"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Komunikaty

Zmiana siedziby biura

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zmianie uległa siedziba Biura Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice. Nowy adres biura:
ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, lokal nr III
05-816 Michałowice

Serdecznie zapraszamy!

Jednocześnie informujemy, iż telefony kontaktowe oraz adres e-mailowy pozostał bez zmian.

KONSULTACJE SPOŁECZNE ZMIANA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA 2014-2020

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Projektowane zmiany mają na celu ujednolicenie budżetu i planu działania LSR. Zgodnie z procedurą aktualizacji LSR zapraszamy do składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR na formularzu udostępnionym do pobrania.

Prezentowana zmiana podyktowana jest przede wszystkim wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, główna zmiana dotyczy Planu działania wskazującego harmonogram osiągnięcia poszczególnych wskaźników produktu oraz podwyższenie środków przewidzianych na realizację projektów współpracy do 10% środków przewidzianych w umowie ramowej na realizację projektów LSR.

Do pobrania:
1. Lokalna Strategia Rozwoju.
2. Formularz uwag do aktualizacji LSR.

Posiedzenie Rady LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

W dniu 8 lipca 2020 r. w Ruścu miało miejsce posiedzenie Rady LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice. Przedmiotem posiedzenia był wybór projektów w zakresie wsparcia na rozwój działalności gospodarczej złożonych do LGD w ramach naboru nr 1/2020 wniosków o przyznanie pomocy oraz operacji, które przeszły ocenę zgodności z LSR w tym ocenę zgodności z Programem. Nabór trwał od 5 maja – 19 maja 2020.

Rada podczas posiedzenia dokonała wyboru dwóch wniosków w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.2 Działania integrujące społeczności lokalne, oraz animujące ich współpracę, w tym przedsięwzięcia innowacyjne. Wybrano wnioski, które zostały przygotowane przez pracowników biura LGD. Dokumentacja wnioskodawców oraz LGD została obecnie skierowana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

– Protokół z posiedzenia Rady
– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem i z LSR w tym z Programem w ramach naboru wniosków nr 1/2020 w zakresie przedsięwzięcia 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej
– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru na operacje własne oraz operacji, które przeszły pozytywną ocenę zgodności z LSR w tym ocenę zgodności z Programem w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.2. Działania integrujące społeczności lokalne oraz animujące ich współpracę w tym przedsięwzięcia innowacyjne
– Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 1/2020 w zakresie przedsięwzięcia 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej
– Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru na operacje własne
– Lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2020 zakresie nr 5/2018 w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej

INFORMACJA W SPRAWIE BRAKU ZGŁOSZENIA INNEGO PODMIOTU NIŻ LGD ZAMIARU REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

Zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice informuje:

W dniu 4 maja 2020 roku na stronie internetowej www.nadarzynraszynmichalowice.pl LGD zamieściła komunikat o zamiarze realizacji operacji własnej z zakresu przedsięwzięcia 2.1.2 Działania integrujące społeczności lokalne oraz animujące ich współpracę, w tym przedsięwzięcia innowacyjne w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020”.

We wskazanym w komunikacie okresie tj. 04.05.2020 r. – 03.06.2020 r. w terminie określonym w komunikacie o zamiarze realizacji operacji własnej do LGD nie zgłosił się żaden podmiot z zamiarem realizacji żadnej z trzech operacji własnej.

Zgodnie z przepisami ustawy o RLKS LGD opracuje obecnie wnioski dla tej operacji we wskazanym zakresie
i po wyborze operacji przez Radę LGD i pozytywnym rozpatrzeniu wniosków przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przystąpi do ich realizacji.

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice realizując Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) tj. 2.1.2 Działania integrujące społeczności lokalne, oraz animujące ich współpracę, w tym przedsięwzięcia innowacyjne w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Pełna treść komunikatu do pobrania tutaj.

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice realizując Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) tj. 2.1.2 Działania integrujące społeczności lokalne, oraz animujące ich współpracę, w tym przedsięwzięcia innowacyjne w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Pełna treść komunikatu do pobrania tutaj.