"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Komunikat

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice uprzejmie informuje, że z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców zamieszkujących obszar LGD konkursem fotograficznym, Zarząd LGD podjął decyzję o wydłużeniu terminu do składania prac na konkurs fotograficzny pt.: „Odkrywamy piękno LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice”. W związku z powyższym termin zostaje wydłużony do dnia 9 stycznia 2018 r.

Regulamin konkursu oraz zgłoszenie konkursowe dostępny jest na stronie Organizatora: www.nadarzyn-raszyn-michalowice.pl w zakładce Aktualności/Komunikat pt.: „Odkrywamy piękno LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice” z dnia 9 listopada 2017 r. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody!

Zaproszenie na sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

Rusiec, 29 listopada 2017 r.

LGD 90.03.2017

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszam w imieniu Zarządu, na sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, które odbędzie się w dniu 6 grudnia 2017 roku o godz. 15:00 w Szkole Podstawowej w Ruścu przy ul. Osiedlowa 72.

Proponowany porządek obrad:

 1. Powitanie.

 2. Stwierdzenie kworum na podstawie listy obecności członków Walnego Zgromadzenia Członków LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.

 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Wiceprzewodniczącego Zebrania, Komisji Skrutacyjnej oraz Protokolanta Walnego Zebrania Członków.

 4. Przyjęcie porządku obrad.

 5. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice za 2017 rok.

 6. Uchwalenie regulaminu Rady w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 1475) i rozporządzenia Ministra Rolnictwa
  i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1588) oraz opracowaniem Wytycznych
  nr 6/4/2017
  w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które zastępują Wytyczne nr 2/1/2016 z dnia 30 sierpnia
  2016 r. Wytyczne nr 6/4/2017 obowiązują LGD od dnia 1 grudnia 2017 r. i mają zastosowanie do postępowań w zakresie wyboru operacji oraz postępowań w sprawach dotyczących przyznania pomocy wszczętych w terminach składania wniosków, które rozpoczęły bieg po tym dniu oraz postępowań w sprawach dotyczących przyznania pomocy na realizację projektów wszczętych po
  tym dniu.

 7. Wolne głosy i wnioski.

 8. Zakończenie posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.

Jednocześnie, serdecznie zapraszam Państwa na Spotkanie Wigilijne, które odbędzie się w dniu 6 grudnia 2017 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej w Ruścu.

W przypadku braku wymaganego kworum, Walne Zebranie Członków w drugim terminie odbędzie się
o godz. 15:30 (w tym samym dniu) w Sali na terenie Szkoły Podstawowej w Ruścu, ul. Osiedlowa 72.

Liczymy na Państwa obecność i konstruktywne obrady.

Z wyrazami szacunku i poważania

Michał Marciniak

Prezes Zarządu LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

Komunikat

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 16 października 2017 r.

Więcej informacji

Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania

W 22 września 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania. Do wyłącznej właściwości Rady należy wybór operacji w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia (WE) 1303/2013, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez LGD Lokalnej Strategii Rozwoju oraz ustalanie kwot wsparcia. Przedmiotem wyboru i oceny Rady były wnioski składane do LGD w ramach naborów trwających w okresie od 7 sierpnia 2017 do 22 sierpnia 2017 roku.

LGD ogłosiła dwa nabory wniosków na operacje realizujące działania określone w Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie: rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LSR poprzez podejmowanie działalności gospodarczej i rozwijanie działalności gospodarczej. Wnioski, które przeszły pozytywną ocenę wstępna, ocenę zgodności z LSR, ocenę zgodności z Programem oraz zostały wybrane do dofinansowania na podstawie oceny lokalnych kryteriów wyboru zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Na tym etapie nastąpi dalsza część kontroli administracyjnej operacji i zawarcie umów z wnioskodawcami.

Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

Pani Katarzyna Dombska Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, zawiadamia, iż w dniu 22 września 2017 roku tj. w piątek o godzinie 12:00 w siedzibie Biura LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice ul. Osiedlowa 72 w Ruścu, odbędzie się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia.

Celem posiedzenia jest ocena operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z naboru wniosków nr 5/2017 oraz nr 6/2017, który odbył się w terminie od 07 sierpnia do 22 sierpnia 2017 roku.