"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

KONSULTACJE SPOŁECZNE ZMIANA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA 2014-2020

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Projektowane zmiany polegają na zmianie wskaźników realizacji LSR, aktualizacji planu działania, budżetu oraz planu finansowego w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zgodnie z procedurą aktualizacji LSR zapraszamy do składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR na formularzu udostępnionym do pobrania.

Prezentowana zmiana podyktowana jest zapisem zawartym w § 10 ust. 3 pkt 7 umowy LSR stanowiącym, że zmiana umowy oraz jej załączników nie może wpływać na zmniejszenie środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach PROW zaplanowanych do finansowania realizacji przedsięwzięć określonych w LSR, dotyczących wsparcia na podejmowanie działalności gospodarczej.

Ponadto planowana przez LGD zmiana dostępnych środków finansowych na poszczególne przedsięwzięcia w tym 1.1.1 Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wynika m. in.
z pisma Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2021 r. (Znak: WPR.wao.510.35.2021) stanowiącego m. in., że LGD ubiegając się o podwyższenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR zobligowana jest do przeznaczenia co najmniej 35% tych środków na przedsięwzięcie dotyczące wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej).

Prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo e-mailem na adres: jdorosz@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl oraz lgd@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl do 31.01.2023 r. do godz. 12.00.

Do pobrania:

  1. Lokalna Strategia Rozwoju.
  2. Formularz uwag do aktualizacji LSR