"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

SZKOLENIA DLA WNIOSKODAWCÓW

Od 2 do 16 lipca 2018 roku trwa nabór wniosków dotacyjnych na premię i rozwój istniejących firm ogłoszony przez LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice. Do pozyskania jest 50 tys. zł premii na podjęcie działalności gospodarczej.

Zapraszamy na szkolenia dla wnioskodawców, które odbędą się w najbliższy czwartek 28 czerwca 2018 r. w Nadarzynie, Raszynie i Michałowicach:
– 9.00 – Urząd Gminy Nadarzyn
– 13.00 – Urząd Gminy Michałowice
– 16.00 – Centrum Kultury Raszyn

Celem szkoleń jest poinformowanie potencjalnych Wnioskodawców o zasadach udzielania wsparcia i trybie oceny wniosków przez LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice. Szkolenia prowadzić będzie ekspert ds. funduszy europejskich Michał Marciniak.

Szkolenia są bezpłatne i ogólnodostępne. Nie prowadzimy zapisów na szkolenia. Serdecznie zapraszamy  do zadawania pytań i dyskusji podczas szkoleń.

Dodatkowe informacje w sprawie szkoleń i prowadzonych naborów w biurze LGD w Ruścu, ul. Osiedlowa 72, tel. +48 575-905-308 lub drogą mailową: lgd@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl.

Rusiec, dnia 18 czerwca 2018 r.

LGD 90.03.2018

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszam w imieniu Zarządu, na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2018 roku
o godz. 14:30 w Szkole Podstawowej w Ruścu przy ul. Osiedlowa 72.

Proponowany porządek obrad:

 1. Powitanie.

 2. Stwierdzenie kworum na podstawie listy obecności Walnego Zebrania Członków LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.

 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Wiceprzewodniczącego Zebrania, Komisji Skrutacyjnej oraz Protokolanta Walnego Zebrania Członków.

 4. Przyjęcie porządku obrad.

 5. Sprawozdanie z działalności statutowej oraz sprawozdanie finansowe Zarządu LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice wraz z przyjęciem sprawozdania i bilansu za 2017 rok.

 6. Udzielenie Zarządowi LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice absolutorium za 2017 rok.

 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice wraz z przyjęciem sprawozdania za 2017 rok.

 8. Wolne głosy i wnioski.

 9. Zakończenie posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 13 ust. 1, 2 i 3 Statutu Stowarzyszenia,

 1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.

 2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia, uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych.

 3. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie pół godziny po pierwszym terminie.

W przypadku braku wymaganego kworum, Walne Zebranie Członków w drugim terminie odbędzie się
o godz. 15:00 (w tym samym dniu) w Sali na terenie Szkoły Podstawowej w Ruścu, ul. Osiedlowa 72.

Składki Członkowskie

Szanowni Państwo,
przypominamy, że regularne opłacanie składki członkowskiej jest jednym ze Statutowych obowiązków członka zwyczajnego (§ 9, ust. 1, pkt 4 Statutu Stowarzyszenia). Składka członkowska: 50,00 złotych/ rok.

Sposób płatności: przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na bieżący rachunek bankowy Stowarzyszenia nr: 64 1240 1079 1111 0010 6773 9074

Bank Pekao SA XIV Odział w Warszawie

Prosimy o podanie w tytule przelewu kogo dotyczy wpłata oraz za jaki okres.

Liczymy na Państwa obecność i konstruktywne obrady.

Z wyrazami szacunku i poważania

Michał Marciniak
Prezes Zarządu LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice