"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice realizując Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) tj. 2.1.3 Wydarzenia i wydawnictwa promujące obszar bądź wzbogacające wiedzę o lokalnych zasobach i dziedzictwie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Operacja będzie realizowana przez LGD jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie http://nadarzyn-raszyn-michalowice.pl/ nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji. Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

I. Zakres tematyczny

Zakres tematyczny operacji obejmować będzie operacje w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570, z 2016 r. poz. 1390), tj. promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

II. Operacja ma realizować następujące cele i przedsięwzięcia ujęte w LSR

Cel Ogólny 2: Obszar którego mieszkańcy identyfikują się z terenem Lokalnej Grupy Działania
Cel szczegółowy 2.1 – Współpracująca społeczność lokalna świadomie i aktywnie korzystająca
z zasobów lokalnego dziedzictwa
Przedsięwzięcie 2.1.3 Wydarzenia i wydawnictwa promujące obszar bądź wzbogacające wiedzę o lokalnych zasobach i dziedzictwie.

III. Planowane do osiągniecia wskaźniki

Wskaźnik oddziaływania: Wzrost o minimum 3% (trzy punkty procentowe) odsetka mieszkańców deklarujących identyfikację z obszarem LGD (%)
Wskaźnik rezultatu: Liczba osób które wzięły udział w wydarzeniach, bądź liczba czytelników wydawnictw (osoby) – 1260
Wskaźnik produktu: Liczba wydarzeń bądź tytułów wydawnictw w tym przedsięwzięć innowacyjnych promujących obszar albo wzbogacających wiedzą o lokalnych zasobach i dziedzictwie (szt) – 11

IV. Cel projektu

Projekt ma oddziaływać na zidentyfikowany problem obszaru LSR jakim jest potrzeba promowania obszaru działania LGD trzech gmin członkowskich: Nadarzyn, Raszyn oraz Michałowice. W diagnozie społeczno-gospodarczej LSR wskazuję się na brak pełnego zagospodarowania i wykorzystania potencjału terenów turystycznie i przyrodniczo atrakcyjnych. Brak też rozpoznawalnej marki gmin członkowskich czy produktu turystycznego. Pomoc będzie przyznawana na operacje, które służą wspólnej promocji produktów lub usług lokalnych oraz nie dotyczą organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub wydarzenia specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce.

V. Termin realizacji projektu

Projekt musi być zrealizowany i rozliczony (wpływ refundacji na konto) do końca 2018 r.

VI. Forma wsparcia:

Refundacja poniesionych kosztów w wysokości do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, do 100% – w przypadku pozostałych podmiotów; 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

VII. Wysokość środków na realizację operacji:

50 000,00 zł, przy czym minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł, zgodnie z § 4 ust 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570, z 2016 r. poz. 1390). Całkowita wartość operacji obejmuje sumę kosztów kwalifikowanych oraz kosztów niekwalifikowanych operacji.

VIII. Obowiązujące kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice http://nadarzyn-raszyn-michalowice.pl/. W sytuacji kiedy zgłosi się realizator operacji własnej, uprawniony do wsparcia, operacja własna zostaje przesunięta na tryb konkursowy i oceniona zgodnie z REGULAMINEM RADY ORAZ PROCEDURAMI WYBORU I OCENY OPERACJI Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice, tym samym zostanie oceniona w ramach kryteriów wyboru operacji w ramach LSR.

IX. Termin i sposób zgłaszania zamiaru realizacji operacji własnej:

  • Termin i miejsce składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej: 14.07.2017 r. – 15.08.2017 r. w godzinach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną do reprezentacji), w biurze Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice ul. Osiedlowa 72, Rusiec, 05-830 Nadarzyn. Zgłoszenia, które wpłyną do Biura LGD po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane
  • Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać w formie pisemnej na formularzu będącym zał. nr 1 do niniejszej informacji, w jednym egzemplarzu.
  • O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do biura LGD

Załącznik nr 1 do Informacji o planowanej do realizacji operacji własnej

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice realizując Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) tj. 2.1.2 Działania integrujące społeczności lokalne, oraz animujące ich współpracę, w tym przedsięwzięcia innowacyjne w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Operacja będzie realizowana przez LGD jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie http://nadarzyn-raszyn-michalowice.pl/, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji. Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

I. Zakres tematyczny
Zakres tematyczny operacji obejmować będzie operacje w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570, z 2016 r. poz. 1390), tj. wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

II. Operacja ma realizować następujące cele i przedsięwzięcia ujęte w LSR
Cel Ogólny 2: Obszar którego mieszkańcy identyfikują się z terenem Lokalnej Grupy Działania
Cel szczegółowy 2.1 – Współpracująca społeczność lokalna świadomie i aktywnie korzystająca
z zasobów lokalnego dziedzictwa
Przedsięwzięcie 2.1.2 Działania integrujące społeczności lokalne, oraz animujące ich współpracę, w tym przedsięwzięcia innowacyjne

III. Planowane do osiągniecia wskaźniki
Wskaźnik oddziaływania: Wzrost o minimum 3 % (trzy punkty procentowe) odsetka mieszkańców deklarujących identyfikację z obszarem LGD

Wskaźnik rezultatu: Liczba osób które wzięły udział w konkursach, zawodach sportowych, seminariach, festynach, szkoleniach lub innych innowacyjnych formach animujących integrację lokalnych społeczności – 1520 – liczba osób

Wskaźnik produktu: Liczba konkursów, zawodów, seminariów, festynów, szkoleń lub wydarzeń. innowacyjnych animujących integrację lokalnych społeczności – 10 – liczba operacji własnych

IV. Cel projektu
Projekt ma oddziaływać na zidentyfikowany problem obszaru LSR jakim jest brak identyfikacji mieszkańców z obszarem i niedostateczna świadomość i kompetencje do prowadzenia działalności gospodarczej. Trzeba włączyć ich w życie społeczne gmin. Stąd silna potrzeba działań integrujących, ponadto większej promocji naszych dóbr kulturowych i historycznych. Także należy zwielokrotnić wysiłki, by mieszkańcy (również napływowi)w naszych gminach zakładali firmy, wzmacniając z nim więź i rozwój gospodarczy. W realizacji celu zakłada się organizowanie różnego rodzaju przedsięwzięć animujących lokalną współpracę i wzbogacających wiedzę na temat obszaru. Każde działanie jest także szansą, by zdobyć niezbędne doświadczenie i korzystać z niego w dalszym działaniu. Wzrost wiedzy i świadomości, oraz aktywności lokalnej społeczności świadczy o zgodności z zapisanym w PROW 2014-2020 zwiększeniem włączenia społecznego. Projekty mają na celu realizację operacji konkursów, zawodów, seminariów, festynów, szkoleń lub wydarzeń innowacyjnych animujących integrację lokalnych społeczności wokół obszaru LSR. W rezultacie realizacji operacji wzrośnie identyfikacja mieszkańców z terenem Lokalnej Grupy Działania. Szczególnie oczekiwane będzie w realizację projektu skierowanego do osób zaliczanych jako grupy defaworyzowane ze względu na dostęp do rynku pracy tj. młodzież kończąca edukację i pozostająca bez pracy, osoby powyżej 50 roku życia oraz osoby niepełnosprawne.

V. Termin realizacji projektu
Projekt musi być zrealizowany i rozliczony (wpływ refundacji na konto) do końca 2018 r.

VI. Forma wsparcia:
Refundacja poniesionych kosztów w wysokości do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, do 100% – w przypadku pozostałych podmiotów; 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

VII. Wysokość środków na realizację operacji:
50 000,00 zł, przy czym minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł, zgodnie z § 4 ust 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570, z 2016 r. poz. 1390). Całkowita wartość operacji obejmuje sumę kosztów kwalifikowanych oraz kosztów niekwalifikowanych operacji.

VIII. Obowiązujące kryteria wyboru operacji
Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice http://nadarzyn-raszyn-michalowice.pl/
W sytuacji kiedy zgłosi się realizator operacji własnej, uprawniony do wsparcia, operacja własna zostaje przesunięta na tryb konkursowy i oceniona zgodnie z REGULAMINEM RADY ORAZ PROCEDURAMI WYBORU I OCENY OPERACJI Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice, tym samym zostanie oceniona w ramach kryteriów wyboru operacji w ramach LSR.

IX. Termin i sposób zgłaszania zamiaru realizacji operacji własnej:

  • Termin i miejsce składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej: 11.07.2017 r. – 09.08.2017 r. w godzinach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną do reprezentacji), w biurze Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice ul. Osiedlowa 72, Rusiec, 05-830 Nadarzyn. Zgłoszenia, które wpłyną do Biura LGD po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane
  • Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać w formie pisemnej na formularzu będącym zał. nr 1 do niniejszej informacji, w jednym egzemplarzu.
  • O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do biura LGD.

– Załącznik nr 1 do informacji o planowanej do realizacji operacji własnej.

 

Spacer po Pruszkowie śladami Wielkiej Wojny.

Muzeum Dulag 121 zaprasza na drugi w tym roku pruszkowski spacer historyczny, który poprowadzi Jacek Zegarłowicz – pracownik Muzeum Dulag 121. Spacer odbędzie się w niedzielę 23 lipca.
Zbiórka o godz. 16. w budynku dworca kolejowego w Pruszkowie. Przewidywany czas trwania spaceru to 2,5 godziny. Zapraszamy wszystkich chętnych.

Jakie piętno odcisnął na Pruszkowie wielki konflikt, który ogarnął Europę w 1914 r.? Czy zniszczenia wojenne były jedyną katastrofą, która nawiedziła Pruszków w tym czasie? Jaki był stosunek mieszkańców do toczących się walk? Jak polityka walczących mocarstw wpłynęła na dalszy rozwój Pruszkowa? W trakcie spaceru postaramy się znaleźć odpowiedzi na te i inne pytania, i zrozumieć, jaki wpływ miała I wojna światowa na historię Pruszkowa.

W 1914 r., gdy wybuchła I wojna światowa, zwana przez ówczesnych ,,Wielką Wojną”, Pruszków był prężnie rozwijającą się podwarszawską miejscowością, tętniącą fabrycznym życiem, ale bez praw miejskich. Dwa lata później, gdy owe prawa otrzymał, był tylko cieniem dawnej chwały, wyludniony, pełen gruzów i zniszczeń. To nie jedyny paradoks będący wynikiem starcia zaborców, walki, bez której Polska nie wróciłaby na mapę świata. Jednak wcześniej musiała zapłacić cenę za tę wolność. Pruszków zapłacił.

Ogłoszenie o naborze

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 13/2017
z dnia 30 czerwca 2017 roku

Ogłoszenie o naborze
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„NADARZYN-RASZYN-MICHAŁOWICE”
z siedzibą w Ruścu, ul. Osiedlowa 72
ogłasza
z dniem 04 lipca 2017 r.
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:
Specjalista ds. administracyjnych

Wymagania niezbędne:
1. minimum roczne doświadczenie w zakresie pracy na rzecz projektów finansowanych
z krajowych programów publicznych lub ze środków Unii Europejskiej,
2. minimum roczne doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania pracy biurowej,
3. bardzo dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych i komputera,
4. wykształcenie wyższe,
5. obywatelstwo polskie,
6. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
9. prawo jazdy minimum kat. B.

Wymagania dodatkowe:
1. znajomość regulacji prawnych związanych z wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, a także funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz znajomość przepisów związanych z realizacją podejścia LEADER,
2. znajomość zagadnień związanych z realizacją projektów, z konstruowaniem wniosków
o pomoc finansową oraz wniosków o płatność i refundację środków finansowych na projekty/operacje współfinansowane z funduszy unijnych oraz znajomość zagadnień związanych z dokonywaniem rozliczeń projektów,
3. znajomość dokumentu LSR Stowarzyszenia LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice,
4. doświadczenie w aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich,
5. komunikatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista, kreatywność, odporność na stres.

Zakres zadań na stanowisku:
1) Wykonywanie bieżących spraw biurowych,
2) Realizację planu komunikacyjnego (prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia, Facebooka, konsultacje w terenie),
3) Prowadzenie rejestrów Stowarzyszenia,
4) Obsługę kancelaryjno-techniczną Walnego Zebrania Członków, Komisji Rewizyjnej oraz Rady
i Zarządu oraz przygotowywanie materiałów na posiedzenia tych organów,
5) Sporządzanie protokołów z posiedzeń organów Stowarzyszenia,
6) Prowadzenie dla potrzeb Rady naborów wniosków, w tym przyjmowanie wniosków od beneficjentów, skanowanie wniosków lub wprowadzanie do komputera danych z wniosków złożonych w ramach naborów oraz przygotowywanie i przekazywanie członkom Rady kompletnej dokumentacji do oceny wniosków,
7) Dokonywanie oceny formalnej i pod względem zgodności z PROW złożonych wniosków,
8) Systematyczną współpracę z Biurem księgowym lub komórką odpowiedzialną za ekonomiczną obsługę stowarzyszenia,
9) Monitorowanie stanu wdrażania LSR, przygotowywanie raportów, pilnowanie terminów wymaganych od Stowarzyszenia sprawozdań i ewaluacji,
10) Współpracę z instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi Stowarzyszenie,
11) Aktywne i skuteczne poszukiwanie możliwości realizacji i dofinansowania różnych projektów finansowanych ze środków zewnętrznych,
12) Regularne opracowywanie kalendarza obowiązującego na stanowisku oraz koordynowanie kalendarza pracy pozostałych pracowników Biura Stowarzyszenia,
13) Prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
14) Prowadzenie archiwum Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi Regulaminu Kancelaryjnego,
15) Sprawowanie pieczy nad sprzętem biurowym oraz zlecanie przeprowadzenia jego konserwacji lub naprawy,
16) Pomoc doradczą wnioskodawcom w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej oraz
w rozliczaniu projektów w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,
17) Pomoc organizacyjną i techniczną w realizacji poddziałania 19.3 Wdrażanie projektów współpracy,
18) Przeprowadzanie rozeznania rynku, wysyłanie i publikowanie zapytań ofertowych zgodnie
z Prawem zamówień publicznych oraz udzielenie zamówień – zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych, dla zakupów, do których nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych,
19) Realizowanie innych zadań zleconych przez Kierownika Biura.

Warunki pracy na stanowisku:
praca biurowa, zatrudnienie na cały etat, podjęcie pracy po rozstrzygnięciu konkursu. Miejscem pracy jest Biuro LGD w Rusiec ul. Osiedlowa 72, gmina Nadarzyn. Praca nie jest wykonywana w warunkach uciążliwych ani szkodliwych.

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV) i list motywacyjny,
2. Własnoręcznie potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów poświadczające wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów), kwalifikacje i staż pracy,
3. Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta
z pełni praw publicznych,
5. Własnoręcznie potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych z klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.) oraz opatrzone czytelnym podpisem kandydata,
7. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia /może być wydane przez lekarza pierwszego kontaktu/.

Uwaga: wszystkie oświadczenia mogą być sporządzone w jednym dokumencie.
Kandydaci mogą dołączyć nieobowiązkowo również rekomendacje z dotychczasowej pracy oraz realizacji zadań i projektów związanych z funduszami unijnymi.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalista ds. administracyjnych” w Biurze LGD, ul. Osiedlowa 72, Rusiec 05-830 Nadarzyn, w terminie do dnia 21.07.2017 do godz. 15 lub przesłać pocztą. Decyduje data wpływu do Biura LGD.

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Zarząd LGD w dwóch etapach:

etap I.: ocena formalna złożonych dokumentów aplikacyjnych. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną wpisani na listę kandydatów.
etap II.: ocena merytoryczna, która zostanie dokonana na podstawie analizy ofert oraz rozmów kwalifikacyjnych.
Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dokumenty ofertowe pozostałych osób będą przechowywane w archiwum Biura LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice. Informacje dotyczące naboru zostaną upowszechnione na stronie internetowej LGD www.nadarzyn-raszyn-michalowice.pl i na tablicy informacyjnej w siedzibie LGD.

PREZES ZARZĄDU
Lokalnej Grupy Działania
Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

Posiedzenie Rady LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

W dniu 14 czerwca 2017 r. w Ruścu miało miejsce kolejne posiedzenie Rady LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice. Przedmiotem posiedzenia był wybór projektów samorządowych złożonych do LGD w ramach naboru nr 4/2017 w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.3 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę generującą powstanie nowych miejsc pracy. Rada dokonała wyboru projektów złożonych przez gminę Nadarzyn i gminę Raszyn. Projekt gminy Nadarzyn pt. Zagospodarowanie działek o nr ewid. 513 i 514 w miejscowości Wolica dotyczy w szczególności obudowę placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej. Z kolei – projekt gminy Raszyn dotyczy realizacji kompleksowej inwestycji pt. Budowa Sali wielofunkcyjnej z zapleczem w ramach etapu III rozbudowy i przebudowy szkoły podstawowej w Ładach. Łączna wartość wybranych przez Radę operacji infrastrukturalnych to ponad 1,5 mln zł.

Podczas swojego posiedzenia Rada przyjęła również stanowisko odnośnie protestu wnioskodawcy firmy STIMA sp. z o.o.  złożonego w ramach naboru nr 3/2017 w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej. Po dokonaniu weryfikacji wyników dokonanej przez Radę oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście, Rada dokonała zmiany podjętego rozstrzygnięcia wyrażonego w uchwale z 12 maja 2017 r. Finalną decyzję dotyczącą operacji złożonej przez wnioskodawcę podejmie Samorząd Województwa.

Przedmiotem posiedzenia Rady były również tzw. operacje własne. W związku z umieszczeniem w dniu 16 marca 2017 r. na stronie internetowej LGD informacji o planowanej do realizacji operacji własnej, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia tej informacji, tj. do dnia 14 kwietnia 2017 r., żaden podmiot inny niż LGD, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej. W związku z tym, zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji własnych LGD opracowała dokumentację aplikacyjną dotyczącą pięciu operacji własnych. Poniżej lista operacji własnych, które zostały pozytywnie zweryfikowane  przez Radę:

1) Spartakiada przedszkolaka w Nadarzynie
2) Wzmocnienie integracji społecznej poprzez rozwój kapitału społecznego seniorów gminy Nadarzyn
3) Piknik edukacyjno-kulturalny w Raszynie
4) Akademia przedszkolaka w Raszynie
5) Kompleksowa organizacja zagranicznej wizyty studyjno-szkoleniowej seniorów i osób towarzyszących z obszaru działania Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice do Vico Nel Lacio (Włochy)

Dokumentacja wnioskodawców została obecnie skierowana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego gdzie nastąpi kolejny etap kontroli administracyjnej wniosków i zawarcie umowy z beneficjentami.

Do pobrania:

Zaproszenie do Krakowa na międzynarodowe warsztaty dotyczące ubóstwa i wykluczenia na obszarach wiejskich

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) organizuje międzynarodowe warsztaty dotyczące ubóstwa i wykluczenia na obszarach wiejskich. Miejsce warsztatów Kraków w dniach 25-27 czerwca 2017 r.

Zaproszenie do udziału w warsztatach skierowane jest głównie do organizacji podejmujących inicjatywy służące włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie.

Karta rejestracyjna jest na stronie: http://faow.org.pl/pl/miedzynarodowe_warsztaty/

Skan wypełnionej karty należy wysłać e-mailem na adres sekretariat@faow.org.pl najpóźniej do 21 czerwca 2017 r.

Jednocześnie zachęcamy wszystkich do zalogowania się na forum i wzięcie udziału w dyskusji jak radzić sobie z ubóstwem, jakie podejmować działania. Co robicie w swoim środowisku? Jest również ankieta i zachęcam do jej wypełnienia.

Udział w konferencji jest bezpłatny.  Zapraszamy w imieniu FAOW