"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Komunikaty

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej – komunikat nr 3

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice realizując Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) tj. 2.1.3 Wydarzenia i wydawnictwa promujące obszar bądź wzbogacające wiedzę o lokalnych zasobach i dziedzictwie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Operacja będzie realizowana przez LGD jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie http://nadarzyn-raszyn-michalowice.pl/ nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji. Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

I. Zakres tematyczny

Zakres tematyczny operacji obejmować będzie operacje w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570, z 2016 r. poz. 1390), tj. promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

II. Operacja ma realizować następujące cele i przedsięwzięcia ujęte w LSR

Cel Ogólny 2: Obszar którego mieszkańcy identyfikują się z terenem Lokalnej Grupy Działania
Cel szczegółowy 2.1 – Współpracująca społeczność lokalna świadomie i aktywnie korzystająca
z zasobów lokalnego dziedzictwa
Przedsięwzięcie 2.1.3 Wydarzenia i wydawnictwa promujące obszar bądź wzbogacające wiedzę o lokalnych zasobach i dziedzictwie.

III. Planowane do osiągniecia wskaźniki

Wskaźnik oddziaływania: Wzrost o minimum 3% (trzy punkty procentowe) odsetka mieszkańców deklarujących identyfikację z obszarem LGD (%)
Wskaźnik rezultatu: Liczba osób które wzięły udział w wydarzeniach, bądź liczba czytelników wydawnictw (osoby) – 1260
Wskaźnik produktu: Liczba wydarzeń bądź tytułów wydawnictw w tym przedsięwzięć innowacyjnych promujących obszar albo wzbogacających wiedzą o lokalnych zasobach i dziedzictwie (szt) – 11

IV. Cel projektu

Projekt ma oddziaływać na zidentyfikowany problem obszaru LSR jakim jest potrzeba promowania obszaru działania LGD trzech gmin członkowskich: Nadarzyn, Raszyn oraz Michałowice. W diagnozie społeczno-gospodarczej LSR wskazuję się na brak pełnego zagospodarowania i wykorzystania potencjału terenów turystycznie i przyrodniczo atrakcyjnych. Brak też rozpoznawalnej marki gmin członkowskich czy produktu turystycznego. Pomoc będzie przyznawana na operacje, które służą wspólnej promocji produktów lub usług lokalnych oraz nie dotyczą organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub wydarzenia specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce.

V. Termin realizacji projektu

Projekt musi być zrealizowany i rozliczony (wpływ refundacji na konto) do końca 2018 r.

VI. Forma wsparcia:

Refundacja poniesionych kosztów w wysokości do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, do 100% – w przypadku pozostałych podmiotów; 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

VII. Wysokość środków na realizację operacji:

50 000,00 zł, przy czym minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł, zgodnie z § 4 ust 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570, z 2016 r. poz. 1390). Całkowita wartość operacji obejmuje sumę kosztów kwalifikowanych oraz kosztów niekwalifikowanych operacji.

VIII. Obowiązujące kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice http://nadarzyn-raszyn-michalowice.pl/. W sytuacji kiedy zgłosi się realizator operacji własnej, uprawniony do wsparcia, operacja własna zostaje przesunięta na tryb konkursowy i oceniona zgodnie z REGULAMINEM RADY ORAZ PROCEDURAMI WYBORU I OCENY OPERACJI Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice, tym samym zostanie oceniona w ramach kryteriów wyboru operacji w ramach LSR.

IX. Termin i sposób zgłaszania zamiaru realizacji operacji własnej:

 • Termin i miejsce składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej: 14.07.2017 r. – 15.08.2017 r. w godzinach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną do reprezentacji), w biurze Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice ul. Osiedlowa 72, Rusiec, 05-830 Nadarzyn. Zgłoszenia, które wpłyną do Biura LGD po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane
 • Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać w formie pisemnej na formularzu będącym zał. nr 1 do niniejszej informacji, w jednym egzemplarzu.
 • O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do biura LGD

Załącznik nr 1 do Informacji o planowanej do realizacji operacji własnej

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej – komunikat nr 2

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice realizując Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) tj. 2.1.3 Wydarzenia i wydawnictwa promujące obszar bądź wzbogacające wiedzę o lokalnych zasobach i dziedzictwie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Operacja będzie realizowana przez LGD jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie http://nadarzyn-raszyn-michalowice.pl/ nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji. Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

I. Zakres tematyczny

Zakres tematyczny operacji obejmować będzie operacje w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570, z 2016 r. poz. 1390), tj. promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

II. Operacja ma realizować następujące cele i przedsięwzięcia ujęte w LSR

Cel Ogólny 2: Obszar którego mieszkańcy identyfikują się z terenem Lokalnej Grupy Działania
Cel szczegółowy 2.1 – Współpracująca społeczność lokalna świadomie i aktywnie korzystająca
z zasobów lokalnego dziedzictwa
Przedsięwzięcie 2.1.3 Wydarzenia i wydawnictwa promujące obszar bądź wzbogacające wiedzę o lokalnych zasobach i dziedzictwie.

III. Planowane do osiągniecia wskaźniki

Wskaźnik oddziaływania: Wzrost o minimum 3% (trzy punkty procentowe) odsetka mieszkańców deklarujących identyfikację z obszarem LGD (%)
Wskaźnik rezultatu: Liczba osób które wzięły udział w wydarzeniach, bądź liczba czytelników wydawnictw (osoby) – 1260
Wskaźnik produktu: Liczba wydarzeń bądź tytułów wydawnictw w tym przedsięwzięć innowacyjnych promujących obszar albo wzbogacających wiedzą o lokalnych zasobach i dziedzictwie (szt) – 11

IV. Cel projektu

Projekt ma oddziaływać na zidentyfikowany problem obszaru LSR jakim jest potrzeba promowania obszaru działania LGD trzech gmin członkowskich: Nadarzyn, Raszyn oraz Michałowice. W diagnozie społeczno-gospodarczej LSR wskazuję się na brak pełnego zagospodarowania i wykorzystania potencjału terenów turystycznie i przyrodniczo atrakcyjnych. Brak też rozpoznawalnej marki gmin członkowskich czy produktu turystycznego. Pomoc będzie przyznawana na operacje, które służą wspólnej promocji produktów lub usług lokalnych oraz nie dotyczą organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub wydarzenia specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce.

V. Termin realizacji projektu

Projekt musi być zrealizowany i rozliczony (wpływ refundacji na konto) do końca 2018 r.

VI. Forma wsparcia:

Refundacja poniesionych kosztów w wysokości do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, do 100% – w przypadku pozostałych podmiotów; 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

VII. Wysokość środków na realizację operacji:

50 000,00 zł, przy czym minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł, zgodnie z § 4 ust 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570, z 2016 r. poz. 1390). Całkowita wartość operacji obejmuje sumę kosztów kwalifikowanych oraz kosztów niekwalifikowanych operacji.

VIII. Obowiązujące kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice http://nadarzyn-raszyn-michalowice.pl/. W sytuacji kiedy zgłosi się realizator operacji własnej, uprawniony do wsparcia, operacja własna zostaje przesunięta na tryb konkursowy i oceniona zgodnie z REGULAMINEM RADY ORAZ PROCEDURAMI WYBORU I OCENY OPERACJI Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice, tym samym zostanie oceniona w ramach kryteriów wyboru operacji w ramach LSR.

IX. Termin i sposób zgłaszania zamiaru realizacji operacji własnej:

 • Termin i miejsce składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej: 14.07.2017 r. – 15.08.2017 r. w godzinach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną do reprezentacji), w biurze Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice ul. Osiedlowa 72, Rusiec, 05-830 Nadarzyn. Zgłoszenia, które wpłyną do Biura LGD po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane
 • Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać w formie pisemnej na formularzu będącym zał. nr 1 do niniejszej informacji, w jednym egzemplarzu.
 • O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do biura LGD

Załącznik nr 1 do Informacji o planowanej do realizacji operacji własnej

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej – komunikat nr 1

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice realizując Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) tj. 2.1.3 Wydarzenia i wydawnictwa promujące obszar bądź wzbogacające wiedzę o lokalnych zasobach i dziedzictwie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Operacja będzie realizowana przez LGD jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie http://nadarzyn-raszyn-michalowice.pl/ nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji. Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

I. Zakres tematyczny

Zakres tematyczny operacji obejmować będzie operacje w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570, z 2016 r. poz. 1390), tj. promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

II. Operacja ma realizować następujące cele i przedsięwzięcia ujęte w LSR

Cel Ogólny 2: Obszar którego mieszkańcy identyfikują się z terenem Lokalnej Grupy Działania
Cel szczegółowy 2.1 – Współpracująca społeczność lokalna świadomie i aktywnie korzystająca
z zasobów lokalnego dziedzictwa
Przedsięwzięcie 2.1.3 Wydarzenia i wydawnictwa promujące obszar bądź wzbogacające wiedzę o lokalnych zasobach i dziedzictwie.

III. Planowane do osiągniecia wskaźniki

Wskaźnik oddziaływania: Wzrost o minimum 3% (trzy punkty procentowe) odsetka mieszkańców deklarujących identyfikację z obszarem LGD (%)
Wskaźnik rezultatu: Liczba osób które wzięły udział w wydarzeniach, bądź liczba czytelników wydawnictw (osoby) – 1260
Wskaźnik produktu: Liczba wydarzeń bądź tytułów wydawnictw w tym przedsięwzięć innowacyjnych promujących obszar albo wzbogacających wiedzą o lokalnych zasobach i dziedzictwie (szt) – 11

IV. Cel projektu

Projekt ma oddziaływać na zidentyfikowany problem obszaru LSR jakim jest potrzeba promowania obszaru działania LGD trzech gmin członkowskich: Nadarzyn, Raszyn oraz Michałowice. W diagnozie społeczno-gospodarczej LSR wskazuję się na brak pełnego zagospodarowania i wykorzystania potencjału terenów turystycznie i przyrodniczo atrakcyjnych. Brak też rozpoznawalnej marki gmin członkowskich czy produktu turystycznego. Pomoc będzie przyznawana na operacje, które służą wspólnej promocji produktów lub usług lokalnych oraz nie dotyczą organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub wydarzenia specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce.

V. Termin realizacji projektu

Projekt musi być zrealizowany i rozliczony (wpływ refundacji na konto) do końca 2018 r.

VI. Forma wsparcia:

Refundacja poniesionych kosztów w wysokości do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, do 100% – w przypadku pozostałych podmiotów; 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

VII. Wysokość środków na realizację operacji:

50 000,00 zł, przy czym minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł, zgodnie z § 4 ust 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570, z 2016 r. poz. 1390). Całkowita wartość operacji obejmuje sumę kosztów kwalifikowanych oraz kosztów niekwalifikowanych operacji.

VIII. Obowiązujące kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice http://nadarzyn-raszyn-michalowice.pl/. W sytuacji kiedy zgłosi się realizator operacji własnej, uprawniony do wsparcia, operacja własna zostaje przesunięta na tryb konkursowy i oceniona zgodnie z REGULAMINEM RADY ORAZ PROCEDURAMI WYBORU I OCENY OPERACJI Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice, tym samym zostanie oceniona w ramach kryteriów wyboru operacji w ramach LSR.

IX. Termin i sposób zgłaszania zamiaru realizacji operacji własnej:

 • Termin i miejsce składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej: 14.07.2017 r. – 15.08.2017 r. w godzinach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną do reprezentacji), w biurze Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice ul. Osiedlowa 72, Rusiec, 05-830 Nadarzyn. Zgłoszenia, które wpłyną do Biura LGD po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane
 • Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać w formie pisemnej na formularzu będącym zał. nr 1 do niniejszej informacji, w jednym egzemplarzu.
 • O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do biura LGD

Załącznik nr 1 do Informacji o planowanej do realizacji operacji własnej

Zaproszenie do Krakowa na międzynarodowe warsztaty dotyczące ubóstwa i wykluczenia na obszarach wiejskich

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) organizuje międzynarodowe warsztaty dotyczące ubóstwa i wykluczenia na obszarach wiejskich. Miejsce warsztatów Kraków w dniach 25-27 czerwca 2017 r.

Zaproszenie do udziału w warsztatach skierowane jest głównie do organizacji podejmujących inicjatywy służące włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie.

Karta rejestracyjna jest na stronie: http://faow.org.pl/pl/miedzynarodowe_warsztaty/

Skan wypełnionej karty należy wysłać e-mailem na adres sekretariat@faow.org.pl najpóźniej do 21 czerwca 2017 r.

Jednocześnie zachęcamy wszystkich do zalogowania się na forum i wzięcie udziału w dyskusji jak radzić sobie z ubóstwem, jakie podejmować działania. Co robicie w swoim środowisku? Jest również ankieta i zachęcam do jej wypełnienia.

Udział w konferencji jest bezpłatny.  Zapraszamy w imieniu FAOW

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

Pani Katarzyna Dombska Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, uprzejmie informuje o terminie posiedzenia Rady, który został zaplanowany na dzień 14 czerwca 2017 r., o godz. 12:00 w siedzibie Biura LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice ul. Osiedlowa 72 w Ruścu.

Celem posiedzenia jest ocena operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania

W 12 maja 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania. Do wyłącznej właściwości Rady należy wybór operacji w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia (WE) 1303/2013, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez LGD Lokalnej Strategii Rozwoju oraz ustalanie kwot wsparcia. Przedmiotem wyboru i oceny Rady były wnioski składane do LGD w ramach naborów trwających w okresie od 20 marca 2017 do 5 kwietnia 2017 roku.

LGD ogłosiła trzy nabory wniosków na operacje realizujące działania określone w Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie: budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LSR poprzez podejmowanie działalności gospodarczej i rozwijanie działalności gospodarczej. Wnioski, które przeszły pozytywną ocenę wstępna, ocenę zgodności z LSR, ocenę zgodności z Programem oraz zostały wybrane do dofinansowania na podstawie oceny lokalnych kryteriów wyboru zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Na tym etapie nastąpi dalsza część kontroli administracyjnej operacji i zawarcie umów z wnioskodawcami.

Po pobrania:
nabór 1/2017 Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

nabór 1/2017 Lista operacji wybranych do dofinansowania

nabór 2/2017 Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

nabór 2/2017 Lista operacji wybranych do dofinansowania

nabór 2/2017 Lista operacji niewybranych do dofinansowania

nabór 3/2017 Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

nabór 3/2017 Lista operacji wybranych do dofinansowania

nabór 3/2017 Lista operacji niewybranych do dofinansowania

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 12.05.2017.

Doradztwo w czasie trwania naboru i ostatni dzień składania wniosków!

Pragniemy Państwa poinformować, że 31 marca 2017 r. (piątek) jest ostatnim dniem doradztwa świadczonego przez pracowników biura LGD przed zakończeniem naborów nr 1/2017, 2/2017 i 3/2017 skierowanych na utworzenie lub utrzymanie miejsc pracy.

3 i 4 kwietnia 2017 r. (poniedziałek i wtorek) nie przyjmujemy na doradztwo w Biurze LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice ze względu na koniec naborów wniosków, który przypada na 5 kwietnia 2017 r. Informacje telefoniczne będą udzielane w miarę możliwości i dyspozycyjności pracowników zaangażowanych w przyjmowanie wniosków.

Termin składania wniosków mija w dniu 5 kwietnia 2017 r. o godz. 15.00. Wnioski, które nie zostaną zarejestrowane do godz. 15.00 – nie zostaną przyjęte w ramach ogłoszonych naborów wniosków. Ponadto zaznaczamy, że w celu przyjęcia wniosku konieczne jest zweryfikowanie ilości załączników oraz potwierdzenie zgodności z oryginałem kopii dokumentów, co wydłuża czas rejestracji wniosku. Zalecamy więc, aby nie zwlekać ze złożeniem wniosku do ostatniego dnia naboru. Przypominamy, że po złożeniu wniosku do LGD nie ma możliwości uzupełniania dokumentów czy wprowadzania jakichkolwiek zmian we wniosku lub załącznikach na poziomie LGD.

Biuro LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej


INFORAMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice realizując Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) tj. 2.1.2 Działania integrujące społeczności lokalne, oraz animujące ich współpracę, w tym przedsięwzięcia innowacyjne w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Operacja będzie realizowana przez LGD jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie http://nadarzyn-raszyn-michalowice.pl/, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji. Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

I. Zakres tematyczny

Zakres tematyczny operacji obejmować będzie operacje w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570, z 2016 r. poz. 1390), tj. wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej
w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

II. Operacja ma realizować następujące cele i przedsięwzięcia ujęte w LSR

Cel Ogólny 2: Obszar którego mieszkańcy identyfikują się z terenem Lokalnej Grupy Działania

Cel szczegółowy 2.1 – Współpracująca społeczność lokalna świadomie i aktywnie korzystająca
z zasobów lokalnego dziedzictwa

Przedsięwzięcie 2.1.2 Działania integrujące społeczności lokalne, oraz animujące ich współpracę, w tym przedsięwzięcia innowacyjne

III. Planowane do osiągniecia wskaźniki

Wskaźnik oddziaływania: Wzrost o minimum 3 % (trzy punkty procentowe) odsetka mieszkańców deklarujących identyfikację z obszarem LGD

Wskaźnik rezultatu: Liczba osób które wzięły udział w konkursach, zawodach sportowych, seminariach, festynach, szkoleniach lub innych innowacyjnych formach animujących integrację lokalnych społeczności – 1520 – liczba osób

Wskaźnik produktu: Liczba konkursów, zawodów, seminariów, festynów, szkoleń lub wydarzeń. innowacyjnych animujących integrację lokalnych społeczności – 15 – liczba operacji własnych

IV. Cel projektu

Projekt ma oddziaływać na zidentyfikowany problem obszaru LSR jakim jest brak identyfikacji mieszkańców z obszarem i niedostateczna świadomość i kompetencje do prowadzenia działalności gospodarczej. Trzeba włączyć ich w życie społeczne gmin. Stąd silna potrzeba działań integrujących, ponadto większej promocji naszych dóbr kulturowych i historycznych. Także należy zwielokrotnić wysiłki, by mieszkańcy (również napływowi)w naszych gminach zakładali firmy, wzmacniając z nim więź i rozwój gospodarczy. W realizacji celu zakłada się organizowanie różnego rodzaju przedsięwzięć animujących lokalną współpracę i wzbogacających wiedzę na temat obszaru. Każde działanie jest także szansą, by zdobyć niezbędne doświadczenie i korzystać z niego w dalszym działaniu. Wzrost wiedzy
i świadomości, oraz aktywności lokalnej społeczności świadczy o zgodności z zapisanym w PROW
2014-2020 zwiększeniem włączenia społecznego. Projekty mają na celu realizację operacji konkursów, zawodów, seminariów, festynów, szkoleń lub wydarzeń innowacyjnych animujących integrację lokalnych społeczności wokół obszaru LSR. W rezultacie realizacji operacji wzrośnie identyfikacja mieszkańców z terenem Lokalnej Grupy Działania. Szczególnie oczekiwane będzie w realizację projektu skierowanego do osób zaliczanych jako grupy defaworyzowane ze względu na dostęp do rynku pracy tj. młodzież kończąca edukację i pozostająca bez pracy, osoby powyżej 50 roku życia oraz osoby niepełnosprawne.

V. Termin realizacji projektu

Projekt musi być zrealizowany i rozliczony (wpływ refundacji na konto) do końca 2018 r.

VI. Forma wsparcia:

Refundacja poniesionych kosztów w wysokości do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, do 100% – w przypadku pozostałych podmiotów; 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

VII. Wysokość środków na realizację operacji:

50 000,00 zł, przy czym minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł, zgodnie z § 4 ust 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570, z 2016 r. poz. 1390). Całkowita wartość operacji obejmuje sumę kosztów kwalifikowanych oraz kosztów niekwalifikowanych operacji.

VIII. Obowiązujące kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice http://nadarzyn-raszyn-michalowice.pl/

W sytuacji kiedy zgłosi się realizator operacji własnej, uprawniony do wsparcia, operacja własna zostaje przesunięta na tryb konkursowy i oceniona zgodnie z REGULAMINEM RADY ORAZ PROCEDURAMI WYBORU I OCENY OPERACJI Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice, tym samym zostanie oceniona w ramach kryteriów wyboru operacji w ramach LSR.

IX. Termin i sposób zgłaszania zamiaru realizacji operacji własnej:

 • Termin i miejsce składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej: 16.03.2017 r. – 14.04.2017 r. w godzinach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną do reprezentacji), w biurze Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice ul. Osiedlowa 72, Rusiec, 05-830 Nadarzyn. Zgłoszenia, które wpłyną do Biura LGD po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane

 • Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać w formie pisemnej na formularzu będącym zał. nr 1 do niniejszej informacji, w jednym egzemplarzu.

 • O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do biura LGD.

Załącznik nr 1 do Informacji o planowanej do realizacji operacji własnej