenia dotyczyły nadania uprawnienia zarządowi LGD do dokonywania kolejnych zmian w procedurach wdrożeniowych co wcześniej było domeną Walnego Zgromadzenia Członków. Nowe zapisy mają usprawnić działanie Lokalnej Grupy   Działania i możliwość szybszego reagowania na zmianę uwarunkowań formalno-prawnych wdrożenia LSR.