"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
NADARZYN-RASZYN-MICHAŁOWICE
z siedzibą w Ruścu, ul. Osiedlowa 72
ogłasza
z dniem 3 grudnia 2018 r. 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:
Specjalista ds. administracyjnych

Wymagania niezbędne:

 1. minimum roczne doświadczenie w zakresie pracy na rzecz projektów finansowanych
  z krajowych programów publicznych lub ze środków Unii Europejskiej,
 2. minimum roczne doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania pracy biurowej,
 3. bardzo dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych i komputera,
 4. wykształcenie średnie lub wyższe,
 5. obywatelstwo polskie,
 6. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 9. prawo jazdy minimum kat. B.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość regulacji prawnych związanych z wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, a także funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz znajomość przepisów związanych z realizacją podejścia LEADER,

 2. znajomość zagadnień związanych z realizacją projektów, z konstruowaniem wniosków
  o pomoc finansową oraz wniosków o płatność i refundację środków finansowych na projekty/operacje współfinansowane z funduszy unijnych oraz znajomość zagadnień związanych z dokonywaniem rozliczeń projektów,

 3. znajomość dokumentu LSR Stowarzyszenia LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice,

 4. doświadczenie w aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich,

 5. komunikatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista, kreatywność, odporność na stres.

Zakres zadań na stanowisku:

 1. Wykonywanie bieżących spraw biurowych,

 2. Realizację planu komunikacyjnego (prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia, Facebooka, konsultacje w terenie),

 3. Prowadzenie rejestrów Stowarzyszenia,

 4. Obsługę kancelaryjno-techniczną Walnego Zebrania Członków, Komisji Rewizyjnej oraz Rady
  i Zarządu oraz przygotowywanie materiałów na posiedzenia tych organów,

 5. Sporządzanie protokołów z posiedzeń organów Stowarzyszenia,

 6. Prowadzenie dla potrzeb Rady naborów wniosków, w tym przyjmowanie wniosków od beneficjentów, skanowanie wniosków lub wprowadzanie do komputera danych z wniosków złożonych w ramach naborów oraz przygotowywanie i przekazywanie członkom Rady kompletnej dokumentacji do oceny wniosków,

 7. Dokonywanie oceny formalnej i pod względem zgodności z PROW złożonych wniosków,

 8. Systematyczną współpracę z Biurem księgowym lub komórką odpowiedzialną za ekonomiczną obsługę stowarzyszenia,

 9. Monitorowanie stanu wdrażania LSR, przygotowywanie raportów, pilnowanie terminów wymaganych od Stowarzyszenia sprawozdań i ewaluacji,

 10. Współpracę z instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi Stowarzyszenie,

 11. Aktywne i skuteczne poszukiwanie możliwości realizacji i dofinansowania różnych projektów finansowanych ze środków zewnętrznych,

 12. Regularne opracowywanie kalendarza obowiązującego na stanowisku oraz koordynowanie kalendarza pracy pozostałych pracowników Biura Stowarzyszenia,

 13. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

 14. Prowadzenie archiwum Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi Regulaminu Kancelaryjnego,

 15. Sprawowanie pieczy nad sprzętem biurowym oraz zlecanie przeprowadzenia jego konserwacji lub naprawy,

 16. Pomoc doradczą wnioskodawcom w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej oraz
  w rozliczaniu projektów w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji
  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,

 17. Pomoc organizacyjną i techniczną w realizacji poddziałania 19.3 Wdrażanie projektów współpracy,

 18. Przeprowadzanie rozeznania rynku, wysyłanie i publikowanie zapytań ofertowych zgodnie
  z Prawem zamówień publicznych oraz udzielenie zamówień – zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych, dla zakupów, do których nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych,

 19. Realizowanie innych zadań zleconych przez Kierownika Biura.

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca biurowa, zatrudnienie na cały etat, podjęcie pracy po rozstrzygnięciu konkursu. Miejscem pracy jest Biuro LGD w Rusiec ul. Osiedlowa 72, gmina Nadarzyn. Praca nie jest wykonywana w warunkach uciążliwych ani szkodliwych.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) i list motywacyjny,

 2. Własnoręcznie potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów poświadczające wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów), kwalifikacje i staż pracy,

 3. Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta
  z pełni praw publicznych,

 5. Własnoręcznie potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych z klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.) oraz opatrzone czytelnym podpisem kandydata,

 7. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia /może być wydane przez lekarza pierwszego kontaktu/.

Uwaga: wszystkie oświadczenia mogą być sporządzone w jednym dokumencie.

Kandydaci mogą dołączyć nieobowiązkowo również rekomendacje z dotychczasowej pracy oraz realizacji zadań i projektów związanych z funduszami unijnymi.

Składanie ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalista ds. administracyjnych” w Biurze LGD, ul. Osiedlowa 72, Rusiec 05-830 Nadarzyn, w terminie do dnia 21.12.2018 r. do godz. 15.00 lub przesłać pocztą. Decyduje data wpływu do Biura LGD.

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Zarząd LGD w dwóch etapach:

etap I.: ocena formalna złożonych dokumentów aplikacyjnych. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną wpisani na listę kandydatów.

etap II.: ocena merytoryczna, która zostanie dokonana na podstawie analizy ofert oraz rozmów kwalifikacyjnych.

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dokumenty ofertowe pozostałych osób będą przechowywane w archiwum Biura LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice. Informacje dotyczące naboru zostaną upowszechnione na stronie internetowej LGD www.nadarzyn-raszyn-michalowice.pl i na tablicy informacyjnej w siedzibie LGD.


PREZES ZARZĄDU

Lokalnej Grupy Działania

Nadarzyn-Raszyn-Michałowice