"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/2021

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice Reguły, Al. Powstańców Warszawy 1 lok. IX 05-816 Michałowice NIP: 5342507756; REGON: 362302746 KRS: 0000571844 zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia polegającego na: Rozwój kapitału społecznego mieszkańców Gminy Nadarzyn poprzez zakup i instalację zabawek na placu zabaw dla dzieci w miejscowości Wolica w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

 • Pełna treść zapytania do pobrania TUTAJ.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/2021

REALIZACJA USŁUGI PT. KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA WIZYTY STUDYJNEJ DO WŁOCH WRAZ Z KOSZTAMI PRZELOTU ORAZ USŁUGĄ PRZEWODNIKA I OPIEKUNA PODCZAS WYJAZDU STUDYJNEGO DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NADARZYN – RASZYN – MICHAŁOWICE

 • Pełna treść zapytania do pobrania TUTAJ.

Zaproszenie

Serdecznie zapraszam w imieniu Zarządu, na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021 roku o godz. 13:30. Z uwagi na obowiązujący stanu epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 powodującym COVID-19 posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej aplikacji ZOOM Meeting w formie transmisji on-line

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie zebrania.

 2. Stwierdzenie kworum na podstawie listy obecności członków Walnego Zebrania Członków

 3. Wybór Przewodniczącego oraz Protokolanta Walnego Zebrania Członków

 4. Przyjęcie porządku obrad

 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności statutowej Zarządu i sprawozdania finansowego za rok 2020

 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2020 rok wraz wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2020 rok

 7. Przedstawienie propozycji uzupełnienia składu zarządu

 8. Przedstawienie propozycji zmiany Regulaminu zarządu

 9. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za 2020 rok

  2. przyjęcia sprawozdania z działalności statutowej Zarządu i sprawozdania finansowego za rok 2020

  3. udzielania absolutorium Zarządowi za 2020 rok

  4. uzupełnienia składu zarządu

  5. zmiany Regulaminu zarządu

 10. Wolne głosy i wnioski

 11. Zakończenie zabrania.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 13 ust. 1, 2 i 3 Statutu Stowarzyszenia,

 • Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.

 • Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia, uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych.

 • Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie pół godziny po pierwszym terminie.

W przypadku braku wymaganego kworum, Walne Zebranie Członków w drugim terminie odbędzie się o godz. 14.00 (w tym samym dniu).

Z wyrazami szacunku i poważania

Michał Marciniak

Prezes Zarządu LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania na usługę wykonania i dostawy gadżetów promocyjnych z nadrukiem do projektu współpracy „Marka Lokalna na BIS”, numer zapytania ofertowego 10/2021/MLBIS/LGDNRM. Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, Reguły, Al. Powstańców Warszawy 1, lok. IX, 05-816 Michałowice, NIP 5342507756, Regon 362302746, KRS 0000571844 informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na realizację usługi wykonania i dostawy gadżetów promocyjnych z nadrukiem.

 • Pełna treść zawiadomienia do pobrania TUTAJ.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Zapytania na realizację zamówienia polegającego na: Zagospodarowaniu terenu w północnej części Ogródka Jordanowskiego w miejscowości Raszyn w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, numer zapytania ofertowego 11/2021.

 • Pełna treść zawiadomienia do pobrania TUTAJ.

Wyniki Konkursu „Marka Lokalna” Stowarzyszenia LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.

Szanowni Państwo mamy przyjemność ogłosić rozstrzygnięcie Konkursu „Marka Lokalna”.

Konkurs został zrealizowany w ramach projektu współpracy „Marka Lokalna na Bis” realizowanego przez Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”, LGD „Brynica to nie granica” i LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

Na konkurs wpłynęło 98 zgłoszeń. Jury dokonało oceny zgłoszeń w czterech kategoriach: Produkt spożywczy, Sztuka/rękodzieło, Produkt użytkowy/rzemiosło, Produkt turystyczny/rekreacyjny.

W kategorii produkt spożywczy z terenu Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice Kapituła Ekspertów Marki Lokalnej wyłoniła laureatów:
1. Reguły Smaku Izabela i Łukasz Marczak, gm. Michałowice
2. Restauracja Pod Ślimakiem, gm. Nadarzyn
3. U Strażaka Marcin Malczewski, gm. Raszyn
4. Andrzej Dobiegała – Wędliny tradycyjne, gm. Nadarzyn
5. Kawiarnia „U DZIEWCZYN – kawa i jedzenie” Marcin Jabłoński, gm. Nadarzyn

W kategorii sztuka/rękodzieło z terenu Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice Kapituła Ekspertów Marki Lokalnej wyłoniła laureatów:
1. „BURDKA SZYJE” Bogumiła Borejszo – Jarmińska, gm. Michałowice
2. „CERAMIKA JOANNY” „Good Life” Sp. z o.o. Joanna Kowalewska, gm. Michałowice
3. GRAWERUJEMY.EU Wojciech Kamieniecki, gm. Nadarzyn
4. Beata Kaszyca, gm. Michałowice
5. Iwona Piecuch, gm. Michałowice
6. BetiDO Beata Grzeniewska, gm. Michałowice
7. macrame&wool Dominika Dąbek, gm. Michałowice

W kategorii produkt użytkowy/rzemiosło z terenu Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice Kapituła Ekspertów Marki Lokalnej wyłoniła laureatów:
1. SEKRETNE ŻYCIE PALET Mariusz Nowociński, gm. Raszyn
2. SHIRE HOME Dominika Poterek, Katarzyna Sokołowska – Poterek, gm. Nadarzyn
3. ROKOKO Stanisław Patruch, gm. Michałowice
4. O.LALA designs Konrad Dobrzyniecki, gm. Raszyn
5. ARTIGA Marta Tymoszuk, gm. Michałowice
6. HERMES SERWIS Jarosław Koć, gm. Michałowice
7. Piotr Bombik, gm. Michałowice
8. ORGANIC LIFE S.A. Katarzyna Śnieżko, gm. Michałowice

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział, a laureatom serdecznie gratulujemy!

Zachęcamy do zapoznania się z laureatami wybranymi z terenu LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” https://lesnakrainalgd.pl/ oraz LGD „Brynica to nie Granica” http://www.lgd-brynica.pl/

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2021

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice Reguły, Al. Powstańców Warszawy 1 lok. IX 05-816 Michałowice NIP: 5342507756; REGON: 362302746 KRS: 0000571844 zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia polegającego na: Zagospodarowaniu terenu w północnej części Ogródka Jordanowskiegow miejscowości Raszyn w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie  na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.