"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Szkolenie dla Przedstawicieli LGD Nadarzyn – Raszyn

W ostatnich dniach odbyło się szkolenie dla Przedstawicieli LGD Nadarzyn – Raszyn. W zajęciach uczestniczyli również nasi nowi Partnerzy z gminy Michałowice. Odnośnie „Metodyki budowy Lokalnej strategii rozwoju w zgodzie z założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020” dokonaliśmy diagnozy naszego obszaru, analizy SWOT, identyfikacji problemów oraz ich przyczyn i następstw opierając się na sugestiach Mieszkańców naszych gmin, które zebraliśmy podczas spotkań roboczych.

Pełni wiedzy, energii oraz nowych doświadczeń zabieramy się do stworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju.

Witamy Michałowice!

17 listopada 2015 Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn przyjął Gminę Michałowice w poczet członków – Uchwała nr 8/2015.

Deklarację Członkowską w imieniu Gminy Michałowice złożył mgr inż. Krzysztof Grabka Wójt Gminy Michałowice.

Obszar działania Stowarzyszenia LGD Nadarzyn – Raszyn – Michałowice wynosi obecnie:

obszar

Szkolenie dla Mazowieckich Lokalnych Grup Działania

W miniony piątek 6 listopada 2015 odbyło się szkolenie dla Mazowieckich Lokalnych Grup Działania. Zostały poruszone m. in. Kwestie dotyczące harmonogramu wdrażania inicjatywy LEADER w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Objętego PROW 2014 – 2020 konkursu na wybór strategii rozwoju oraz zagadnienia dotyczące projektów grantowych, projektów własnych LGD jak i projektów konkursowych w kontekście tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju.

Stowarzyszenie LGD Nadarzyn – Raszyn reprezentowała delegacja w składzie Prezes Witold Czuksanow, Wiceprezes Marcin Rybicki, Specjalista ds. Administracji w biurze LGD Małgorzata Sałagan – Zimny.

Zebrania Sołeckie

W dniach od 4 września 2015 r. do 29 października 2015 r. odbyły się na terenie Gminy Nadarzyn oraz Gminy Raszyn – ZEBRANIA SOŁECKIE.

Zaproszenia na Zebrania Sołeckie, zostały rozwieszone na tablicach wiejskich i tablicach ogłoszeń w Gminach oraz na stronach www Gmin Nadarzyn, Raszyn i LGD Nadarzyn – Raszyn.

Mieszkańcy Sołectw: Krakowiany, Wola Krakowiańska, Nadarzyn I, Nadarzyn II, Stara Wieś, Urzut, Parole, Młochów, Rusiec, Wolica, Szamoty, Walendów oraz Kajetany jak i Sękocin Stary, Nowe Grocholice, Jaworowa I i Jaworowa II, Osiedle Raszyn II, Puchały, Osiedle Rybie III, Janki, Osiedle Rybie II, Laszczki oraz Falenty Nowe – zostali poinformowani o powstałym na ich terenie w dniu 8 czerwca 2015 r., nowym Stowarzyszeniu – Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn.

Z zainteresowaniem spotkały się cele jakie stawia sobie Stowarzyszenie – zrównoważony rozwój obszarów wiejskich poprzez aktywizację ludności wiejskiej. Oznacza to bowiem: poprawę jakości życia, rozwój edukacji, poprawę konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa, ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, a przede wszystkim rozwój przedsiębiorstw i przedsiębiorczości na terenie gmin Nadarzyn i Raszyn.

Realizację powyższych działań, Stowarzyszenie LGD Nadarzyn – Raszyn planuje przy współudziale pozyskiwanych środków z Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.”

Po spotkaniu w związku z licznymi pytaniami indywidualnych osób odbyły się konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji na rozwój przedsiębiorstw, na małe projekty oraz na różne lokalne inicjatywy, ze środków Unii Europejskiej.

LGD Nadarzyn-Raszyn pozyskanie funduszy unijnych

7 i 8 października 2015 roku odbyły się spotkania z mieszkańcami zainteresowanymi pozyskiwaniem funduszy unijnych, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, z Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn oraz chcących uczestniczyć w pracach nad Lokalną Strategią Rozwoju (LSR).

Licznie przybyli mieszkańcy, przedstawiciele trzech sektorów: społecznego, gospodarczego oraz publicznego, zapoznali się z informacjami na temat Stowarzyszenia LGD Nadarzyn – Raszyn, ale przede wszystkim uzyskali informacje jakie przedsięwzięcia będą dofinansowywane ze środków unijnych.

W ramach budowania Lokalnej Strategii Rozwoju, osoby obecne na spotkaniu zostały poproszone o wypełnienie ankiet/ tabel (analiza SWOT Gminy, diagnoza grupy defaworyzowanej) oraz spisanie własnych zainteresowań i potrzeb, w planowanych lub realizowanych przedsięwzięciach pod kątem wsparcia finansowego ze środków w ramach inicjatywy LEADER.

Spotkania kończyły się dyskusją/ debatą na temat mocnych i słabych stron obszaru działania Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn oraz wynikających z tego zagrożeń i możliwości. Mieszkańcy wykazywali inicjatywę, pomysłowość oraz chęć realizacji projektów, umożliwiających otwarcie nowej lub wsparcie istniejącej już działalność gospodarczej, ale również projektów integrujących społeczność.

Aby umożliwić tym z Państwa, którzy nie mogli przybyć na spotkanie włączenie się w pracę nad strategią, zamieszczamy dokumenty, które każdy mieszkaniec gmin Nadarzyn i Raszyn może wypełnić i przekazać w formie papierowej w czasie pełnionych dyżurów do Biura LGD Nadarzyn – Raszyn lub w formie mailowej na adres: lgd@nadarzyn-raszyn.pl

Na wypełnione tabele czekamy do 20 października 2015.

Poniżej tabele.

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn zaprasza:

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn

logo2

Urząd Gminy Nadarzyn Urząd Gminy Raszyn

ZAPRASZAJĄ WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW:

 • zainteresowanych pozyskiwaniem funduszy unijnych na otwarcie lub rozwój działalności gospodarczej, 
 • zainteresowanych pozyskaniem funduszy na cele niekomercyjne,
 • zainteresowanych rozwojem naszej gminy,
 • mających dobre pomysły i chcących działać dla dobra społeczności lokalnej.

na spotkania:

– dnia 7 października 2015r. o godz. 18:00

(w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nadarzyn)

– dnia 8 października 2015r. o godz. 18:00

(w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raszyn)

 

Spotkanie ma na celu:

 1. Przybliżenie mieszkańcom gminy tematu Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn i inicjatywy LEADER.
 1. Przekazanie informacji jak będzie można pozyskać środki unijne w ramach PROW, Oś LEADER.
 1. Zebranie jak największej liczby uwag i wniosków, jakie cele,
  na które będzie można pozyskiwać fundusze,
  mają zostać wpisane do LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LSR.
 • Wszystkie spotkania z udziałem lokalnej społeczności są współfinansowane w szczególności
  ze środków EFRROW w ramach PROW 2014 – 2020.

 

Spotkanie w sprawie Lokalnej Strategii Rozwoju dla Nadarzyna i Raszyna

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn organizuje spotkanie z mieszkańcami:

 • Gminy Nadarzyn – dnia 7 października 2015 r., o godz. 18:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nadarzyn,
 • Gminy Raszyn – dnia 8 października 2015 r., o godz. 18:00, w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raszyn

Zapraszamy wszystkich:

 • Zainteresowanych pozyskiwaniem funduszy unijnych – na otwarcie lub rozwój działalności gospodarczej lub na cele niekomercyjne,
 • Zainteresowanych rozwojem swojej gminy,
 • Mających pomysły na inwestycje zgodnie z lokalnymi potrzebami.

Spotkanie ma na celu:

 1. Przybliżenie mieszkańcom gminy tematu Lokalnej Grupy Działania czyli LGD Nadarzyn – Raszyn i inicjatywy LEADER.
 1. Zebranie jak największej liczby uwag i wniosków, jakie cele, na które będzie można pozyskiwać fundusze, mają zostać wpisane do Lokalnej Strategii Rozwoju LSR.

LGD Nadarzyn – Raszyn