"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Ogłoszenie o naborze 1/2023

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice
ogłasza nabór na stanowisko:

specjalisty ds. administracyjnych

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie średnie i 2 lata stażu pracy lub wyższe (staż pracy nie jest wymagany)
 2. obywatelstwo polskie,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. prawo jazdy minimum kat. B,
 6. znajomość języka angielskiego w stopnie komunikatywnym.

Zakres zadań na stanowisku:

 1. Wykonywanie bieżących spraw biurowych,
 2. Realizację planu komunikacyjnego (prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia, Facebooka, konsultacje w terenie),
 3. Prowadzenie rejestrów Stowarzyszenia,
 4. Obsługę kancelaryjno-techniczną Walnego Zebrania Członków, Komisji Rewizyjnej oraz Rady  i Zarządu oraz przygotowywanie materiałów na posiedzenia tych organów,
 5. Sporządzanie protokołów z posiedzeń organów Stowarzyszenia,
 6. Prowadzenie dla potrzeb Rady naborów wniosków, w tym przyjmowanie wniosków od beneficjentów, skanowanie wniosków lub wprowadzanie do komputera danych z wniosków złożonych w ramach naborów oraz przygotowywanie i przekazywanie członkom Rady kompletnej dokumentacji do oceny wniosków,
 7. Dokonywanie oceny formalnej i pod względem zgodności z PROW złożonych wniosków,
 8. Systematyczną współpracę z Biurem księgowym lub komórką odpowiedzialną za ekonomiczną obsługę stowarzyszenia,
 9. Monitorowanie stanu wdrażania LSR, przygotowywanie raportów, pilnowanie terminów wymaganych od Stowarzyszenia sprawozdań i ewaluacji,
 10. Współpracę z instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi Stowarzyszenie,
 11. Aktywne i skuteczne poszukiwanie możliwości realizacji i dofinansowania różnych projektów finansowanych ze środków zewnętrznych,
 12. Regularne opracowywanie kalendarza obowiązującego na stanowisku oraz koordynowanie kalendarza pracy pozostałych pracowników Biura Stowarzyszenia,
 13. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 14. Prowadzenie archiwum Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi Regulaminu Kancelaryjnego,
 15. Sprawowanie pieczy nad sprzętem biurowym oraz zlecanie przeprowadzenia jego konserwacji lub naprawy,
 16. Pomoc doradczą wnioskodawcom w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej oraz  w rozliczaniu projektów w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,
 17. Pomoc organizacyjną i techniczną w realizacji poddziałania 19.3 Wdrażanie projektów współpracy,
 18. Przeprowadzanie rozeznania rynku, wysyłanie i publikowanie zapytań ofertowych zgodnie  z Prawem zamówień publicznych oraz udzielenie zamówień – zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych, dla zakupów, do których nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych,
 19. Realizowanie innych zadań zleconych przez Kierownika Biura.

Pełna treść ogłoszenia dostępna tutaj.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalista ds. administracyjnych” w Biurze LGD w Regułach ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, lokal nr IX, 05-816 Michałowice, w terminie do dnia 17.05.2023 r. do godz. 15.00 lub przesłać pocztą. Decyduje data wpływu do Biura LGD.