"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Aktualności

WZC 28.04.2016 r. – podsumowanie

Kilka dni temu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Nadarzyn – Raszyn – Michałowice podczas którego zostały wprowadzone zmiany w Statucie Stowarzyszenia oraz przyjęto sprawozdanie finansowe za rok 2015 przedstawione przez p. Grażynę Dębską reprezentującą CECH Rzemieślników i Przedsiębiorców.

W związku z rezygnacją Pana Prezesa Witolda Czuksanowa z pełnienia funkcji Prezesa oraz z wykonywania prac w Zarządzie Nastąpiło odwołanie w/w oraz powołanie nowego Członka do Zarządu Stowarzyszenia p. Małgorzatę Sałagan – Zimny.

W przerwie ukonstytuował się nowy skład Zarządu Lokalnej Grupy Działania – funkcję Prezesa objął p. Marcin Rybicki, Wiceprezesem został wybrany p. Michał Kucharski, pozostałe funkcje nie uległy zmianie.

Szkolenia pracowników biura LGD

W dniach 19-21.04.2016 r. odbyło się 3-dniowe szkolenie w ramach „Ochrony danych osobowych i zarządzania bazami danych” – CDR O/Kraków. W zajęciach uczestniczył Specjalista ds. Administracji w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice p. Małgorzata Sałagan-Zimny.

Akademia Społecznie Aktywnych

W dniu 9 kwietnia br. p. Marcin Rybicki – Wiceprezes LGD Nadarzyn – Raszyn – Michałowice reprezentował nasze Stowarzyszenie w „Akademii Społecznie Aktywnych” w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie. Tematem spotkania była „Promocja działań w organizacjach społecznych i pozyskiwanie sojuszników”. Uczestnicy dowiedzieli się m.in.  jak budować pozytywny wizerunek organizacji w swoim środowisku działania, poznali skuteczne sposoby docierania do odbiorców i przekazywania informacji o swoich inicjatywach, w tym także opanowali niełatwą sztukę skutecznej współpracy z lokalnymi mediami. Szkolenie było również kolejną okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami.

Fotografie wykonał p. Piotr Tomaszewski.