"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

INFORMACJA W SPRAWIE BRAKU ZGŁOSZENIA INNEGO PODMIOTU NIŻ LGD ZAMIARU REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

Zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice informuje:

W dniu 1 marca 2019 roku na stronie internetowej www.nadarzyn-raszyn-michalowice.pl LGD zamieściło sześć komunikatów o zamiarze realizacji operacji własnej, trzy dotyczące przedsięwzięcia 2.1.3 Wydarzenia i wydawnictwa promujące obszar bądź wzbogacające wiedzę o lokalnych zasobach i dziedzictwie oraz w ramach przedsięwzięcia oraz trzy dotyczące przedsięwzięcia 2.1.2 Działania integrujące społeczności lokalne oraz animujące ich współpracę, w tym przedsięwzięcia innowacyjne.

We wskazanym w komunikacie okresie tj. 1 marca 2019 r. – 2 kwietnia 2019 r. w terminie określonym w komunikacie o zamiarze realizacji operacji własnej do LGD nie zgłosił się żaden podmiot z zamiarem realizacji żadnej z sześciu operacji własnej

Zgodnie z przepisami ustawy o RLKS LGD opracuje obecnie wnioski dla sześciu operacji we wskazanym zakresie i po wyborze operacji przez Radę LGD i pozytywnym rozpatrzeniu wniosków przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przystąpi do realizacji do ich realizacji.

Pełna treść komunikatu do pobrania w PDF tutaj.