"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2019

REALIZACJA USŁUGI PT.  ,,TACY BYLIŚMY TACY JESTEŚMY” PUBLIKACJA WYDAWNICTWA PROMOCYJNEGO DOTYCZĄCEGO HISTORII I TERAŹNIEJSZOŚCI GMINY MICHAŁOWICE ORAZ REALIZACJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU LSR Z NAGRODAMI WRAZ Z WYDANIEM ALBUMU PODSUMOWUJĄCEGO KONKURS DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NADARZYN – RASZYN – MICHAŁOWICE

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznika do pobrania tutaj.

INFORMACJA W SPRAWIE BRAKU ZGŁOSZENIA INNEGO PODMIOTU NIŻ LGD ZAMIARU REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

Zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice informuje:

Pełna treść komunikatu do pobrania w PDF tutaj.

INFORMACJA W SPRAWIE BRAKU ZGŁOSZENIA INNEGO PODMIOTU NIŻ LGD ZAMIARU REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

Zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice informuje:

W dniu 1 marca 2019 roku na stronie internetowej www.nadarzyn-raszyn-michalowice.pl LGD zamieściło sześć komunikatów o zamiarze realizacji operacji własnej, trzy dotyczące przedsięwzięcia 2.1.3 Wydarzenia i wydawnictwa promujące obszar bądź wzbogacające wiedzę o lokalnych zasobach i dziedzictwie oraz w ramach przedsięwzięcia oraz trzy dotyczące przedsięwzięcia 2.1.2 Działania integrujące społeczności lokalne oraz animujące ich współpracę, w tym przedsięwzięcia innowacyjne.

We wskazanym w komunikacie okresie tj. 1 marca 2019 r. – 2 kwietnia 2019 r. w terminie określonym w komunikacie o zamiarze realizacji operacji własnej do LGD nie zgłosił się żaden podmiot z zamiarem realizacji żadnej z sześciu operacji własnej

Zgodnie z przepisami ustawy o RLKS LGD opracuje obecnie wnioski dla sześciu operacji we wskazanym zakresie i po wyborze operacji przez Radę LGD i pozytywnym rozpatrzeniu wniosków przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przystąpi do realizacji do ich realizacji.

Pełna treść komunikatu do pobrania w PDF tutaj.

LGD zaprasza na szkolenia dla przedsiębiorców

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem środków Leader organizowane w każdej z gmin członkowskich LGD. Podczas spotkań będzie można uzyskać informacje na temat Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Nadarzyn-Raszyn-Michałowice a także na temat dotacji, w zakresie Premii na rozpoczęcie działalności oraz Rozwinięcie istniejącej działalności.

Miejsce Data
Urząd Gminy Nadarzyn
Sala Rady, nr 130
ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn
7 marca 2019 r. (czwartek)
godz. 9.00 – 11.00
Centrum Kultury Raszyn w Raszynie
Sala 007,
Aleja Krakowska 29A
05-090 Raszyn
7 marca 2019 r. (czwartek)
godz. 12.00 – 14.00
Urząd Gminy Michałowice
Sala 220, II piętro
ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice
7 marca 2019 r. (czwartek)
godz. 15.00 – 17.00

Do 19 marca 2019 r. trwa nabór na operacje w zakresie Premii na rozpoczęcie działalności oraz Rozwinięcie istniejącej działalności dla mieszkańców obszaru LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice; więcej informacji na stronie LGD http://nadarzyn-raszyn-michalowice.pl/ogloszenie-nr-22019/ oraz http://nadarzyn-raszyn-michalowice.pl/ogloszenie-nr-32019/

Posiedzenie Rady LGD w dniu 22 lutego 2019 roku

W dniu 22 lutego 2019 r. w Ruścu miało miejsce kolejne posiedzenie Rady LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice. Przedmiotem posiedzenia był wybór projektów samorządowych złożonych do LGD w ramach naboru nr 1/2019 wniosków o przyznanie pomocy oraz operacji, które przeszły ocenę zgodności z LSR w tym ocenę zgodności z Programem w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.3 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę generującą powstanie nowych miejsc pracy oraz przedsięwzięcia nr 2.1.1 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź rekreacyjną. Nabór trwał od 3 do  17 stycznia 2019 roku. Wybrano wnioski dwóch gmin które złożyły wnioski w tym naborze. Dokumentacja wnioskodawców została obecnie skierowana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Podczas swojego posiedzenia Rada przyjęła również uchwałę wykonującą wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie jednego z wcześniej ocenianych wniosków na premię na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Do pobrania:
Nabór 1/2019 Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR
Nabór 1/2019 Lista operacji wybranych do dofinansowania
Protokół z posiedzenia Rady w dniu 22 lutego 2019 r.