"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków LGD Nadarzyn – Raszyn – Michałowice

Szanowni Państwo, Członkowie LGD Nadarzyn – Raszyn – Michałowice,

Niniejszym przekazuję informację o zwołaniu Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia na dzień 7 luty 2023 r., godz. 16:00 (16:30). Zebranie odbędzie się w Sali Multimedialnej w Urzędzie Gminy Michałowice w Regułach.

Przedmiotem WZC będzie dokonanie zmian w statucie LGD w związku z koniecznością dostosowania tego dokumentu ustrojowego do wymogów oceny, które pojawią się w konkursie na wybór LSR na lata 2023-2027. Z porządkiem obrad i projektem uchwały możecie się Państwo zapoznać po tym linkiem.

Czas podsumowań w LGD Nadarzyn – Raszyn – Michałowice | Podsumowanie warsztatu refleksyjnego i prezentacja ewaluacji ex-post

Początek Roku 2023, to czas podsumowań. W mijającym tygodniu przeprowadziliśmy warsztat refleksyjny, w ramach tzw. ewaluacji on going, działalności naszego stowarzyszenia. Wzięli w nim udział członkowie zarządu, przedstawiciele rady i komisji rewizyjnej oraz inni członkowie LGD. Dziękujemy za Wasz czas, zaangażowanie i dobrą dyskusję! Wasze uwagi posłużą do usprawnienia działalności stowarzyszenia.

Już teraz możemy zaprezentować Wam listę najważniejszych postulatów sformułowanych podczas warsztatu przez uczestników. Zapytaliśmy Was:

Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Oto odpowiedzi ankietowanych:

 • mniej rywalizacji więcej współpracy;
 • lepszy ( skuteczniejszy ) kontakt z Urzędem Marszałkowskim;
 • większa aktywność LGD w wydarzeniach okolicznościowych i spotkaniach z mieszkańcami;
 • rozpowszechnienie wiadomości o LGD- co to jest, czym się zajmuje, jak może pomóc/wesprzeć mieszkańców;
 • Większa współpraca z ngo;
 • działania dla młodych w strukturach ngo (żeby LGD żył a nie ,, był”);
 • realizacja ciekawych projektów;
 • współpraca między gminami LGD;
 • lepsza komunikacja z mieszkańcami gmin;
 • udział LGD w imprezach, wydarzeniach gminnych;
 • lepsza komunikacja z Urzędem Marszałkowskim;
 • współpraca pomiędzy wszystkimi gminami;
 • brak zaangażowania  LGD w spotkania z mieszkańcami;
 • rozszerzyć zakres funduszy z jakich korzysta LGD;
 • dokonać rebrandingu- zmiana należy do LGD;
 • więcej działań w social mediach (FN, Instagran);
 • zmiana logo – przyjazna nazwa;
 • więcej działań dla lokalnych ngo ( np. szkolenia, warsztaty, wyjazdy studyjne i integracja).

W nadchodzących miesiącach będziemy chcieli wdrożyć w życie jak najwięcej z Waszych postulatów.

W mijającym tygodniu otrzymaliśmy także raport z ewaluacji ex post LSR na lata 2014-2020. To bardzo ważny dokument podsumowujący działalność naszego LGD podczas całej, mijającej perspektywy finansowej. Wnioski z tego dokumentu uwzględnimy w procesie tworzenia nowego LSR.

Z raportem z ewaluacji ex post możecie się zapoznać tutaj.

LGD Nadarzyn – Raszyn – Michałowice zaprasza na warsztat refleksyjny 24.01.2023 r.

Początek Nowego Roku jest także czasem podsumowań Starego Roku. Dlatego LGD Nadarzyn – Raszyn – Michałowice zaprasza członków zarządu, rady i komisji rewizyjnej, oraz członków stowarzyszenia na warsztat refleksyjny. Warsztat odbędzie się we wtorek 24.01.2023 r. w godzinach 10:00-15:00 w biurze LGD, w urzędzie Gminy Michałowice (lok. IX).

Podczas warsztatu będziemy chcieli porozmawiać z Państwem na następujące tematy:

 1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
 2. W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
 3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
 4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
 5. Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
 6. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
 7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
 8. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Państwa głosy posłużą do oceny obecnej sytuacji naszego LGD oraz do wypracowania wniosków co do konieczności przeprowadzenia zmian. W trakcie warsztatów zostanie także Państwu przedstawione podsumowanie działań stowarzyszenia w 2022 r.

Zaznaczamy także, że niezwykle miło będzie się spotkać z Państwem w Nowym Roku. Zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym. Gwarantujemy miłą atmosferę i merytoryczną rozmowę.

Do zobaczenia!

Ankieta – zachęcamy do wypełnienia!

Szanowni Państwo,
Członkowie i Sympatycy LGD,

Obecnie pracujemy nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. To bardzo ważny dokument dla naszego stowarzyszenia oraz dla społeczności lokalnej. W jego ramach ustalimy cele, które będziemy realizowali w nowej perspektywie finansowej i wskażemy obszary, które razem będziemy zmieniać.

Dlatego bardzo ważne jest byśmy rzetelnie poznali potrzeby Was – Członków Społeczności Lokalnej. Prosimy o poświęcenie nam chwili Waszego cennego czasu i wypełnienie poniższej ankiety. Odpowiecie w niej na wiele pytań dotyczących rozwoju infrastruktury, przedsiębiorczości, ochrony przyrody, potrzeb mieszkańców oraz innowacji. Dzięki Waszym odpowiedziom będziemy mogli przygotować bardzo dobry LSR i pozyskać fundusze europejskie, które posłużą do realizacji wielu ważnych działań.

W najbliższym czasie będziemy także informować o kolejnych akcjach związanych z pracą nad strategią. Dlatego uważnie śledźcie naszą stronę. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania dotyczące nowego LSR lub chcielibyście nam pomóc, to piszcie w tej sprawie na adres: jdorosz@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl

Wypełnij ankietę

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice działając na podstawie § 16 ust. 5 pkt. 4 statutu oraz art. 10 ust. 1a-1e ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 27 października 2022 r. (czwartek) I termin godz. 16.30 II termin godz. 17.00 w Sali Multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie zebrania i powitanie członków.
 2. Stwierdzenie kworum na podstawie listy obecności członków Walnego Zebrania Członków.
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Komisji Skrutacyjnej oraz Protokolanta Walnego Zebrania Członków.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. W związku z wygaśnięciem kadencji władzom stowarzyszenia wybór władz. Zgodnie ze statutem stowarzyszenia § 12 pkt. 3 Kadencja Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata. Członkowie Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą zasiadać w tych organach bez ograniczenia liczby kadencji.
 6. Wybór pełnomocnika stowarzyszenia uprawnionego do reprezentowania stowarzyszenia w umowach zawieranych z członkami zarządu oraz w sporach z nimi, na okres 3 lat, stosownie do § 16 ust. 13 statutu LGD.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zakończenie posiedzenia Walnego Zebrania Członków.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 13 ust. 1, 2 i 3 Statutu Stowarzyszenia,

 • Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów

w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.

 • Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia, uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych.
 • Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie pół godziny po pierwszym terminie.

W przypadku braku wymaganego kworum, Walne Zebranie Członków odbędzie się w drugim terminie o godz. 17:00 (w tym samym dniu) w Sali Multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1.

Składki Członkowskie

Szanowni Państwo,

przypominamy, że regularne opłacanie składki członkowskiej jest jednym ze Statutowych obowiązków członka zwyczajnego (§ 9, ust. 1, pkt 4 Statutu Stowarzyszenia). Składka członkowska: 50,00 złotych/rok.

Sposób płatności: przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na bieżący rachunek bankowy Stowarzyszenia nr: 64 1240 1079 1111 0010 6773 9074

Bank Pekao SA XIV Oddział w Warszawie

Prosimy o podanie w tytule przelewu kogo dotyczy wpłata oraz za jaki okres.

Liczymy na Państwa obecność i konstruktywne obrady.

Z wyrazami szacunku i poważania,
Zarząd LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

Konsultacyjne społeczne dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Serdecznie zapraszamy na spotkania konsultacyjne dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Na podstawie zebranych podczas spotkań informacji i wniosków m.in. w zakresie analizy mocnych i słabych stron, potencjału, potrzeb, kierunków rozwoju obszaru LGD gmin z powiatu pruszkowskiego: Nadarzyn, Raszyn i Michałowice oraz wydatkowania środków w kolejnych latach, przygotowany zostanie projekt Lokalnej Strategii Rozwoju.

Lokalna Strategia Rozwoju jest dokumentem umożliwiającym ubieganie się przez LGD o środki finansowe w nowej perspektywie finansowej przeznaczone na rozwój gmin objętych działaniem LGD, z których będą mogli korzystać m.in. osoby planujące podjęcie działalności gospodarczej, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, gminy.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w proces budowy Lokalnej Strategii Rozwoju i udział w spotkaniach konsultacyjnych.