"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Komunikat po posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

W dniu 11 września 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, w czasie którego dokonano oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr 04/2019 oraz dokonano oceny dwóch wniosków z Operacji Własnych LGD.

Łączna wartość wybrana przez Radę w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.1 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź rekreacyjną wynosi 135 000,00 zł. Operacja wybrana dotyczy jednostki sektora finansów publicznych.

Przedmiotem posiedzenia Rady były również Operacje Własne LGD w zakresie przedsięwzięć: nr 2.1.3 Wydarzenia i wydawnictwa promujące obszar bądź wzbogacające wiedzę o lokalnych zasobach i dziedzictwie oraz 2.1.2 Działania integrujące społeczności lokalne, oraz animujące ich współpracę, w tym przedsięwzięcia innowacyjne o łącznej wartości, która wynosi 100 000,00 zł. Operacje wybrane dotyczą wniosków przygotowanych przez pracowników Biura LGD.

Dokumentacja została obecnie skierowana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, gdzie nastąpi kolejny etap kontroli administracyjnej wniosków, ewentualne uzupełnienia i zawarcie umowy z beneficjentami.

Do pobrania:
Protokół z posiedzenia Rady
Lista Uchwał
Załącznik nr 1 do uchwały nr 57/2019 – lista operacji zgodnych z ogłoszeniem na operacje własne
Załącznik nr 1 do uchwały nr 60/2019 – lista operacji wybranych do dofinansowania
Załącznik nr 1 do uchwały nr 54/2019 – lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru nr 4/2019
Załącznik nr 1 do uchwały nr 56/2019 – lista operacji wybranych do dofinansowania

 

Informacja o braku zgłoszenia innego podmiotu LGD zamiaru realizacji operacji własnej

Zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 664), Lokalna Grupa Działania
Nadarzyn – Raszyn – Michałowice informuje:

W dniu 1 sierpnia 2019 r. na stronie internetowej www.nadarzyn-raszyn-michalowice.pl LGD
zamieściło komunikat o zamiarze realizacji operacji własnej z zakresu przedsięwzięcia 2.1.3
Wydarzenia i wydawnictwa promujące obszar bądź wzbogacające wiedzę o lokalnych zasobach i
dziedzictwie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020”.

We wskazanym w komunikacie okresie tj. 1 sierpnia 2019 r. – 2 września 2019 r. w terminie
określonym w komunikacie o zamiarze realizacji operacji własnej do LGD nie zgłosił się żaden
podmiot z zamiarem realizacji operacji własnej.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania tutaj

Informacja o braku zgłoszenia innego podmiotu LGD zamiaru realizacji operacji własnej

Zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 664), Lokalna Grupa Działania
Nadarzyn – Raszyn – Michałowice informuje:

W dniu 1 sierpnia 2019 r. na stronie internetowej www.nadarzyn-raszyn-michalowice.pl LGD
zamieściło komunikat o zamiarze realizacji operacji własnej z zakresu przedsięwzięcia 2.1.2
Działania integrujące społeczności lokalne, oraz animujące ich współpracę, w tym przedsięwzięcia
innowacyjne w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020”.

We wskazanym w komunikacie okresie tj. 1 sierpnia 2019 r. – 2 września 2019 r. w terminie
określonym w komunikacie o zamiarze realizacji operacji własnej do LGD nie zgłosił się żaden
podmiot z zamiarem realizacji operacji własnej.

Pełna treść komunikatu do pobrania tutaj

UWAGA! KONKURS FOTOGRAFICZNY 

Zapraszamy w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodów Komorów KOMOROWIANIE do zgłaszania prac w konkursie fotograficznym pt. „Moje Miejsce – odkrywamy piękno Gminy Michałowice”.

Prace można zgłaszać do 20 września 2019. Atrakcyjne nagrody.

Wszystkie informacje zawiera regulamin opublikowany na stronie internetowej Towarzystwa www.komorowianie.pl i dostępne do pobrania również na naszej stronie.

Projekt realizowany jest jako tzw. operacja własna LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice i finansowany jest ze środków unijnych PROW 2014-2020 i budżetu krajowego.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin konkursu