"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Ogłoszenie nr 3/2021

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.1 Inwestycje
w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź rekreacyjną

wskazanego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Pełna treść ogłoszenia do pobrania TUTAJ.

Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/2021/MLBIS/LGDNRM

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice Reguły, Al. Powstańców Warszawy 1 lok. IX 05-816
Michałowice NIP: 5342507756; REGON: 362302746 KRS: 0000571844 zaprasza do składania ofert na realizację
zamówienia polegającego na realizacji usługi wydania biuletynu informacyjnego do projektu współpracy
„Marka Lokalna na BIS” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt współpracy realizowany jest wspólnie przez
trzy lokalne grupy działania: dwie z województwa śląskiego, Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego
Śląska” z siedzibą w Koszęcinie oraz Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” z siedzibą w Pyrzowicach
oraz jedną z województwa mazowieckiego Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.

  • Pełna treść zapytania ofertowego do pobrania TUTAJ.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania na realizację usługi pt. Wydanie biuletynu promującego do projektu
współpracy „Marka Lokalna na BIS”

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice, Reguły, Al. Powstańców Warszawy 1,
05-816 Michałowice. NIP 5342507756 REGON 362302746 KRS 0000571844 informuje o
unieważnieniu postępowania na realizację usługi pt. Wydanie biuletynu promującego do projektu
współpracy „Marka Lokalna na BIS”, z powodu nadesłanych ofert przekraczających budżet operacji.
Numer zapytania ofertowego 12/2021/MLBIS/LGDNRM.

– Pełna treść unieważnienia do pobrania TUTAJ.

Aktualizacja zawiadomienia z dnia 5 sierpnia dotyczącego: Rozwój kapitału społecznego mieszkańców Gminy Nadarzyn poprzez zakup i instalację zabawek na placu zabaw dla dzieci w miejscowości Wolica w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Dotyczy: Zapytania na realizację zamówienia polegającego na: Rozwój kapitału społecznego mieszkańców Gminy Nadarzyn poprzez zakup i instalację zabawek na placu zabaw dla dzieci w miejscowości Wolica w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, numer zapytania ofertowego 13/2021.

  • Pełna treść zawiadomienia do pobrania TUTAJ.

ZAWIADOMIENIE DOT. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/2021

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 12/2021 Kompleksowa organizacja wizyty studyjnej do Włoch wrazz kosztami przelotu oraz usługą przewodnika i opiekuna podczas wyjazdu studyjnego dla Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. Projekt współpracy realizowany jest wspólnie przez dwie lokalne grupy działania z województwa mazowieckiego, Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice z siedzibą w Michałowicach oraz Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” z siedzibą w Klwowie.

  • Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania TUTAJ.
  • Zawiadomienie o odrzuceniu oferty do pobrania TUTAJ.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Zapytania na realizację zamówienia polegającego na: Rozwój kapitału społecznego mieszkańców Gminy Nadarzyn poprzez zakup i instalację zabawek na placu zabaw dla dzieci w miejscowości Wolica w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, numer zapytania ofertowego 13/2021.

  • Pełna treść zawiadomienia do pobrania TUTAJ.