"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

„Wszystko zwyczajnie” – Stawisko Iwaszkiewiczów w czasie wojny i pokoju

Muzeum Dulag 121 serdecznie zaprasza na spotkanie poświęcone postaci Jarosława Iwasziewicza i jego działalności w czasie II wojny światowej. Naszym gościem będzie dr Radosław Romaniuk, autor biografii pisarza zatytułowanej Inne życie, której drugi tom ukazał się właśnie nakładem wydawnictwa Iskry. Zapraszamy do siedziby Muzeum przy ul. 3 Maja 8a w niedzielę, 14 stycznia na godz. 15.00.

Czytaj więcej…

Ferie 2018 w Muzeum DULAG 121

„Budujemy nasze muzeum!”

Muzeum Dulag 121 zaprasza dzieci w wieku od 7 do 12 lat na pełen niespodzianek cykl sześciu warsztatów tematycznych „Budujemy nasze muzeum!”. Podczas nich  tajemnicze życie muzeum poznamy „od podszewki”. Prosimy o zapisywanie dzieci do 10 stycznia 2018 – telefonicznie bądź mailowo: 758-86-63 lub 696-591-295, dulag@dulag121.pl. Szczegółowy plan dostępny na: www.dulag121.pl.

Ferie zimowe w Muzeum Dulag 121 „Budujemy nasze muzeum!” to nie tylko okazja do zdobycia wiedzy i nabycia nowych, praktycznych umiejętności, lecz także poznania nowych przyjaciół. Serdecznie zapraszamy na sześć spotkań, które odbędą się między 16 a 26 stycznia 2018 r.

Czytaj więcej…

 

Walne Zgromadzenie Członków LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

W dniu 6 grudnia 2017 r. w Ruścu odbyło się Walne Zgromadzenie Członków LGD. Podczas spotkania podsumowano mijający pracowity 2017 rok, zaktualizowano procedury wyboru i oceny operacji oraz zmieniono statut Stowarzyszenia.

Zmiana obowiązujących w LGD procedur wyboru i oceny operacji finansowanych w ramach poddziałania 19.2 Wdrożenie lokalnych strategii wprowadziła m.in. obowiązkowe wzywanie przez LGD wnioskodawców do złożenia dokumentów lub informacji w przypadku wątpliwości na etapie oceny zgodności operacji z LSR i wyboru na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji. Nowe procedury uwzględnią aktualne przepisy ustawy dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, rozporządzenia wdrożeniowego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wytyczne nr 6/4/2017 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez LGD zadań związanych z realizacją LSR w ramach działania LEADER objętego PROW 2014-2020, zastępujące wytyczne nr 2/1/2016 z 30 sierpnia 2016 r. Wprowadzone zmiany w statucie stowarzyszenia dotyczyły nadania uprawnienia zarządowi LGD do dokonywania kolejnych zmian w procedurach wdrożeniowych co wcześniej było domeną Walnego Zgromadzenia Członków. Nowe zapisy mają usprawnić działanie Lokalnej Grupy   Działania i możliwość szybszego reagowania na zmianę uwarunkowań formalno-prawnych wdrożenia LSR.

Komunikat

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice uprzejmie informuje, że z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców zamieszkujących obszar LGD konkursem fotograficznym, Zarząd LGD podjął decyzję o wydłużeniu terminu do składania prac na konkurs fotograficzny pt.: „Odkrywamy piękno LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice”. W związku z powyższym termin zostaje wydłużony do dnia 9 stycznia 2018 r.

Regulamin konkursu oraz zgłoszenie konkursowe dostępny jest na stronie Organizatora: www.nadarzyn-raszyn-michalowice.pl w zakładce Aktualności/Komunikat pt.: „Odkrywamy piękno LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice” z dnia 9 listopada 2017 r. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody!

Zaproszenie na sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

Rusiec, 29 listopada 2017 r.

LGD 90.03.2017

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszam w imieniu Zarządu, na sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, które odbędzie się w dniu 6 grudnia 2017 roku o godz. 15:00 w Szkole Podstawowej w Ruścu przy ul. Osiedlowa 72.

Proponowany porządek obrad:

 1. Powitanie.

 2. Stwierdzenie kworum na podstawie listy obecności członków Walnego Zgromadzenia Członków LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.

 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Wiceprzewodniczącego Zebrania, Komisji Skrutacyjnej oraz Protokolanta Walnego Zebrania Członków.

 4. Przyjęcie porządku obrad.

 5. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice za 2017 rok.

 6. Uchwalenie regulaminu Rady w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 1475) i rozporządzenia Ministra Rolnictwa
  i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1588) oraz opracowaniem Wytycznych
  nr 6/4/2017
  w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które zastępują Wytyczne nr 2/1/2016 z dnia 30 sierpnia
  2016 r. Wytyczne nr 6/4/2017 obowiązują LGD od dnia 1 grudnia 2017 r. i mają zastosowanie do postępowań w zakresie wyboru operacji oraz postępowań w sprawach dotyczących przyznania pomocy wszczętych w terminach składania wniosków, które rozpoczęły bieg po tym dniu oraz postępowań w sprawach dotyczących przyznania pomocy na realizację projektów wszczętych po
  tym dniu.

 7. Wolne głosy i wnioski.

 8. Zakończenie posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.

Jednocześnie, serdecznie zapraszam Państwa na Spotkanie Wigilijne, które odbędzie się w dniu 6 grudnia 2017 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej w Ruścu.

W przypadku braku wymaganego kworum, Walne Zebranie Członków w drugim terminie odbędzie się
o godz. 15:30 (w tym samym dniu) w Sali na terenie Szkoły Podstawowej w Ruścu, ul. Osiedlowa 72.

Liczymy na Państwa obecność i konstruktywne obrady.

Z wyrazami szacunku i poważania

Michał Marciniak

Prezes Zarządu LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice