"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

UWAGA

W dniu 14.10.2016 r. dyżur w LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice zostaje odwołany.
Biuro pracuje w godz. 8.00 – 15.00.

Ogłoszenie nr 1/2016

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Poddziałanie 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach LSR

Termin trwania naboru 24 października 2016 – 7 listopada 2016
Miejsce i sposób składania wniosków Biuro Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice ul. Osiedlowa 72, Rusiec, 05-830 NadarzynWnioski należy składać osobiście lub przez osobę upoważnioną w Biurze LGD w formie papierowej (2 egz.) oraz elektronicznej.
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.Pracownik Biura LGD potwierdza przyjęcie wniosku umieszczając na każdym egzemplarzu pieczęć LGD, datę i godzinę złożenia wniosku, podpis przyjmującego wniosek oraz indywidualny numer sprawy nadany przez LGD.
Forma wsparcia Refundacja poniesionych wydatków w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji
Zakres tematyczny operacji Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.Zakres ten realizuje LSR dla LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice na lata 2014-2010 przez:

Cel ogólny

 1. Obszar rozwinięty gospodarczo, którego przedsiębiorcy identyfikują się z terenem LGD.
 2. Obszar, którego mieszkańcy identyfikują się z terenem Lokalnej Grupy Działania.

Cele szczegółowe:

Cel szczegółowy 1.1 Świadomi i kompetentni przedsiębiorcy działający na obszarze LGD

Cel szczegółowy 2.1 Współpracująca społeczność lokalna świadomie i aktywnie korzystająca z zasobów lokalnego dziedzictwa.

Przedsięwzięcia:

1.1.3 – inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź rekreacyjną generujące powstanie nowych miejsc pracy

Wskaźnik produktu: Liczba inwestycji w niekomercyjną infrastrukturę generującą powstanie nowych miejsc pracy

2.1.1 – inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź rekreacyjną

Wskaźnik produktu: Liczba inwestycji w niekomercyjną infrastrukturę

Warunki udzielenia wsparciaKto może składać wnioski? Konkurs dla przedstawicieli sektora publicznego w tym j.s.t.Wymagane:- złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w Ogłoszeniu,

– zgodność operacji z LSR Stowarzyszenia „LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice”,

– zgodność z operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020,

– zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie: weryfikację wstępną formalną, weryfikację pod względem zgodności z PROW 2014-2010, zgodności z LSR Nadarzyn-Raszyn-Michałowice oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów:Karty oceny wniosków – formalnej, zgodności operacji z LSR i oceny punktowej wniosków stanowią załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 73. Trzeba uzyskać minimum 67% punktów tzn. 49 punktów.

Operacje realizowane w miejscowościach zamieszkanych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców mają kryteria preferencyjne.

Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji 1. Wypełniony formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem wymaganych załączników w wersji papierowej i elektronicznej.W tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia:- Dokumenty potwierdzające, że inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością Wnioskodawcy lub Wnioskodawca posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy, co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji;

2. Oświadczenia i referencje potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów naboru.

Limit środków w ramach ogłaszanego naboru Przedsięwzięcie 1.1.3: 2.566.800 złPrzedsięwzięcie 2.1.1: 405.000 złRazem 2.971.800 zł w tym:

– wkład EFRROW – 1.890.956,34 zł,

– wkład publicznych środków krajowych stanowiący wkład własny wnioskodawcy – 1.080.843,66 zł

Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia. Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełnienia, umowa o udzielenie wsparcia dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice http://nadarzyn-raszyn-michalowice.pl w zakładce: nabory wniosków.

Do pobrania treść ogłoszenia i załączniki: ogloszenie-nr-1_2016

FORMULARZE WNIOSKÓW „KLIKNIJ”

Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert

zrzut-ekranu-2016-09-30-o-16-13-35
Rusiec,27.09.2016

Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert 

NA NAJLEPSZY ZNAK IDENTYFIKACJI GRAFICZNEJ (LOGO)

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

NADARZYN-RASZYN-MICHAŁOWICE

 

W wyniku obrad  Jury tj.  Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice w dniu 7 09 2016,po ocenie wszystkich prac na podstawie REGULAMIN KONKURSU pkt IV. PROCEDURA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

 Zwycięzca został  wyłoniony w ramach głosowania jawnego, zwykłą większością głosów, i jest nim Pan Janusz Ositek zamieszkały w Michałowicach. 

Prezes Zarządu
Lokalnej Grupy Działania
Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Kierownik Biura LGD

zrzut-ekranu-2016-09-30-o-16-13-35

 

Ogłoszenie o naborze – Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „NADARZYN-RASZYN-MICHAŁOWICE” – nabór na wolne stanowisko pracy: Kierownik Biura LGD

Ogłoszenie o naborze
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „NADARZYN-RASZYN-MICHAŁOWICE”
z siedzibą w Ruścu, ul. Osiedlowa 72 ogłasza z dniem 29 września 2016 r. nabór na wolne stanowisko pracy:
Kierownik Biura LGD

 

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. obywatelstwo polskie,
 3. udokumentowane doświadczenie min. 2-letnie w pracy biurowej,
 4. udokumentowane doświadczenie w zakresie zrealizowania i/lub rozliczenia min. dwóch projektów z funduszy UE,
 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 8. prawo jazdy minimum kat. B.

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym,
 2. znajomość regulacji prawnych związanych z wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, a także funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz znajomość przepisów związanych z realizacją podejścia LEADER,
 3. znajomość zagadnień związanych z realizacją projektów, z konstruowaniem wniosków
  o pomoc finansową oraz wniosków o płatność i refundację środków finansowych na projekty/operacje współfinansowanych z funduszy unijnych oraz znajomość zagadnień związanych z dokonywaniem rozliczeń projektów,
 4. doświadczenie w zakresie stosowania procedur Prawa Zamówień Publicznych,
 5. znajomość dokumentu LSR Stowarzyszenia LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice,
 6. doświadczenie w aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich,
 7. umiejętność administrowania strony internetowej,
 8. komunikatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista, kreatywność, odporność na stres, umiejętność zarządzania zespołem pracowników.

Zakres zadań ogólnych na stanowisku:

 1. kierowanie, zarządzanie i administrowanie Biurem Lokalnej Grupy Działania „Nadarzyn – Raszyn – Michałowice”, dbałość i nadzór nad majątkiem LGD,
 2. pełnienie funkcji kierownika biura w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników biura,
 3. ścisła współpraca z Prezesem, Zarządem, Komisją Rewizyjną, Radą LGD oraz członkami stowarzyszenia, gminami-członkami LGD, a także organizacjami
  i instytucjami mającymi cele zbieżne z celami LGD,
 4. wspieranie Zarządu w zakresie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, a także nadzór nad bieżącymi sprawami Stowarzyszenia, zwłaszcza w zakresie obowiązków wynikających z zawartych umów i zobowiązań,
 5. stosowanie i przestrzeganie zapisów prawa zawartych w ustawach oraz zapisów statutowych LGD, a także zapisów zawartych w wewnętrznych dokumentach organizacyjnych.

Zakres zadań szczegółowych na stanowisku:

 1. Zarządzanie sprawami Biura LGD, nadzór nad pracownikami Biura i ich zadaniami,
 2. Stosowanie procedur zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych w zakresie zakupów dla potrzeb Stowarzyszenia oraz zatrudniania pracowników,
 3. Reprezentowanie Stowarzyszenia w granicach umocowania,
 4. Organizacja naborów dla wnioskodawców w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w tym organizacja przyjmowania wniosków oraz oceny formalnej,
 5. Organizacja działań w ramach poddziałania 19.3 Wdrażanie projektów współpracy,
 6. Nadzór nad działaniami w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji,
 7. Sporządzanie wniosków o finansowanie zadań wskazanych przez Zarząd LGD,
 8. Przygotowywania sprawozdań i rozliczanie projektów, na które zostały przez Stowarzyszenie pozyskane środki zewnętrzne,
 9. Nadzór nad prawidłową realizacją wskaźników określonych w LSR,
 10. Pomoc doradcza dla potencjalnych beneficjentów z obszaru LGD,
 11. Współpraca z mediami w celu promocji działań podejmowanych przez LGD,
 12. Organizacja działań aktywizujących mieszkańców do udziału we wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju,
 13. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim oraz innymi instytucjami w ramach potrzeb Stowarzyszenia wynikających z realizacji LSR,
 14. Wykonanie innych prac wynikających z bieżących działań Biura LGD, realizacji LSR oraz zadań zleconych przez Zarząd.

Warunki pracy na stanowisku:

– praca biurowa, zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy – pełen etat, podjęcie pracy po rozstrzygnięciu konkursu. Miejscem pracy jest Biuro LGD w Rusiec ul. Osiedlowa 72, gmina Nadarzyn. Praca nie jest wykonywana w warunkach uciążliwych ani szkodliwych.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) i list motywacyjny;
 2. Własnoręcznie potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów poświadczające wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów), kwalifikacje i staż pracy;
 3. Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 5. Własnoręcznie potwierdzona za zgodność kserokopia dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych z klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.) oraz opatrzone czytelnym podpisem kandydata;
 7. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia /może być wydane przez lekarza pierwszego kontaktu/.

Uwaga: wszystkie oświadczenia mogą być sporządzone w jednym dokumencie.

Kandydaci mogą dołączyć nieobowiązkowo również rekomendacje z dotychczasowej pracy oraz realizacji zadań i projektów związanych z funduszami unijnymi.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko kierownika Biura LGD” w Biurze LGD, ul. Osiedlowa 72, Rusiec 05-830 Nadarzyn, w terminie do dnia 05.10.2016 r. do godz. 15.00 lub przesłać pocztą. Decyduje data wpływu do Biura LGD.

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie w dwóch etapach:

– etap I.: ocena formalna złożonych dokumentów aplikacyjnych. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną wpisani na listę kandydatów a informacja ta zostanie opublikowana poprzez zamieszczenie na stronie internetowej LGD.
– etap II.: ocena merytoryczna, która zostanie dokonana na podstawie analizy ofert oraz rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzonych przez komisję powołaną przez Zarząd LGD.

Informacje dotyczące naboru zostaną upowszechnione na stronie internetowej LGD www.nadarzyn-raszyn-michalowice.pl i na tablicy informacyjnej w siedzibie LGD. Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dokumenty ofertowe pozostałych osób będą przechowywane w archiwum Biura LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.

Prezes Zarządu LGD

 

Zapraszamy do kontaktu z LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice zaprasza na dyżury, które odbywają się w dniach:
wtorek: 14:30 – 18:30
piątek: 14:30 – 18:30

W innych godzinach prosimy o umówienie się z pracownikiem Biura LGD pod numerem telefonu 575-905-308.

Formularze wniosków o przyznanie pomocy

Drodzy Państwo informujemy iż na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dostępne są już frmularze aplikacyjne (wnioski) o przyznanie pomocy w ramach Podziałania 19.2 „Wparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wnioski podzielone są na trzy grupy:

I- dla wszystkich operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem operacji w zakresie podjęcia działalności gospodarczej oraz projektów grantowych

II-dla operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

III- dla projektów grantowych – nie dotyczy

FORMULARZE WNIOSKÓW „KLIKNIJ”

WZC 21.07 2016 r. – podsumowanie

Kilka dni temu podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice Prezes p. Marcin Rybicki wraz z Członkiem Zarządu p. Małgorzatą Sałagan-Zimny podsumowali dotychczasowe działania Stowarzyszenia.

Szeregi LGD zasiliły nowe osoby p. Monika Napiórkowska oraz p. Filip Labaka – SERDECZNIE WITAMY!!!

Po zakończenieu zebrania dyskutowaliśmy na temat pomysłów na przyszłość w ramach oddolnych społecznych inicjatyw. Dziekujemy wszystkim, którzy poświęcili swój cenny czas na udział w „burzy mózgów”:)

” Leader” to właśnie WY – „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność”.

Foto: Roman Ćwiertniewicz