"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej


INFORAMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice realizując Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) tj. 2.1.2 Działania integrujące społeczności lokalne, oraz animujące ich współpracę, w tym przedsięwzięcia innowacyjne w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Operacja będzie realizowana przez LGD jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie http://nadarzyn-raszyn-michalowice.pl/, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji. Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

I. Zakres tematyczny

Zakres tematyczny operacji obejmować będzie operacje w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570, z 2016 r. poz. 1390), tj. wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej
w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

II. Operacja ma realizować następujące cele i przedsięwzięcia ujęte w LSR

Cel Ogólny 2: Obszar którego mieszkańcy identyfikują się z terenem Lokalnej Grupy Działania

Cel szczegółowy 2.1 – Współpracująca społeczność lokalna świadomie i aktywnie korzystająca
z zasobów lokalnego dziedzictwa

Przedsięwzięcie 2.1.2 Działania integrujące społeczności lokalne, oraz animujące ich współpracę, w tym przedsięwzięcia innowacyjne

III. Planowane do osiągniecia wskaźniki

Wskaźnik oddziaływania: Wzrost o minimum 3 % (trzy punkty procentowe) odsetka mieszkańców deklarujących identyfikację z obszarem LGD

Wskaźnik rezultatu: Liczba osób które wzięły udział w konkursach, zawodach sportowych, seminariach, festynach, szkoleniach lub innych innowacyjnych formach animujących integrację lokalnych społeczności – 1520 – liczba osób

Wskaźnik produktu: Liczba konkursów, zawodów, seminariów, festynów, szkoleń lub wydarzeń. innowacyjnych animujących integrację lokalnych społeczności – 15 – liczba operacji własnych

IV. Cel projektu

Projekt ma oddziaływać na zidentyfikowany problem obszaru LSR jakim jest brak identyfikacji mieszkańców z obszarem i niedostateczna świadomość i kompetencje do prowadzenia działalności gospodarczej. Trzeba włączyć ich w życie społeczne gmin. Stąd silna potrzeba działań integrujących, ponadto większej promocji naszych dóbr kulturowych i historycznych. Także należy zwielokrotnić wysiłki, by mieszkańcy (również napływowi)w naszych gminach zakładali firmy, wzmacniając z nim więź i rozwój gospodarczy. W realizacji celu zakłada się organizowanie różnego rodzaju przedsięwzięć animujących lokalną współpracę i wzbogacających wiedzę na temat obszaru. Każde działanie jest także szansą, by zdobyć niezbędne doświadczenie i korzystać z niego w dalszym działaniu. Wzrost wiedzy
i świadomości, oraz aktywności lokalnej społeczności świadczy o zgodności z zapisanym w PROW
2014-2020 zwiększeniem włączenia społecznego. Projekty mają na celu realizację operacji konkursów, zawodów, seminariów, festynów, szkoleń lub wydarzeń innowacyjnych animujących integrację lokalnych społeczności wokół obszaru LSR. W rezultacie realizacji operacji wzrośnie identyfikacja mieszkańców z terenem Lokalnej Grupy Działania. Szczególnie oczekiwane będzie w realizację projektu skierowanego do osób zaliczanych jako grupy defaworyzowane ze względu na dostęp do rynku pracy tj. młodzież kończąca edukację i pozostająca bez pracy, osoby powyżej 50 roku życia oraz osoby niepełnosprawne.

V. Termin realizacji projektu

Projekt musi być zrealizowany i rozliczony (wpływ refundacji na konto) do końca 2018 r.

VI. Forma wsparcia:

Refundacja poniesionych kosztów w wysokości do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, do 100% – w przypadku pozostałych podmiotów; 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

VII. Wysokość środków na realizację operacji:

50 000,00 zł, przy czym minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł, zgodnie z § 4 ust 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570, z 2016 r. poz. 1390). Całkowita wartość operacji obejmuje sumę kosztów kwalifikowanych oraz kosztów niekwalifikowanych operacji.

VIII. Obowiązujące kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice http://nadarzyn-raszyn-michalowice.pl/

W sytuacji kiedy zgłosi się realizator operacji własnej, uprawniony do wsparcia, operacja własna zostaje przesunięta na tryb konkursowy i oceniona zgodnie z REGULAMINEM RADY ORAZ PROCEDURAMI WYBORU I OCENY OPERACJI Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice, tym samym zostanie oceniona w ramach kryteriów wyboru operacji w ramach LSR.

IX. Termin i sposób zgłaszania zamiaru realizacji operacji własnej:

  • Termin i miejsce składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej: 16.03.2017 r. – 14.04.2017 r. w godzinach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną do reprezentacji), w biurze Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice ul. Osiedlowa 72, Rusiec, 05-830 Nadarzyn. Zgłoszenia, które wpłyną do Biura LGD po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane

  • Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać w formie pisemnej na formularzu będącym zał. nr 1 do niniejszej informacji, w jednym egzemplarzu.

  • O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do biura LGD.

Załącznik nr 1 do Informacji o planowanej do realizacji operacji własnej