"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Kierownik Biura LGD

zrzut-ekranu-2016-09-30-o-16-13-35

 

Ogłoszenie o naborze – Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „NADARZYN-RASZYN-MICHAŁOWICE” – nabór na wolne stanowisko pracy: Kierownik Biura LGD

Ogłoszenie o naborze
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „NADARZYN-RASZYN-MICHAŁOWICE”
z siedzibą w Ruścu, ul. Osiedlowa 72 ogłasza z dniem 29 września 2016 r. nabór na wolne stanowisko pracy:
Kierownik Biura LGD

 

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. obywatelstwo polskie,
 3. udokumentowane doświadczenie min. 2-letnie w pracy biurowej,
 4. udokumentowane doświadczenie w zakresie zrealizowania i/lub rozliczenia min. dwóch projektów z funduszy UE,
 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 8. prawo jazdy minimum kat. B.

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym,
 2. znajomość regulacji prawnych związanych z wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, a także funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz znajomość przepisów związanych z realizacją podejścia LEADER,
 3. znajomość zagadnień związanych z realizacją projektów, z konstruowaniem wniosków
  o pomoc finansową oraz wniosków o płatność i refundację środków finansowych na projekty/operacje współfinansowanych z funduszy unijnych oraz znajomość zagadnień związanych z dokonywaniem rozliczeń projektów,
 4. doświadczenie w zakresie stosowania procedur Prawa Zamówień Publicznych,
 5. znajomość dokumentu LSR Stowarzyszenia LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice,
 6. doświadczenie w aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich,
 7. umiejętność administrowania strony internetowej,
 8. komunikatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista, kreatywność, odporność na stres, umiejętność zarządzania zespołem pracowników.

Zakres zadań ogólnych na stanowisku:

 1. kierowanie, zarządzanie i administrowanie Biurem Lokalnej Grupy Działania „Nadarzyn – Raszyn – Michałowice”, dbałość i nadzór nad majątkiem LGD,
 2. pełnienie funkcji kierownika biura w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników biura,
 3. ścisła współpraca z Prezesem, Zarządem, Komisją Rewizyjną, Radą LGD oraz członkami stowarzyszenia, gminami-członkami LGD, a także organizacjami
  i instytucjami mającymi cele zbieżne z celami LGD,
 4. wspieranie Zarządu w zakresie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, a także nadzór nad bieżącymi sprawami Stowarzyszenia, zwłaszcza w zakresie obowiązków wynikających z zawartych umów i zobowiązań,
 5. stosowanie i przestrzeganie zapisów prawa zawartych w ustawach oraz zapisów statutowych LGD, a także zapisów zawartych w wewnętrznych dokumentach organizacyjnych.

Zakres zadań szczegółowych na stanowisku:

 1. Zarządzanie sprawami Biura LGD, nadzór nad pracownikami Biura i ich zadaniami,
 2. Stosowanie procedur zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych w zakresie zakupów dla potrzeb Stowarzyszenia oraz zatrudniania pracowników,
 3. Reprezentowanie Stowarzyszenia w granicach umocowania,
 4. Organizacja naborów dla wnioskodawców w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w tym organizacja przyjmowania wniosków oraz oceny formalnej,
 5. Organizacja działań w ramach poddziałania 19.3 Wdrażanie projektów współpracy,
 6. Nadzór nad działaniami w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji,
 7. Sporządzanie wniosków o finansowanie zadań wskazanych przez Zarząd LGD,
 8. Przygotowywania sprawozdań i rozliczanie projektów, na które zostały przez Stowarzyszenie pozyskane środki zewnętrzne,
 9. Nadzór nad prawidłową realizacją wskaźników określonych w LSR,
 10. Pomoc doradcza dla potencjalnych beneficjentów z obszaru LGD,
 11. Współpraca z mediami w celu promocji działań podejmowanych przez LGD,
 12. Organizacja działań aktywizujących mieszkańców do udziału we wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju,
 13. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim oraz innymi instytucjami w ramach potrzeb Stowarzyszenia wynikających z realizacji LSR,
 14. Wykonanie innych prac wynikających z bieżących działań Biura LGD, realizacji LSR oraz zadań zleconych przez Zarząd.

Warunki pracy na stanowisku:

– praca biurowa, zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy – pełen etat, podjęcie pracy po rozstrzygnięciu konkursu. Miejscem pracy jest Biuro LGD w Rusiec ul. Osiedlowa 72, gmina Nadarzyn. Praca nie jest wykonywana w warunkach uciążliwych ani szkodliwych.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) i list motywacyjny;
 2. Własnoręcznie potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów poświadczające wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów), kwalifikacje i staż pracy;
 3. Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 5. Własnoręcznie potwierdzona za zgodność kserokopia dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych z klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.) oraz opatrzone czytelnym podpisem kandydata;
 7. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia /może być wydane przez lekarza pierwszego kontaktu/.

Uwaga: wszystkie oświadczenia mogą być sporządzone w jednym dokumencie.

Kandydaci mogą dołączyć nieobowiązkowo również rekomendacje z dotychczasowej pracy oraz realizacji zadań i projektów związanych z funduszami unijnymi.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko kierownika Biura LGD” w Biurze LGD, ul. Osiedlowa 72, Rusiec 05-830 Nadarzyn, w terminie do dnia 05.10.2016 r. do godz. 15.00 lub przesłać pocztą. Decyduje data wpływu do Biura LGD.

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie w dwóch etapach:

– etap I.: ocena formalna złożonych dokumentów aplikacyjnych. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną wpisani na listę kandydatów a informacja ta zostanie opublikowana poprzez zamieszczenie na stronie internetowej LGD.
– etap II.: ocena merytoryczna, która zostanie dokonana na podstawie analizy ofert oraz rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzonych przez komisję powołaną przez Zarząd LGD.

Informacje dotyczące naboru zostaną upowszechnione na stronie internetowej LGD www.nadarzyn-raszyn-michalowice.pl i na tablicy informacyjnej w siedzibie LGD. Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dokumenty ofertowe pozostałych osób będą przechowywane w archiwum Biura LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.

Prezes Zarządu LGD

 

Zapraszamy do kontaktu z LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice zaprasza na dyżury, które odbywają się w dniach:
wtorek: 14:30 – 18:30
piątek: 14:30 – 18:30

W innych godzinach prosimy o umówienie się z pracownikiem Biura LGD pod numerem telefonu 575-905-308.

Formularze wniosków o przyznanie pomocy

Drodzy Państwo informujemy iż na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dostępne są już frmularze aplikacyjne (wnioski) o przyznanie pomocy w ramach Podziałania 19.2 „Wparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wnioski podzielone są na trzy grupy:

I- dla wszystkich operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem operacji w zakresie podjęcia działalności gospodarczej oraz projektów grantowych

II-dla operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

III- dla projektów grantowych – nie dotyczy

FORMULARZE WNIOSKÓW „KLIKNIJ”

WZC 21.07 2016 r. – podsumowanie

Kilka dni temu podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice Prezes p. Marcin Rybicki wraz z Członkiem Zarządu p. Małgorzatą Sałagan-Zimny podsumowali dotychczasowe działania Stowarzyszenia.

Szeregi LGD zasiliły nowe osoby p. Monika Napiórkowska oraz p. Filip Labaka – SERDECZNIE WITAMY!!!

Po zakończenieu zebrania dyskutowaliśmy na temat pomysłów na przyszłość w ramach oddolnych społecznych inicjatyw. Dziekujemy wszystkim, którzy poświęcili swój cenny czas na udział w „burzy mózgów”:)

” Leader” to właśnie WY – „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność”.

Foto: Roman Ćwiertniewicz

UWAGA !!! KONKURS – LOGO PILNIE POSZUKIWANE !!!

Konkurs na „Najlepszy znak identyfikacji graficznej (logo) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice”

 

 1. Organizator Konkursu:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.

 

 1. Cel Konkursu:

Celem Konkursu jest wyłonienie loga, które stanie się wizytówką Lokalnej Grupy Działania. Logo powinno charakteryzować wspólny obszar działania Gmin Nadarzyn, Raszyn, Michałowice być zrozumiałe i czytelne.

 

 1. Przedmiot Konkursu:

Tematyka loga jest dowolna. Każdy uczestnik Konkursu może przesłać poczta lub dostarczyć osobiście jedną propozycję loga wydrukowaną na kartce w formacie A4, a także w wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD lub DVD w formacie PDF.

 

 1. Terminarz Konkursu:

Rozpoczęcie Konkursu 22.07.2016 r.

Zakończenie Konkursu 02.09.2016 r.

 

 1. Uczestnictwo i warunki konkursu:

Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich zameldowanych na obszarze Gmin: Nadarzyn, Raszyn, Michałowice. Prace Konkursowe wraz z „Kartą Zgłoszenia” oraz „Oświadczeniem” uczestników należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do 02.09.2016 r na adres: Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice Rusiec, ul. Osiedlowa 72, 05-830 Nadarzyn. Jury będzie stanowić Zarząd LGD. Zwycięzca zostanie wyłoniony w ramach głosowania jawnego, zwykłą większością głosów. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej LGD www.nadarzyn-raszyn-michalowice.pl  oraz na stronach Gmin członkowskich. Jednocześnie zwycięzca zostanie poinformowany o wyborze jego pracy.

6. Organizator przewiduje nagrodę rzeczową w postaci laptopa (wartość 2.000 PLN).

Szczegółowe informacje – „Regulamin Konkursu”, „Oświadczenie” oraz „Karta Zgłoszenia” poniżej:

1. „REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY ZNAK IDENTYFIKACJI GRAFICZNEJ (LOGO) STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NADARZYN-RASZYN-MICHAŁOWICE”

2. „OŚWIADCZENIE”

3. „KARTA ZGŁOSZENIA”

UWAGA!!! Zmiana godzin pracy biura LGD

Drodzy Państwo Uchwałą nr 10/2016  Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice z dnia 20 lipca 2016 r. zostały zmienione godziny pracy Biura LGD:

 poniedziałki 8:00 -17.00 
  wtorki/środy/czwartki 8:00 – 16.00

piątki 8:00 – 15:00 (dzień wewnętrzny)

Zapraszamy Biuro LGD

Kolejny etap za nami!

Dnia 13.07.2016 r. przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania Nadarzy-Raszyn-Michałowice w osobach Prezesa p. Marcina Rybickiego oraz Wiceprezesa p. Krzysztofa Grabki, podpisali w Urzędzie Marszałkowskim „Umowę o przyznaniu pomocy” w ramach działania „LEADER” poddziałanie 19.4 – „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014 – 2020. Pokonaliśmy kolejny krok przybliżający nasze Stowarzyszenie do celu jakim jest realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju. Jednocześnie przypominamy, iż jesteśmy do Państwa dyspozycji w biurze LGD – Rusiec, ul. Osiedlowa 72 codziennie w godz. 8:00 – 16:00. Serdecznie zapraszamy na konsultacje w związku z pozyskiwaniem dotacji unijnych.