"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Zaproszenie na szkolenie dla wnioskodawców!

Szanowni Państwo,

Zespół LGD Nadarzyn – Raszyn – Michałowice zaprasza osoby zainteresowane udziałem w naborach nr 1/2023 i nr 2/2023 na szkolenie dla wnioskodawców.

Szkolenie odbędzie się w formule zdalnej w dn. 9 maja b.r. o godz. 15:00. Szkolenie będzie dostępne pod linkiem: https://meet.google.com/yut-kmji-jxh

Zakres szkolenia obejmuje sprawy dotyczące:

W trakcie szkolenia pracownicy biura LGD opowiedzą o zasadach składania wniosków, trybie ich rozpatrywania oraz kryteriach oceny wniosków.

Przewidujemy także możliwość zadawania pytań.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Zespół LGD Nadarzyn – Raszyn – Michałowice

Ogłoszenie o naborze 1/2023

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice
ogłasza nabór na stanowisko:

specjalisty ds. administracyjnych

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie średnie i 2 lata stażu pracy lub wyższe (staż pracy nie jest wymagany)
 2. obywatelstwo polskie,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. prawo jazdy minimum kat. B,
 6. znajomość języka angielskiego w stopnie komunikatywnym.

Zakres zadań na stanowisku:

 1. Wykonywanie bieżących spraw biurowych,
 2. Realizację planu komunikacyjnego (prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia, Facebooka, konsultacje w terenie),
 3. Prowadzenie rejestrów Stowarzyszenia,
 4. Obsługę kancelaryjno-techniczną Walnego Zebrania Członków, Komisji Rewizyjnej oraz Rady  i Zarządu oraz przygotowywanie materiałów na posiedzenia tych organów,
 5. Sporządzanie protokołów z posiedzeń organów Stowarzyszenia,
 6. Prowadzenie dla potrzeb Rady naborów wniosków, w tym przyjmowanie wniosków od beneficjentów, skanowanie wniosków lub wprowadzanie do komputera danych z wniosków złożonych w ramach naborów oraz przygotowywanie i przekazywanie członkom Rady kompletnej dokumentacji do oceny wniosków,
 7. Dokonywanie oceny formalnej i pod względem zgodności z PROW złożonych wniosków,
 8. Systematyczną współpracę z Biurem księgowym lub komórką odpowiedzialną za ekonomiczną obsługę stowarzyszenia,
 9. Monitorowanie stanu wdrażania LSR, przygotowywanie raportów, pilnowanie terminów wymaganych od Stowarzyszenia sprawozdań i ewaluacji,
 10. Współpracę z instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi Stowarzyszenie,
 11. Aktywne i skuteczne poszukiwanie możliwości realizacji i dofinansowania różnych projektów finansowanych ze środków zewnętrznych,
 12. Regularne opracowywanie kalendarza obowiązującego na stanowisku oraz koordynowanie kalendarza pracy pozostałych pracowników Biura Stowarzyszenia,
 13. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 14. Prowadzenie archiwum Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi Regulaminu Kancelaryjnego,
 15. Sprawowanie pieczy nad sprzętem biurowym oraz zlecanie przeprowadzenia jego konserwacji lub naprawy,
 16. Pomoc doradczą wnioskodawcom w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej oraz  w rozliczaniu projektów w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,
 17. Pomoc organizacyjną i techniczną w realizacji poddziałania 19.3 Wdrażanie projektów współpracy,
 18. Przeprowadzanie rozeznania rynku, wysyłanie i publikowanie zapytań ofertowych zgodnie  z Prawem zamówień publicznych oraz udzielenie zamówień – zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych, dla zakupów, do których nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych,
 19. Realizowanie innych zadań zleconych przez Kierownika Biura.

Pełna treść ogłoszenia dostępna tutaj.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalista ds. administracyjnych” w Biurze LGD w Regułach ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, lokal nr IX, 05-816 Michałowice, w terminie do dnia 17.05.2023 r. do godz. 15.00 lub przesłać pocztą. Decyduje data wpływu do Biura LGD.

Ogłoszenie nr 2/2023

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

ogłasza nabór  wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.1 Inwestycje
w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź rekreacyjną nie generującą miejsc pracy.

wskazanego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Pełna treść ogłoszenia do pobrania TUTAJ.

Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

Ogłoszenie nr 1/2023

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

ogłasza  nabór  wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1 Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

wskazanego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2023 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Pełna treść ogłoszenia do pobrania TUTAJ.

Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków LGD Nadarzyn – Raszyn – Michałowice

Szanowni Państwo, Członkowie LGD Nadarzyn – Raszyn – Michałowice,

Niniejszym przekazuję informację o zwołaniu Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia na dzień 7 luty 2023 r., godz. 16:00 (16:30). Zebranie odbędzie się w Sali Multimedialnej w Urzędzie Gminy Michałowice w Regułach.

Przedmiotem WZC będzie dokonanie zmian w statucie LGD w związku z koniecznością dostosowania tego dokumentu ustrojowego do wymogów oceny, które pojawią się w konkursie na wybór LSR na lata 2023-2027. Z porządkiem obrad i projektem uchwały możecie się Państwo zapoznać po tym linkiem.

Czas podsumowań w LGD Nadarzyn – Raszyn – Michałowice | Podsumowanie warsztatu refleksyjnego i prezentacja ewaluacji ex-post

Początek Roku 2023, to czas podsumowań. W mijającym tygodniu przeprowadziliśmy warsztat refleksyjny, w ramach tzw. ewaluacji on going, działalności naszego stowarzyszenia. Wzięli w nim udział członkowie zarządu, przedstawiciele rady i komisji rewizyjnej oraz inni członkowie LGD. Dziękujemy za Wasz czas, zaangażowanie i dobrą dyskusję! Wasze uwagi posłużą do usprawnienia działalności stowarzyszenia.

Już teraz możemy zaprezentować Wam listę najważniejszych postulatów sformułowanych podczas warsztatu przez uczestników. Zapytaliśmy Was:

Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Oto odpowiedzi ankietowanych:

 • mniej rywalizacji więcej współpracy;
 • lepszy ( skuteczniejszy ) kontakt z Urzędem Marszałkowskim;
 • większa aktywność LGD w wydarzeniach okolicznościowych i spotkaniach z mieszkańcami;
 • rozpowszechnienie wiadomości o LGD- co to jest, czym się zajmuje, jak może pomóc/wesprzeć mieszkańców;
 • Większa współpraca z ngo;
 • działania dla młodych w strukturach ngo (żeby LGD żył a nie ,, był”);
 • realizacja ciekawych projektów;
 • współpraca między gminami LGD;
 • lepsza komunikacja z mieszkańcami gmin;
 • udział LGD w imprezach, wydarzeniach gminnych;
 • lepsza komunikacja z Urzędem Marszałkowskim;
 • współpraca pomiędzy wszystkimi gminami;
 • brak zaangażowania  LGD w spotkania z mieszkańcami;
 • rozszerzyć zakres funduszy z jakich korzysta LGD;
 • dokonać rebrandingu- zmiana należy do LGD;
 • więcej działań w social mediach (FN, Instagran);
 • zmiana logo – przyjazna nazwa;
 • więcej działań dla lokalnych ngo ( np. szkolenia, warsztaty, wyjazdy studyjne i integracja).

W nadchodzących miesiącach będziemy chcieli wdrożyć w życie jak najwięcej z Waszych postulatów.

W mijającym tygodniu otrzymaliśmy także raport z ewaluacji ex post LSR na lata 2014-2020. To bardzo ważny dokument podsumowujący działalność naszego LGD podczas całej, mijającej perspektywy finansowej. Wnioski z tego dokumentu uwzględnimy w procesie tworzenia nowego LSR.

Z raportem z ewaluacji ex post możecie się zapoznać tutaj.

LGD Nadarzyn – Raszyn – Michałowice zaprasza na warsztat refleksyjny 24.01.2023 r.

Początek Nowego Roku jest także czasem podsumowań Starego Roku. Dlatego LGD Nadarzyn – Raszyn – Michałowice zaprasza członków zarządu, rady i komisji rewizyjnej, oraz członków stowarzyszenia na warsztat refleksyjny. Warsztat odbędzie się we wtorek 24.01.2023 r. w godzinach 10:00-15:00 w biurze LGD, w urzędzie Gminy Michałowice (lok. IX).

Podczas warsztatu będziemy chcieli porozmawiać z Państwem na następujące tematy:

 1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
 2. W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
 3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
 4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
 5. Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
 6. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
 7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
 8. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Państwa głosy posłużą do oceny obecnej sytuacji naszego LGD oraz do wypracowania wniosków co do konieczności przeprowadzenia zmian. W trakcie warsztatów zostanie także Państwu przedstawione podsumowanie działań stowarzyszenia w 2022 r.

Zaznaczamy także, że niezwykle miło będzie się spotkać z Państwem w Nowym Roku. Zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym. Gwarantujemy miłą atmosferę i merytoryczną rozmowę.

Do zobaczenia!