"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Ogłoszenie nr 2/2017

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice ogłasza  nabór  wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1 Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wskazanego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2023 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Do pobrania:
Pełna treść ogłoszenia nr 2/2017

Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej ARiMR  http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Ogłoszenie nr 1/2017

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice ogłasza  nabór  wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.3 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę generującą powstanie nowych miejsc pracy, wskazanego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2023 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Do pobrania:
Pełna treść ogłoszenia nr 1/2017

Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej ARiMR  http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Konsultacje społeczne dot. zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania NADARZYN – RASZYN – MICHAŁOWICE

Przystępujemy do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD NADARZYN – RASZYN – MICHAŁOWICE. W projekcie wprowadzono kilka zmian wynikających z potrzeby dostosowania zapisów strategii do okresu wdrożenia i usprawnienia wydatkowania środków na rzecz beneficjentów. Poddajemy ww. dokument konsultacjom społecznym.

Prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo e-mailem na adres: lgd@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl do 8.03.2017 r. do godz. 14.00.

Do pobrania:
projekt aktualizacji LSR NADARZYN – RASZYN – MICHAŁOWICE

Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/ Beneficjentów rusza już od 18 marca 2017 r.

Uwaga! Informacja o uruchomieniu Portalu Ogłoszeń ARiMR dla wnioskodawców/ beneficjentów w celu wyboru oferty na wykonanie inwestycji oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014-2020 tylko w trybie konkurencyjnym.

W celu zapewnienia wnioskodawcom/beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR przygotowuje specjalny portal, na którym wnioskodawcy/beneficjenci działań/poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014-2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wykonanie usługi lub zakup maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Portal zostanie udostępniony do 18 marca br., natomiast 30 dni przed planowanym udostępnieniem Portalu ARiMR opublikuje szczegółowe informacje dotyczące jego lokalizacji, obsługi oraz o sposobie nabywania uprawnień niezbędnych do zalogowania się na Portalu.

Od dnia uruchomienia portalu ofertowego, zamieszczenie zapytania ofertowego będzie jedynym sposobem pozyskania wykonawcy/dostawcy. Oznacza to, że dotychczasowy tryb wysyłania trzech zapytań ofertowych do wybranych wykonawców/dostawców, zostaje zastąpiony publikacją zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR.

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dotyczy wnioskodawców oraz beneficjentów pomocy i pomocy technicznej, przyznawanej w ramach PROW 2014-2020 w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, tj.:

  • wnioskodawców/beneficjentów, którzy nie są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto;
  • wnioskodawców/beneficjentów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto i zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro oraz dla zamówień wyłączonych spod ustawy o zamówieniach publicznych na podstawie przepisów o zamówieniach sektorowych.

Wyżej wymieniony obowiązek zostaje wprowadzony na mocy przepisów zmienionej Ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, wchodzących w życie w dniu 18 stycznia 2017 r. W związku z tyra, dla umów o przyznanie pomocy zawartych od dnia 18 stycznia 2017 r., przy wyborze wykonawcy należy stosować tryb konkurencyjny wynikający z ort 43a ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5).

Natomiast dla spraw wszczętych i zakończonych podpisaniem umowy o przyznaniu pomocy przed dniem 18 stycznia 2017 r. stosuje się Zasady konkurencyjności, wynikające z umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami.

Biuro LGD

Szanowni Państwo,

w dniu 23 grudnia 2016 r. biuro Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice będzie nieczynne. 

Zapraszamy po Świętach.

Dnia 13.12.2016r. – Biuro LGD NIECZYNNE

W związku z uczestnictwem w dniu 13 grudnia 2016 r. Biura LGD w szkoleniu Urzędu Marszałkowskiego pt. „Podsumowanie i planowanie realizacji inicjatywy Leader PROW 2014-2020 w Województwie Mazowieckim” – Biuro LGD będzie nieczynne.

Biuro LGD