"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Podpisanie umowy ramowej na realizację LSR

17. 05. 2016 r. zostało podpisanych 29 umów na unijne wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 na terenie województwa mazowieckiego. LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice reprezentowali dwaj Wiceprezesi Stowarzyszenia p.Krzysztof Grabka oraz p.Michał Kucharski.

Foto żródło: Referat Prmocji Gmina Michałowice, Referat Promocji Gmina Raszyn, https://www.facebook.com/rzecznik.prasowy.UMWM/?fref=ts

Szkolenia pracowników LGD

W ostatnim czasie pracownicy biura uczestniczyli w szkoleniach: „Zasady funkcjonowania organu decyzyjnego oraz metodyka oceny i wyboru operacji do finansowania” i „Metodyka doradztwa, wsparcie przy opracowaniu projektu, wniosku o przyznanie pomocy oraz opracowaniu biznesplanu”. Bogatsi w wiedzę i doświadczenie pozyskane podczas wykładów i warsztatów oraz nawiązane relacje z LGD z całej Polski, jesteśmy gotowi służyć Państwu pomocą w pozyskiwaniu środków unijnych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

W dniach 11.05.2016 r – 13.05.2016 r. oraz 16.05.2016 r. – 18.05.2016 r. biuro LGD będzie nieczynne

Drodzy państwo w w/w terminie pracownicy biura Stowarzyszenia LGD Nadarzyn – Raszyn – Michałowice będą przebywać na szkoleniu w ramach „Zasad funkcjonowania organu decyzyjnego oraz metodyki oceny i wyboru operacji do finansowania” jak i „Metodyki doradztwa dla potencjalnych wnioskodawców, wsparcia przy opracowaniu projektu, wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplanu”.

Mamy to!!! 7. 911. 000 PLN – wygrana w konkursie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Drodzy Państwo, 31.12.2015 r. Stowarzyszenie LGD Nadarzyn–Raszyn-Michałowice złożyło projekt LSR, w ramach naboru wniosków w konkursie o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Z radością informujemy,  iż nasza LSR pozytywnie przeszła eliminacje konkursu. W ciągu kilku najbliższych lat w ramach inicjatywy LEADER objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 na lokalny rozwój trzech gmin otrzymamy wsparcie unijne w wysokości:

                                                                                                                                           7.911.000 PLN.

Mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz samorządy z obszaru LGD (gmin Nadarzyn–Raszyn–Michałowice) mogą ubiegać się o środki na realizację projektów służących partnersko – terytorialnemu rozwojowi w ramach ogłaszanych konkursów przez Stowarzyszenie.

Dnia 28.04.2016 r. odbyło się Walne Zebranie Członków LGD Nadarzyn–Raszyn-Michałowice po którym wspólnie świętowaliśmy sukces naszego Stowarzyszenia.

Składamy WIELKIE podziękowania wszystkim zaangażowanym osobom w prace nad powstaniem naszej organizacji jak i Lokalnej Strategii Rozwoju. Dziękujemy naszemu Prezesowi Witoldowi Czuksanowowi jak i życzymy sukcesów nowemu Prezesowi LGD Marcinowi Rybickiemu.

„Witku – SHERIFFIE LGD NARAMI – dziękujemy”

Biuro LGD

 

WZC 28.04.2016 r. – podsumowanie

Kilka dni temu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Nadarzyn – Raszyn – Michałowice podczas którego zostały wprowadzone zmiany w Statucie Stowarzyszenia oraz przyjęto sprawozdanie finansowe za rok 2015 przedstawione przez p. Grażynę Dębską reprezentującą CECH Rzemieślników i Przedsiębiorców.

W związku z rezygnacją Pana Prezesa Witolda Czuksanowa z pełnienia funkcji Prezesa oraz z wykonywania prac w Zarządzie Nastąpiło odwołanie w/w oraz powołanie nowego Członka do Zarządu Stowarzyszenia p. Małgorzatę Sałagan – Zimny.

W przerwie ukonstytuował się nowy skład Zarządu Lokalnej Grupy Działania – funkcję Prezesa objął p. Marcin Rybicki, Wiceprezesem został wybrany p. Michał Kucharski, pozostałe funkcje nie uległy zmianie.

Szkolenia pracowników biura LGD

W dniach 19-21.04.2016 r. odbyło się 3-dniowe szkolenie w ramach „Ochrony danych osobowych i zarządzania bazami danych” – CDR O/Kraków. W zajęciach uczestniczył Specjalista ds. Administracji w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice p. Małgorzata Sałagan-Zimny.