"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

Pani Katarzyna Dombska Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, uprzejmie informuje o terminie posiedzenia Rady, który został zaplanowany na dzień 14 czerwca 2017 r., o godz. 12:00 w siedzibie Biura LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice ul. Osiedlowa 72 w Ruścu.

Celem posiedzenia jest ocena operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania

W 12 maja 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania. Do wyłącznej właściwości Rady należy wybór operacji w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia (WE) 1303/2013, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez LGD Lokalnej Strategii Rozwoju oraz ustalanie kwot wsparcia. Przedmiotem wyboru i oceny Rady były wnioski składane do LGD w ramach naborów trwających w okresie od 20 marca 2017 do 5 kwietnia 2017 roku.

LGD ogłosiła trzy nabory wniosków na operacje realizujące działania określone w Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie: budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LSR poprzez podejmowanie działalności gospodarczej i rozwijanie działalności gospodarczej. Wnioski, które przeszły pozytywną ocenę wstępna, ocenę zgodności z LSR, ocenę zgodności z Programem oraz zostały wybrane do dofinansowania na podstawie oceny lokalnych kryteriów wyboru zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Na tym etapie nastąpi dalsza część kontroli administracyjnej operacji i zawarcie umów z wnioskodawcami.

Po pobrania:
nabór 1/2017 Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

nabór 1/2017 Lista operacji wybranych do dofinansowania

nabór 2/2017 Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

nabór 2/2017 Lista operacji wybranych do dofinansowania

nabór 2/2017 Lista operacji niewybranych do dofinansowania

nabór 3/2017 Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

nabór 3/2017 Lista operacji wybranych do dofinansowania

nabór 3/2017 Lista operacji niewybranych do dofinansowania

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 12.05.2017.

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO

Rusiec, dnia 27 kwietnia 2017 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO

Specjalisty ds. projektów i komunikacji

Zarząd Stowarzyszenia informuje, iż w otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko Specjalisty ds. projektów i komunikacji w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa
Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

 

wybrany został Pan Michał Marciniak, zamieszkały w Warszawie

 

Uzasadnienie wyboru:

Komisja dokonała wyboru pracownika na stanowisko specjalisty do spraw projektów i komunikacji – wybrano Pana Michała Marciniaka. O wyborze zadecydowała rozmowa kwalifikacyjna, która potwierdziła bardzo dobrą znajomość zagadnień związanych z realizacją oraz rozliczaniem projektów z funduszy UE. Pan Michał Marciniak spełnił wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Cechy charakteru i doświadczenie zawodowe wskazują na sprawną i skuteczną realizację powierzonych zadań na danym stanowisku.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania

Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Nadarzyn – Raszyn – Michałowice

W dniu 27 kwietnia 2017 roku w Ruścu gmina Nadarzyn odbyło się sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Nadarzyn – Raszyn – Michałowice. Podczas zebrania uzupełniono skład Zarządu Stowarzyszenia oraz zmieniono skład Rady LGD. Zatwierdzono sprawozdanie z działalności statutowej i finansowej Zarządu oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2016 rok. Finalnie Walne Zebranie Członków udzieliło Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za 2016 rok.

W związku z rezygnacją z funkcji członka Zarządu Stowarzyszenia Pani  Małgorzaty Sałagan – Zimny skład Zarządu został uzupełniony o osobę Pana Michała Marciniaka. Po przerwie w obradach ukonstytuował się nowy skład Zarządu. Prezesem Zarządu Stowarzyszenia LGD Nadarzyn – Raszyn – Michałowice został wybrany Pan Michał Marciniak.

Podczas posiedzenia Walne Zebranie Członków dokonało zmiany w składzie Rady LGD.
Z funkcji członka Rady odwołano Panią Alicję Gadowską oraz Pana Jacka Żuchowskiego, w to miejsce powołując Pana Tadeusza Pawłowskiego oraz Pana Marcina Zalesińskiego. Zmiana w składzie Rady wynikła z konieczności zapewnienia operacyjności funkcjonowania i podejmowania decyzji przez organ decyzyjny jakim jest Rada LGD. Obecny skład Rady musiał zostać zmieniony w celu dostosowania się do przedmiotowych przepisów prawa regulujących funkcjonowanie tzw. grup interesu w ramach organu decyzyjnego. W szczególności konieczne było dostosowanie składu Rady do nowej wytycznej wydanej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod koniec marca 2017 roku.

Kolejnym punktem Walnego Zebrania Członków było przyjęcie sprawozdania z działalności statutowej oraz sprawozdania finansowego Zarządu LGD wraz z przyjęciem bilansu za 2016 rok. Następnie przyjęto sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2016 rok. Finalnie, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia udzieliło Zarządowi LGD absolutorium za 2016 rok.

Ogłoszenie nr 4/2017

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice ogłasza  nabór  wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.3 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę generującą powstanie nowych miejsc pracy wskazanego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2023 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Do pobrania:
Pełna treść ogłoszenia nr 4/2017

Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej ARiMR  http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html